Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår leje- og leasingindtægter skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Leje- og leasingindtægter skal regnes med til indkomsten for den periode, som lejen betales for. Dette gælder også, selvom lejen er forudbetalt for en flerårig periode, og selvom lejekontrakten er uopsigelig fra begge parters side. En eventuel tinglysning er uden betydning for beskatningstidspunktet.

Eksempel

En lejer betaler husleje i december år ►2017◄ for hele ►2018◄ og første halvår af ►2019◄. Udlejeren skal regne den del af lejen, som vedrører ►2018◄, med til indkomsten i det indkomstår, som dækker perioden ►2018◄. Resten skal regnes med til det indkomstår, som dækker første halvår af ►2019◄. Se fx SKM2011.38.BR.

Se også

Se også

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2011.38.BR

Lejeindtægter skal regnes med til den periode, som de vedrører (betales for). Betalingstidspunktet er ikke afgørende.

Landsskatteretssager

TfS 1987, 459 LSR

Leasingindtægt skulle periodiseres efter de almindelige principper for lejeindtægter, dvs. indtægtsføres i de år, den vedrørte, selvom den havde sammenhæng med en lejeudgift, der først kunne trækkes fra i forfaldsåret.

TfS 1976, 8 LSR

En lejeindtægt, der var forudbetalt for 10 år, skulle periodiseres over de år, den vedrørte.

SKAT

 

SKM2012.703.SR Skatteyderen havde indgået en 30-årig brugsretsaftale vedrørende opsætning mv. af vindmøller på sin ejendom. Der blev i den forbindelse ydet et engangsvederlag, som skatteyderen indtægtsførte med 1/30 årligt.

Skatterådet fandt, at skatteyderen ikke kunne fortsætte med at periodisere de forudbetalte beløb over lejeperioden, hvis han solgte ejendommen.

Skatterådet bekræftede, at det beløb, som ved salget af ejendommen endnu ikke er blevet beskattet, og som dækkede forudbetalt leje, skulle beskattes i afståelsesåret som personlig indkomst.

Se også afsnit C.H.2.1.2.