Virksomheden er omfattet af lønsumsafgiftspligten, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 11 (finansielle aktiviteter). Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Formidling

Momsfritagelsen efter ML § 13, stk. 1 nr. 11 og dermed lønsumsafgiftspligten omfatter fx også formidling af lån.

Formidling af finansielle ydelser sker i mange brancher, fx formidling af lån ved forhandlere af hårde hvidevarer, elektronik, biler og ejendomsmæglere.

Forhandling

Momsfritagelsen efter ML § 13, stk. 1 nr. 11 og dermed lønsumsafgiftspligten omfatter fx også forhandlinger vedrørende visse finansielle transaktioner.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 om registrering af virksomheden.

Virksomheder omfattet af metode 2, skal kun registreres for lønsumsafgift, hvis virksomheden beskæftiger lønnet arbejdskraft. Se afsnit D.B.4.4. Indehaveren i en enkeltmandsvirksomhed anses ikke for "ansat". Se LAL § 2, stk. 3 samt afsnit D.B.3.1.

Se også

  • afsnit D.A.5.11 om finansielle aktiviteter for den nærmere afgrænsning af momsfritagelsen
  • afsnit D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
  • afsnit D.B.4 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
  • afsnit D.B.3 om hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift
  • afsnit D.B.2.1 om, at en ydelses momsmæssige leveringssted ikke har betydning for lønsumsafgiftspligten
  • afsnit D.B.2.7.4.1 om passiv kapitalanbringelse i finansielle virksomheder
  • afsnit D.B.4.6 om, at en virksomheds juridiske organisationsform ikke har betydning for opgørelsen af lønsumsafgiften, når dens hovedaktivitet er finansiel.