Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.B Lønsumsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit D.B Lønsumsafgift indeholder:

 • Indledning (D.B.1)
 • Lønsumsafgiftspligtige virksomheder LAL § 1 og § 2 a (D.B.2)
 • Registrering af virksomheden LAL §§ 2 - 3 (D.B.3)
 • Hvordan skal lønsumsafgiften opgøres? LAL §§ 4 - 5 (D.B.4)
 • Ansatte og lønsum LAL § 4 (D.B.5). 
Tema(er)
Afgiftspligt Afgiftsfritagelse Afgiftsberegning Afgiftsgrundlag Registreringspligt
Hvad er nyt?

Lov nr. 832 af 14. juni 2022, § 11, indsætter i lønsumsafgiftsloven en bemyndigelse til skatteministeren til i lønsumsafgiftsbekendtgørelsen at fastsætte regler om, hvilken foreløbig fradragsprocent for moms virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metoden for finansielle virksomheder, skal anvende ved opgørelsen af lønsumsafgift, og om tidspunktet for angivelsen af regulering af lønsumsafgift som følge af den endelige opgjorte fradragsprocent for delvis fradragsret for moms. Se D.B.4.7.4.1. Virkningstidspunktet for reglerne vil blive fastsat i bekendtgørelsen.

SKM2022.414.LSR havde SKAT forhøjet en dansk filial af en svensk banks lønsumsafgift for 2012 og 2013 med henvisning til, at filialen skulle opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget efter LAL § 4, stk. 2, nr. 1 (metode 2), der gælder for virksomheder inden for den finansielle sektor, og ikke efter lovens § 4, stk. 1 (metode 4). Efter en samlet vurdering af filialens virksomhed efter kriterierne i cirkulære nr. 186 af 29. oktober 1992 om afgift af lønsum m.v., herunder den momspligtige og momsfrie omsætning og størrelsen af virksomhedens ret til fradrag efter ML § 38, stk. 1, der i de to år udgjorde henholdsvis 61,66 % og 66,93 %, sammenholdt med eksemplet i cirkulærets punkt 8, fandt Landsskatteretten, at virksomheden ikke var omfattet af LAL § 4, stk. 2, nr. 1 (metode 2). Den omstændighed, at virksomheden over for offentligheden fremtrådte som en finansiel virksomhed, kunne i den foreliggende situation ikke føre til et andet resultat. Landsskatteretten ændrede derfor SKATs afgørelse.

Der er foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2022-2.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr.

Afsnit

SKM2022.414.LSR D.B.4.4.5.1 og D.B.4.4.5.2
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B Lønsumsafgift" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Se også

 • Afsnit A.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgift
 • Afsnit A.B.3.4 Regnskabsbestemmelser for lønsumsafgift
 • Afsnit A.C.2.3 om kontrolbestemmelserne i lønsumsafgiftsloven
 • Afsnit A.A.10 om klagebehandling
 • Afsnit A.C.3 om straffebestemmelserne i lønsumsafgiftsloven.