Indhold

Dette afsnit handler om, på hvilket tidspunkt registreringspligten indtræder. Se LAL § 3, stk. 2, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.

Lovgrundlag

LAL § 3 stk. 2, 1. pkt. har følgende ordlyd:

"Anmeldelse til registrering skal ske senest 8 dage før, virksomheden påbegyndes."

Regel

Anmodning om registrering for lønsumsafgift skal ske senest:

  • 8 dage før påbegyndelse af virksomhed med lønsumsafgiftspligtige aktiviteter

 eller

  • når det er åbenbart, at lønsumsafgiftsgrundlaget vil overstige 80.000 kr. over en 12 måneders periode. Se afsnit D.B.3.1 om bagatelgrænsen for registreringspligt for lønsumsafgift.

Mange virksomheder kan undlade at lade sig registrere for lønsumsafgift i opstartsfasen, fordi lønsumsafgiftsgrundlaget ikke overstiger 80.000 kr. over en 12 måneders periode.