Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal anmelde ændringer i dens registreringsforhold. Se LAL § 3, stk. 2, 2. pkt.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.

Lovgrundlag

LAL § 3 stk. 2, 2. pkt. har følgende ordlyd:

"Ændringer i registreringsforholdene skal anmeldes senest 8 dage efter, at ændringerne er sket."

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 2, stk. 3 har følgende ordlyd:

"Ændringer, der indebærer, at en virksomheds afregningsform ændres, skal anmeldes overfor told- og skatteforvaltningen senest 8 dage efter, at ændringen er sket."

Regel

Hvis registreringsoplysningerne ændres, skal virksomheden senest 8 dage efter ændringen er sket give besked herom. Se LAL § 3, stk. 2, 2. pkt.

Ændringer skal også anmeldes inden 8 dage, selvom de ikke medfører en ændring af afregningsformen.

Virksomhedsophør anses også for en ændring i registreringsforholdene. Se afsnit D.B.2.1 om lønsumsafgiftspligt i virksomhedens afviklingsperiode.

Andre eksempler på ændring af registreringsforholdene kan fx være:

  • ændret adresse
  • ændrede ejerforhold
  • forhold, der medfører en ændring af den metode, som virksomheden er omfattet af mv.

Se også

  • afsnit D.B.3.2 om tidspunktet for registreringspligtens indtræden
  • afsnit D.B.3.3 om bagatelgrænse for registreringspligt.