åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan lønsumsafgiften skal opgøres, når virksomheden skal benytte metode 1. Se LAL § 4, stk. 2, nr. 2-3, og § 5, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Hvem skal betale lønsumsafgift efter metode 1?
 • Hvordan skal lønsumsafgiftsgrundlaget opgøres?
 • Hvordan skal lønsumsafgiften beregnes?
 • Eksempler på virksomheder/brancher der er omfattet af metode 1
 • Eksempler på virksomheder/brancher der ikke er omfattet af metode 1
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL § 4, stk. 2, nr. 2 og 3 har følgende ordlyd:

"Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum for følgende virksomheder:

....

2) Lotterier, Tipstjenesten og lign. Til disse virksomheders afgiftsgrundlag medregnes også lotterikollektioner og indleveringssteder for tips mv. for så vidt angår virksomheden med lodsedler, tips mv.

3) Organisationer, fonde, foreninger, loger mv."

LAL § 5, stk. 3 har følgende ordlyd:

"For virksomheder omfattet af § 4 stk. 2, nr. 2 eller 3, er afgiften 6,37 pct. af virksomhedens lønsum."

LAL § 5, stk. 5 har følgende ordlyd:

"For offentlige virksomheder, der ikke omfattes af § 4, stk. 1, er afgiften 6,37 pct. af virksomhedens lønsum."

Hvem skal betale lønsumsafgift efter metode 1?

De virksomheder, der skal betale lønsumsafgift efter metode 1, er følgende:

 • Virksomheder med momsfritagne spil efter ML § 13, stk. 1, nr. 12. Se afsnit D.B.2.8 om  lotterier og lign. samt spil om penge.
 • Virksomheder, der juridisk er organiseret som selvejende institutioner, organisationer, fonde, foreninger, loger mv. Det er selve den juridiske form, der er afgørende. Se afsnit  D.B.4.6 om metodernes prioritering.
 • Offentlige virksomheder, der ikke skal opgøre et skattemæssigt over/underskud. Den offentlige virksomhed skal altså ikke udarbejde et skattemæssigt regnskab kun for at opgøre lønsumsafgiften.

Virksomheder, som er undtaget for at betale lønsumsafgift efter metode 1, fordi de i stedet er omfattet af en anden metode, er følgende:

 • Finansielle virksomheder. Hvis virksomhedens hovedaktivitet er levering af finansielle ydelser, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1 nr. 10 (forsikringsvirksomhed) eller nr. 11 (finansielle aktiviteter), skal den altid betale lønsumsafgift efter metode 2 af de finansielle ydelser.
 • Virksomheder der udgiver eller importerer aviser.

Se også

 • afsnit D.B.4.4 om finansielle virksomheder og metode 2
 • afsnit D.B.4.6 om metodernes prioritering.

Hvordan skal lønsumsafgiftsgrundlaget opgøres?

Lønsummen udgør lønsumsafgiftsgrundlaget i virksomheder, der skal betale lønsumsafgift efter metode 1. Se afsnit D.B.5 om opgørelse af lønsummen.

Hvordan skal lønsumsafgiften beregnes?

For metode 1 er lønsumsafgiftssatsen 6,37 %.

Lønsumsafgiften beregnes som:

Lønsum * 6,37 %

Eksempel

En virksomhed har en lønsum på 400.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

400.000 kr. * 6,37 % = 25.480 kr.

Eksempler på virksomheder/brancher der er omfattet af metode 1

Af virksomheder, der er omfattet af metode 1, kan nævnes:

 • Foreninger, herunder fagforeninger
 • Selvejende institutioner fx institutioner med momsfri undervisningsaktiviteter, der ikke er omfattet af en af de konkrete undtagelser i LAL § 1, stk. 2
 • Spillekasinoer
 • Offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt resultat. Det kan fx være en kommune eller en Region.

Eksempel på virksomhed/branche der ikke er omfattet af metode 1

Der er et eksempel på virksomhed/branche, der ikke er omfattet af metode 1:

 • Offentlig virksomhed, der opgør et skattemæssigt overskud. Det er fx tilfældet, når virksomheden drives i selskabsform. Her vil virksomheden i stedet være omfattet af metode 4.

Se også

 • afsnit D.B.4.6 om metodernes prioritering
 • afsnit D.B.4.7 om virksomheder med blandede aktiviteter
 • afsnit D.B.5 om opgørelse af lønsummen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2001.20.LSR

En forening, der foretog risikovurderinger for forsikringsselskaber, var omfattet af metode 2 (den finansielle sektor).

TfS1997.373.Mn

En fond, der drev et museum, skulle opgøre lønsumsafgiftsgrundlaget som lønsummen. Metode 1.

Bemærk, at museumsvirksomhed fra 1. januar 2009 er undtaget fra lønsumsafgiftspligten. Se LAL § 1, stk. 2, nr. 7, og afsnit D.B.2.5.

TfS1996.516.Mn

Idrætsforeningers støttekredse var lønsumsafgiftspligtige af bankospil. Metode 1.

TfS1991.200.Mn

En låneforening havde til formål at yde lån til egne medlemmer. Lånene var finansieret af forskellige institutioner. Medlemmerne betalte et månedligt kontingent som bidrag til foreningens administration. Foreningen havde ikke til formål at skabe overskud.

Momsnævnet afgjorde, at alle virksomheder indenfor den finansielle sektor er omfattet af metode 2 uanset organisationsform.