Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om, at den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af indkomsten i indkomståret, og at indkomståret som udgangspunkt er kalenderåret.

Afsnittet indeholder:

 • Hvem er omfattet af reglen?
 • Hovedregel: Opgørelse af indkomsten for indkomståret
 • Undtagelser
 • Indkomståret er kalenderåret.

Hvem er omfattet af reglen?

Reglen omfatter både selvstændigt erhvervsdrivende personer og personer, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende.

Se også

Se også afsnit

 • C.D.2.1.2 om selskabers og foreningers indkomstår og
 • C.D.1.4.1 om fastsættelse af selskaber og foreningers første indkomstår.

Hovedregel: Opgørelse af indkomsten for indkomståret

Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af en periode på 12 måneder. Denne periode udgør indkomståret. Det er årsindtægten, der bliver beskattet. Se SL § 4.

Den skattepligtige indkomst kan ikke påvirkes af indtægter og udgifter i tidligere og senere indkomstår. Dette kaldes princippet om indkomstårets enhed eller ufravigelighed. Se SL § 4 og 6 sammenholdt med KSL § 22, stk. 1. Det er den skattepligtiges samlede årsindtægt, der skal beskattes. Se SL § 4. Driftsomkostninger, som er afholdt i årets løb, kan trækkes fra. Se SL § 6, stk. 1, litra a.

Undtagelser

Reglen om indkomstårets ufravigelighed er dog gennembrudt af en række regler i lovgivningen, der giver mulighed for at udjævne indkomsten ved at lade indtægter og udgifter påvirke andre indkomstår. Dette gælder fx reglerne om:

 • Underskudsfremførsel
 • Afskrivninger
 • Etableringskonti
 • Varelagre og husdyrbeskatning
 • Virksomhedsordningen
 • Kapitalafkastordningen og
 • Udligningsordningen for kunstnere.

Indkomståret er kalenderåret

Indkomståret falder som udgangspunkt sammen med kalenderåret. Hvis der kun er skattepligt i en del af et år, er indkomståret dette tidsrum. Se KSL § 22, stk. 1.

Indkomståret kan dog efter særlige regler forskydes i forhold til kalenderåret.

Se også

Se også

 • afsnit C.C.2.5.1.2 om forskudt indkomstår
 • afsnit C.C.2.5.2 om reglerne for omlægning til og fra forskudt indkomstår.