Angivelse og ændring af ►moms og visse afgifter◄ skal ske elektronisk via ►TastSelv Erhverv (skat.dk/tastselverhverv)◄ ►◄.

En ændring er en anmodning om genoptagelse. Processen foregår elektronisk.

Ved digital genoptagelse udløber fristen kl. 23.59 på dagen for fristens udløb.

På moms - og afgiftsområdet sker der en del ændringer i forhold til angivelse af moms- og afgiftstilsvar. Tidligere gennemførtes disse ændringer ved hjælp af efterangivelser. Efterangivelserne blev afleveret på papir til SKAT, hvorefter ændringerne blev gennemført.

En ændring i moms- og afgiftstilsvaret kan fx forekomme ved, at virksomheden selv opdager en fejl og anmoder om genoptagelse via ►◄ ►TastSelv Erhverv◄.

Bemærk

Forældelsesfristen løber fra det oprindeligt bestemte forfaldstidspunkt, selvom kravet ikke er gjort op.

Se A.A.9. om forældelse af fordringer.

Ændringer på Skatteforvaltningens initiativ

Hvis Skatteforvaltningen ønsker at foretage en ændring af moms- og afgiftstilsvaret, skal Skatteforvaltningen gennemføre forhøjelsen ved en afgørelse, dvs. at Skatteforvaltningen inden udløbet af 3-års fristen i SFL § 31, stk. 1, skal udsende varsel med sagsfremstilling og forslag til afgørelse til den moms/afgiftspligtige (SFL § 19 og § 20). Se afsnit A.A.8.3.1.1. om ordinære frister for varsling og ansættelse på Skatteforvaltningens initiativ. 

Se A.A.7.4.5. om høring.

Se A.A.7.4.6. om sagsfremstilling.

Ændringer på virksomhedens initiativ

Hvis virksomheden selv opdager, at der er indberettet et forkert moms- eller afgiftstilsvar, kan virksomheden anmode Skatteforvaltningen om en genoptagelse af angivelsen/ansættelsen via ►◄ ►TastSelv Erhverv◄.

Ved digital genoptagelse udløber fristen kl. 23.59 på dagen for fristens udløb.

Når virksomheden har indberettet en ændring, er det en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret/godtgørelsen. Ændringen skal derfor behandles som en genoptagelsesanmodning, uanset om anmodningen medfører en forhøjelse eller en nedsættelse. Se A.A.8.3.1.2  om ordinær genoptagelse på borgerens/virksomhedens initiativ og A.A.8.3.2.2. om ekstraordinær genoptagelse på borgerens/virksomhedens initiativ.

Skatteforvaltningens behandling af genoptagelsesanmodningen er undergivet de almindelige sagsbehandlingsregler og frister. Se SFL § 31, stk. 2.

Der henvises for yderligere information om ekstraordinær genoptagelse til afsnit A.A.8.3.2.2. - ekstraordinær genoptagelse på borgerens initiativ og A.A.8.3.2.1. - ekstraordinær genoptagelse på Skatteforvaltningens initiativ.

Se SKM2008.221.SKAT.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelser 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Andet
SKM2008.221.SKAT Der redegøres for fristreglerne i relation til foreløbige fastsættelser, og virksomhedernes reaktionsmuligheder. Der kan stadig foretages foreløbige fastsættelser, og udgangspunktet i den interne meddelelse gælder stadigvæk. ►◄