LAL § 1, stk. 1, 1. punktum har følgende ordlyd:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for afgift efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven. ..."  

LAL § 2a har følgende ordlyd:

"Skatteministeren kan bestemme, at religiøse samfund omfattet af registreringspligten kan fritages for at betale afgift."

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 1 har følgende ordlyd:

"Trossamfund anerkendt i henhold til kongelig resolution er fritaget for at betale afgift. Det samme gælder trossamfund, som Kirkeministeriet har meddelt vielsesbemyndigelse, samt folke- og frikirkelige organisationer og missionsselskaber, frie kirkelige organisationer, private og selvejende kirkelige institutioner, frimenigheder og frikirker."

ML § 13, stk. 1, nr. 4 fritager følgende varer og ydelser for moms:

"Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning."