Der ►er◄ afgiftsfritagelse for alkohol, der fremstilles her i landet (eller importeres fra et tredjeland), når alkoholen er denatureret efter den fælles denatureringsprocedure ifølge afsnit I i bilaget til ►Kommissionens forordning (EF) Nr. 3199/93, som senest er ændret ved◄ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880, der pr. hektoliter absolut ethanol består af følgende tre stoffer:

 • 1,0 liter isopropylalkohol (IPA)
 • 1,0 liter methylethylketon (MEK)
 • 1,0 gram denatoniumbenzoat.

Alkohol, der modtages fra et andet EU-land, kan ligeledes sælges afgiftsfrit, når alkoholen er fuldstændig denatureret med de tre stoffer i den fælles denatureringsprocedure i en koncentration pr. hektoliter absolut ethanol på mindst henholdsvis 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat.

Desuden kan alkohol, der modtages fra enkelte EU-lande (Finland, Grækenland og Tjekkiet), sælges afgiftsfrit, når alkoholen er fuldstændig denatureret efter en denatureringsprocedure, som anvendes for det pågældende EU-land ifølge afsnit III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880.

Alkohol, der er denatureret som beskrevet ovenfor, betegnes som "fuldstændig denatureret" og kan sælges, købes og anvendes uden særlig kontrol fra Skatteforvaltningen, fx husholdningssprit. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 1.

Eksempler

 • En dansk virksomhed (oplagshaver) fremstiller denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol denatureres med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, som Danmark ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 anvender, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed køber i X-land (tredjeland) denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, som Danmark ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 anvender, herunder for alkohol der importeres fra et tredjeland, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed køber i Sverige denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 2,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, i den højere koncentration som Sverige ifølge afsnit II i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 anvender, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed køber i Tjekkiet denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 0,4 liter solventnafta, 0,2 liter petroleum og 0,1 liter rensebenzin. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret med en af de yderligere denatureringsprocedurer, som Tjekkiet ifølge afsnit III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 anvender, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.

 • En dansk virksomhed påtænker at købe denatureret alkohol i Tyskland. Alkoholen er denatureret efter den tidligere tyske nationale denatureringsprocedure, som er beskrevet i afsnittet "II. Yderligere denatureringsprocedurer, som anvendes i visse medlemsstater" i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013. Da Tyskland ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880 imidlertid anvender den fælles denatureringsprocedure, anses alkoholen ikke for fuldstændig denatureret og vil derfor ikke kunne sælges afgiftsfrit.

Bemærk

 • Hjemlen til at fritage fuldstændig denatureret alkohol for punktafgift findes i artikel 27, stk. 1, litra a, i Rådets direktiv 92/83/EØF. Hjemlen er implementeret i SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 1.

  Kommissionen har i forordning (EF) nr. 3199/93 fastsat nærmere regler om denaturering, herunder i et bilag fastlagt hvilke denatureringsprocedurer der anvendes i de enkelte medlemsstater.

  Senest er bilaget ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880. Det fremgår i øvrigt af afsnittene I, II og III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1880, hvilke denatureringsprocedurer de enkelte EU-lande anvender med henblik på fritagelse for punktafgift. En række EU-lande, herunder Danmark, anvender den fælles denatureringsprocedure (afsnit I), enkelte EU-lande anvender den fælles denatureringsprocedure, men i øgede koncentrationer (afsnit II), mens enkelte EU-lande, udover den fælles denatureringsprocedure, tillige fortsat anvender deres hidtidige nationale denatureringsprocedurer (afsnit III).

 • Der skal udstedes og medfølge et forenklet ledsagedokument ved EU-handel (transport mellem EU-lande) af fuldstændig denatureret sprit. 

Se også

Se også afsnit E.A.1.8.2 om forsendelse af beskattede varer.