Indhold

Dette afsnit beskriver Skatteforvaltningens opfattelse af reglerne for ansøgning om fritagelse, opbevaring af afgiftsfritaget sprit, gensidig anerkendelse samt hvilke blanketter, der bruges i forbindelse med afgiftsfritagelse af spiritus.

Afsnittet indeholder:

 • Ansøgning om afgiftsfritaget sprit
 • Opbevaring af afgiftsfritaget sprit
 • Gensidig anerkendelse
 • Blanketter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

►Bemærk◄

►Artikel 27 i Rådets direktiv 92/83/EØF indeholder regler om afgiftsfritagelse mv. Artikel 27, stk. 1, litra c-f, som omhandler afgiftsfritagelse for fremstilling af henholdsvis eddike, lægemidler, aromastoffer og levnedsmidler, har ikke hidtil været udtrykkeligt implementeret i SPRITAL, men har været indfortolket i fritagelsesbestemmelserne i SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 2 og nr. 3. Med lov nr. 1240 af 11. juni 2021 har de nævnte anvendelser imidlertid fået hvert deres nummer i SPRITAL med ikrafttrædelse fra og med 1. januar 2022. De hidtidige bestemmelser i SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 2 og 3, er samtidig blevet til § 15, stk. 1, nr. 7 og nr. 8.◄

Ansøgning om afgiftsfritaget sprit

►Afgiftsfritagelse af sprit gives i almindelighed kun efter bevilling (tilladelse). Dog gives afgiftsfritagelse for sprit til medicinske formål i vid udtrækning uden bevilling. Sprit, der betegnes som "fuldstændig denatureret", fx husholdningssprit, kan sælges, købes og anvendes uden særlig kontrol fra Skatteforvaltningen.◄

►Sprit, der fx skal anvendes til teknisk, videnskabeligt, undervisningsmæssigt, medicinsk formål og lignende, skal som udgangspunkt være denatureret. Denne form for denaturering betegnes som en specialdenaturering (eller delvis denaturering) og er en svagere denaturering end den fuldstændige denaturering. Bevilling til forbrug af sprit til ovennævnte formål skal søges på blanket (22.011), der bl.a. skal indeholde oplysning om◄

 • det formål, som spritten skal bruges til,
 • hvilken sprittype, der ønskes brugt, og
 • det anslåede årlige forbrug.

Skatteforvaltningen tager stilling til hvilke kontrolmæssige betingelser, der skal knyttes til en bevilling i forbindelse med meddelelse af en afgiftsfritagelsesbevilling. Ved afgørelsen af hvilke betingelser, der skal stilles, indgår en vurdering af, om varen på grund af

 • ethanolindhold,
 • udvindingsmulighed og
 • prisniveau

vil kunne konkurrere med spiritus.

Hvis der ikke kan bruges en standarddenatureret sprittype, skal det oplyses hvilke denatureringsmidler, der kan bruges, og i hvilke mængder. Hvis der ikke kan bruges denatureret sprit til formålet, skal ansøgningen indeholde en nærmere begrundelse for dette.

Ansøgning om bevilling til indkøb og videresalg af sprit skal indeholde oplysning om virksomhedens kundekreds og - for så vidt angår standarddenatureret sprit - desuden leverandørens navn og adresse.

Hvis varer, der er fritaget for afgift efter SPRITAL § 15, bliver brugt til andet, end hvad de er bestemt til, kan Skatteforvaltningen inddrage adgangen til at indkøbe afgiftsfri varer. Se SPRITAL § 35.

Eksempel

Skatteforvaltningen har givet afgiftsfritagelse for udenatureret sprit til fremstilling af renseservietter til fjernelse af lak fra proteser i et tilfælde, hvor det kun var udenatureret sprit, der kunne bruges for at undgå beskadigelse af protesen.

Opbevaring af afgiftsfritaget sprit

Fuldstændig denatureret sprit må kun opbevares i emballager, der på tydelig måde er mærket "Denatureret, fjernelse af denatureringsmidlet er strafbar" og "Farlig at drikke".

Specialdenatureret sprit må kun opbevares i emballager, der på tydelig og klar måde er mærket "Denatureret".

Afgiftsfritaget sprit/spiritus - udenatureret eller ufuldstændig denatureret - skal i alle virksomheder opbevares på en sådan måde, at den ikke kan komme uvedkommende i hænde.

Gensidig anerkendelse

EU-domstolen er i sag C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd., blevet forelagt spørgsmålet om:

"Den omstændighed, at varer ... til madlavning er blevet anset for ikke at have været pålagt punktafgift eller for at være fritaget herfor i henhold til direktiv 92/83/EØF og er overgået til forbrug i den medlemsstat, hvor de er blevet fremstillet, har betydning for en anden medlemsstats eventuelle anvendelse af samme direktivs bestemmelser på disse varer, når varerne er bestemt til markedsføring i sidstnævnte medlemsstat." (præmis 37).

EU-domstolen fandt:

"At såfremt varer som den i hovedsagen omhandlede vin til madlavning, portvin til madlavning og cognac til madlavning er blevet anset for ikke at have været pålagt punktafgift eller for at være fritaget herfor efter direktiv 92/83/EØF, hvilke varer er overgået til forbrug i den medlemsstat, hvor de er blevet fremstillet, og er bestemt til markedsføring i en anden medlemsstat, skal sidstnævnte behandle disse varer på samme måde på sit eget område, medmindre der findes konkrete, objektive og kontrollerbare forhold, der tyder på, at den første medlemsstat ikke har anvendt direktivets bestemmelser korrekt, eller medmindre en vedtagelse af foranstaltninger i henhold til direktivets artikel 27, stk. 1, er begrundet i hensynet til at undgå enhver form for svig, unddragelse eller misbrug, der kunne opstå i forbindelse med fritagelser, eller for at sikre en korrekt og ukompliceret anvendelse af disse fritagelser" (præmis 45).

Alkoholprodukter til madlavning der anses som fritaget efter Rådets direktiv 92/83/EØF, artikel 27, stk. 1, i fx Frankrig, skal også umiddelbart anses som fritaget i Danmark.

Blanketter

Der findes følgende blanketter for afgiftsfritaget sprit/spiritus:

 • 22.011 Ansøgning om bevilling - Indkøb og brug af afgiftsfritaget denatureret sprit
 • 22.012 Rekvisition - Hospitalssprit til skib
 • 22.021 Rekvisition - Udenatureret sprit
 • 22.034 Regnskab - Fabrikationsbog
 • 22.038 Årsopgørelse - Indkøb og brug af afgiftsfritaget sprit
 • 22.048 Fortegnelse - Anvendelse af afgiftsfritaget spiritus
 • 22.052 Regnskab - Forbrugsbog
 • 22.054 Rekvisition - Hospitalssprit til hospitaler, læger m.fl.
 • 22.055 Rekvisition - Udenatureret sprit til dyrlæger
 • 22.063 Indkøbsblad - Udenatureret spiritus
 • 22.067 Rekvisition - Udenatureret sprit til tandlæger.

►Bemærk◄

►Afgiftspligtige varer er fritaget for afgift ved levering til kiosker i toldlufthavne og provianteringsvirksomheder, der har bevilling til told- og afgiftsfritagelse (i Danmark). Se F.A.28 om proviantering.◄

►Se også afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd.

Dommen bekræfter, at definitionen af "ethanol" i artikel 20, første led, i Rådets direktiv 92/83/EØF finder anvendelse på vin og portvin til madlavning. Dommen fortolker også artikel 27, stk. 1, litra f, i direktiv 92/83, for så vidt gælder fritagelse af vin, portvin og cognac til madlavning, medlemsstaternes forpligtigelse til gensidig anerkendelse af fritagne produkter samt kravene for at gøre fritagelsen betinget.