Indhold

Dette afsnit handler om de personer som kan fradrage rejseudgifter efter LL § 9 A.

Afsnittet indeholder:

  • Lønmodtagere
  • Bestyrelsesmedlemmer og forskere
  • Selvstændigt erhvervsdrivende.

Lønmodtagere

Lønmodtagere kan som hovedregel fradrage rejseudgifter, når betingelserne for at være på rejse er opfyldte. Der er dog særlige grupper af lønmodtagere, som ikke kan anvende rejsereglerne, se afsnit C.A.7.3.3 om de særlige grupper af lønmodtagere, som helt eller delvis er afskåret fra at fratrække rejseudgifter.

Se afsnit C.A.7.2.2 om lønmodtagerbegrebet.

Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst. Fradraget efter LL § 9 A, er ikke begrænset af det grundbeløb der er nævnt i LL § 9, stk. 1, og som udgør 6.100 kr. i 2018, (5.900 kr. i 2017).

Bestyrelsesmedlemmer og forskere

Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, og lignende der modtager vederlag, der er A-indkomst efter KSL § 43, stk. 2 litra a, kan få fradrag efter de samme principper og med de samme beløb, som gælder for lønmodtagere. Se LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.

Det samme gælder forskere, der modtager vederlag, der er A-indkomst, og som på grund af afstanden mellem bopæl og det sted, hvor forskeren midlertidigt udfører et forskningsprojekt, ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Se LL § 9A, stk. 10.

Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på deres sædvanlige bopæl, kan fratrække de dokumenterede, faktiske udgifter til kost, småfornødenheder og/eller logi på rejsen. Selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for de dokumenterede, faktiske udgifter er ikke omfattet af loftet over rejsefradraget på 27.400 kr. i 2018 (26.800 kr. i 2017). Se LL § 9 A, stk. 8 modsætningsvis.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan i stedet vælge at fratrække udokumenterede rejseudgifter med de standardsatser, der gælder for lønmodtagere i de samme erhverv og på de samme betingelser. Se SKM2015.276.LSR. Selvstændigt erhvervsdrivende kan dog ikke tage 25 pct. fradrag for småfornødenheder efter LL § 9 A, stk. 4. Se afsnit C.A.7.3.3 om personer, som helt eller delvis er afskåret fra at fratrække rejseudgifter. Fradraget for udokumenterede rejseudgifter med standardsatser kan ikke overstige 27.400 kr. i 2018 (26.800 kr. i 2017). Se LL § 9 A, stk. 8 og C.A.7.3.1.

En selvstændigt erhvervsdrivende, der eksempelvis har foretaget fradrag med udokumenterede rejseudgifter med standardsats og har nået loftet over rejsefradraget, kan i indkomståret ikke foretage yderligere fradrag for udokumenterede rejseudgifter med standardsats. Den selvstændigt erhvervsdrivende kan i et sådant tilfælde i stedet vælge at foretage fradrag med de dokumenterede faktiske udgifter for fremtidige rejser, idet fradrag med de dokumenterede, faktiske udgifter, som ovenfor nævnt, ikke er omfattet af loftet over rejsefradraget.

Selvstændigt erhvervsdrivendes kan fratrække rejseudgifterne i den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2015.276.LSR

Henset til det oplyste om virksomhedens omsætning, udgifter og overskud samt den udøvede professionalisme, fandt Landsskatteretten, at klageren i indkomståret 2010 havde drevet selvstændig erhvervsvirksomhed.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af afstanden mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på deres sædvanlige bopæl, kan vælge at foretage fradrag med de i ligningslovens § 9 A, stk. 2 og 3, fastsatte satser i stedet for de faktiske udgifter, jf. ligningslovens § 9 A, stk. 8.

Da klageren blev anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, blev klageren anset for berettiget til fradrag for udgifter til kost og logi med Skatterådets satser.