Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for beskatning af indkomster fra fælles virksomhed, hvis den skattemæssige status for ægtefællerne ændres ved separation eller skilsmisse i løbet af indkomståret.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lønaftale.

Regel

Er samlivet ophørt ved separation eller skilsmisse i løbet af indkomståret, medregnes indkomst vedrørende virksomheden indtil samlivets ophør ved indkomstopgørelsen for den ægtefælle, der i overvejende grad har drevet virksomheden. Se KSL § 25 A, stk. 6.

Hvis den anden ægtefælle ejer virksomheden, skal denne ægtefælle beskattes af virksomhedens indkomst fra tidspunktet for samlivets ophør.

Resultatet af virksomheden kan fordeles mellem ægtefællerne efter den friere fordelingsregel indtil tidspunktet for samlivets ophør. Derefter skal resultatet fordeles efter skattelovgivningens almindelige regler.

Reglerne om overførsel til medarbejdende ægtefælle må ikke anvendes i det indkomstår, hvor samlivet i skattemæssig forstand ophører. Se KSL § 25 A, stk. 3, modsætningsvis.

Lønaftale

En lønaftale mellem ægtefællerne har virkning indtil samlivet anses for ophævet i skattemæssig forstand. Se KSL § 25 A, stk. 7. Dette gælder også i den situation, hvor det er den ægtefælle, der har status som lønmodtager, der ejer virksomheden.

Hvis det er den samme ægtefælle, der ejer og driver virksomheden, skal lønaftalen anses som en almindelig lønaftale efter udløbet af det indkomstår, hvor samlivet er faktisk ophævet eller på tidspunktet for separation eller skilsmisse.