Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 3 (undervisnings- og kursusvirksomhed). Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Virksomheden skal ikke betale lønsumsafgift, hvis der er tale om kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv. I den situation skal virksomheden i stedet betale moms af aktiviteterne. Se ML § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. og afsnit D.A.5.3.6 om momspligt for kurser primært rettet mod erhvervsdrivende, når kurset drives med gevinst for øje.

Se også

  • afsnit D.A.5.3 om undervisnings- og kursusvirksomhed for den nærmere afgrænsning af momsfritagelsen
  • afsnit D.B.2.3.3 om hvilke børne- og ungdomsuddannelser, der er fritaget for lønsumsafgift
  • afsnit D.B.2.3.4 om hvilke voksen- og videreuddannelser, der er fritaget for lønsumsafgift
  • afsnit D.B.2.3.5 om offentlige uddannelsesinstitutioner
  • afsnit D.B.1.2 om lovændringer af lønsumsafgiftsloven   
  • afsnit D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift    
  • afsnit D.B.4 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
  • afsnit D.B.3 om hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift.  

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 om registrering af virksomhed.