Indhold

Dette afsnit beskriver Skatteforvaltningens opfattelse af reglerne om afgiftsfritagelse af spiritus til fremstilling af ikke-afgiftspligtige varer.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Spiritus til fremstilling af levnedsmidler
 • Aromastoffer
 • Lægemidler
 • Afgiftsfrihed ved indførsel
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Fremstilling af ikke-afgiftspligtige varer er fritaget. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 3, som implementerer Rådets direktiv 92/83/EØF, artikel 27, stk. 1. Afgiftsfritagelsen omfatter sprit/spiritus, der bruges til fremstilling af:

 • Eddike, der hører under toldtarifposition 2209.
 • Lægemidler, som er omhandlet i Rådets direktiv 2001/83/EU.
 • Aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikke-alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.
 • Produkter, som direkte eller som ingrediens i halvfabrikata anvendes til fremstilling af levnedsmidler, også fyldte, forudsat at alkoholindholdet i det enkelte tilfælde ikke overstiger 8,5 liter ren alkohol pr. 100 kg produkt for så vidt angår chokolade og 5 liter ren alkohol pr. 100 kg produkt for så vidt angår andre produkter.
 • Et færdigt produkt som ikke indeholder alkohol.
 • Et delprodukt som ikke er spiritusafgiftspligtigt.

Bemærk

Indkøb og brug af afgiftsfritaget spiritus kræver bevilling fra Skatteforvaltningen.

Spiritus til fremstilling af levnedsmidler

Der gives afgiftsfritagelse for ubeskattet spiritus, som bruges til erhvervsmæssig fremstilling af levnedsmidler og lignende, der ikke er spiritusafgiftspligtige. Se dog ovenfor under "Regel" om maksimumsgrænser for alkoholindhold (chokolade/andre levnedsmidler).

Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af levnedsmidler i virksomheder, der også driver restaurationsvirksomhed og lignende med udskænkning af spiritus og vin.

Konditorier, der i forbindelse med konditorvirksomheden udskænker spiritus og vin, vil dog eventuelt kunne få bevilling til afgiftsfritagelse for spiritus til fremstilling af kager, fromager, desserter og lignende. Det er imidlertid en betingelse, at der sker salg ud af huset af kager mv. fra en egentlig butiksafdeling eller lignende. I ansøgningen fra sådanne virksomheder må der gives nærmere oplysning om virksomhedens art, herunder omfanget af salg ud af huset.

Virksomheder, der er autoriseret hos Skatteforvaltningen til fremstilling (produktion) af frugtvin (i afsnit E.A.3.2), tobaksvarer (i afsnit E.A.10), eller er registrerede for fremstilling af chokolade- og sukkervarer (i afsnit E.A.2.3), behøver ikke at have en særskilt bevilling, men kan nøjes med at dokumentere sin autorisation/registrering efter den pågældende afgiftslov over for leverandøren. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret registreringsforholdet ved, at registreringsbeviset bliver lagt frem, kan dette oplyses af Skatteforvaltningen.

EU-domstolen har i sag C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd., bl.a. besvaret spørgsmålet om vin, portvin og cognac til madlavning var fritaget for afgift eller ej. EU-domstolen fandt, at under de foreliggende omstændigheder hørte fritagelsen for punktafgift af vin, portvin og cognac til madlavning, under artikel 27, stk. 1, litra f, i Rådets direktiv 92/83/EØF.

Aromastoffer

Aromastoffer bruges i ikke-alkoholiske drikkevarer og læskedrikke, levnedsmidler og i alkoholholdige drikkevarer. Andelen af aromastoffer i det endelige produkt er meget lavt.

Afgiftsfritagelsen omfatter aromastoffer, der er tariferet i position 1302 1930, 2106 9020 og 3302 i EU's kombinerede nomenklatur, og som bruges til fremstilling af levnedsmidler og ikke-alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.

Fritagelsen gælder fra tidspunktet for produktion/import af aromastofferne.

Lægemidler

Når det skal afgøres, om et lægemiddel er omfattet af Rådets direktiv 2001/83/EU, skal Lægemiddelstyrelsen høres via Skatteforvaltningen.

Eksempel

En række kosttilskudsprodukter, som indeholder spiritus, er ikke omfattet af Rådets direktiv 2001/83/EU og skal derfor anses som afgiftspligtige alkoholprodukter. Se SKM2012.698.LSR.

Afgiftsfrihed ved indførsel

Afgiftsfritagelse ved indførsel følger de samme betingelser som efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3. Se afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse. Se også afsnit E.A.1.4.3 om afgiftsfritagelse for privatpersoner, der selv medbringer varer fra udlandet.

Bemærk

►Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021.◄

►Den 1. juli 2021 erstattes importmomsfritagelsen i ML § 36, stk. 1, nr. 3 af ordningen Moms Import One Stop Shop, hvor virksomheder, der sælger varer til forbrugere i EU, som leveres fra lande uden for EU, kan angive og betale moms af forsendelser med en værdi indtil 150 euro (ca. 1.115 kr.) efter en forenklet ordning. Se ML § 66l.◄

►Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter som købes fra virksomheder, som er tilsluttet Moms Import One Stop Shop, er alene punktafgiftspligtige, når forsendelsens værdi er over 150 euro (ca. 1.115 kr.). Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.◄

►Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter fra virksomheder, som ikke er tilsluttet Import Moms One Stop Shop, er punktafgiftspligtige uanset forsendelsens værdi. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr. ◄

►Forsendelser af varer pålagt EU-harmoniserede punktafgifter kan ikke indgå i ordningen Moms Import One Stop Shop. Se ML § 66l. Disse er således punktafgiftspligtige i alle tilfælde uanset forsendelsens værdi.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd.

Dommen bekræfter, at definitionen af "ethanol" i artikel 20, første led, i Rådets direktiv 92/83/EØF finder anvendelse på vin og portvin til madlavning. Dommen fortolker også artikel 27, stk. 1, litra f, i direktiv 92/83, for så vidt gælder fritagelse af vin, portvin og cognac til madlavning, medlemsstaternes forpligtigelse til gensidig anerkendelse af fritagne produkter samt kravene for at gøre fritagelsen betinget.

 
Landsskatteretskendelser

SKM2012.698.LSR

Selskabet producerede et kosttilskud, som hverken var registeret som naturlægemiddel eller lægemiddel hos Lægemiddelstyrelsen. Varen var derfor omfattet af afgiftspligten, jf. SPRITAL § 1, stk. 1, idet varen henhørte under toldposition 2208 og havde et ethanolindhold på over 1,2 % vol.

Når der var tale om et kosttilskud, som er at betragte som en fødevare, var betingelserne for afgiftsfritagelse ikke opfyldte, jf. SPRITAL § 15,
stk. 1.

Alene et registreret lægemiddel eller naturlægemiddel kunne anvendes med et medicinsk formål og dermed opfylde betingelserne for afgiftsfritagelse, jf. bestemmelsen i stk. 2.