Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt afbetalingssælgerens indtægter skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel: Afbetalingssælger
  • Regler for købte eller belånte afbetalingskontrakter.

Regel: Afbetalingssælger

En afbetalingssælger skal tage hele salgssummen til indtægt i salgsåret, inklusive et eventuelt fast finansieringstillæg og med tillæg af det eventuelt forudberegnede rentebeløb for hele kontraktperioden.

Se også

Se også afsnit

  • C.B.1.6.1 om reglerne for personers opgørelses af tab
  • C.B.1.6.3 om reglerne for selskabers opgørelse af tab.

Regler for købte eller belånte afbetalingskontrakter

For køb og belåning af afbetalingskontrakter gælder følgende regler:

  • Den, der køber afbetalingskontrakter, skal regne den del af fortjenesten (vederlaget), der modtages gennem afdrag, med til indkomsten, efterhånden som afdragene indgår.
  • Den, der yder lån mod sikkerhed i afbetalingskontrakter, skal regne renter og provisioner mv. med til indkomsten, efterhånden som de er indtjent.
  • Når debitorer overtages til et beløb under pari (dvs. under kurs 100), fx i forbindelse med køb af virksomhed, skal forskellen mellem det beløb, som debitorernes gæld faktisk bliver indfriet med, og det beløb, der blev overtaget, indtægtsføres i det eller de år, hvori de enkelte tilgodehavender bliver indfriet.