Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår offentlige uddannelsesinstitutioner skal betale lønsumsafgift af undervisning.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår skal en offentlig uddannelsesinstitution betale lønsumsafgift?
  • Særligt om underleverandørydelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvornår skal en offentlig uddannelsesinstitution betale lønsumsafgift?

En offentlig uddannelsesinstitution skal betale lønsumsafgift, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 3 (undervisning og kursusvirksomhed). Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum.

Uddannelsesinstitutionen skal dog ikke betale lønsumsafgift, når undervisningen er fritaget for lønsumsafgift efter LAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11.

Statslige, regionale og kommunale uddannelsesinstitutioner skal ikke betale lønsumsafgift, når leveringen af varer og ydelser sker i egenskab af offentlig myndighed og virksomheden derfor ikke er en afgiftspligt person efter ML § 3, stk. 2, nr. 3.

Institutionen skal også betale lønsumsafgift af undervisning, når institutionen leverer lønsumsafgiftspligtig undervisningsydelser til andre offentlige institutioner indenfor institutionens eget ministerområde. Tilsvarende gælder, når institutionen leverer lønsumsafgiftspligtig undervisning mellem regionale og kommunale institutioner under samme region eller kommune. Det samme gælder lønsumsafgiftspligtig undervisning fra en institution, der i fællesskab drives af flere regioner eller kommuner, til de regioner eller kommuner, som er parthavere i institutionen.

ML § 9 (offentlige institutioners leverancer) finder ikke anvendelse ved fastlæggelsen af hvilke leverancer, der er omfattet af lønsumsafgiftspligten efter LAL § 1, stk. 1. Se SKM2009.439.SR.   

Se også

Se også afsnit D.A.3.2.3 om moms og andre offentlige institutioner.

Særligt om underleverandørydelser

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den som underleverandør leverer momsfri varer og ydelser med nær tilknytning til momsfri undervisning efter ML § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum. Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum. 

Virksomheden er dog fritaget for at betale lønsumsafgift, når køberen anvender varerne og ydelserne til undervisning, der er fritaget for lønsumsafgift efter LAL § 1, stk. 2. Se LAL § 1, stk. 2 og SKM2009.439.SR.

Se også

Se også afsnit D.A.5.3.7 om momsfritagelse for underleverandørydelser til undervisning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2009.439.SR

  • En offentlig virksomhed, organiseret som en selvejende statslig uddannelsesinstitution, tilbød videregående uddannelser inden for flere uddannelsesområder.
  • Ikke lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle ikke betale lønsumsafgift af sit momsfrie salg af lærerkraft/undervisning, som blev leveret i nær tilknytning til køberens momsfri undervisningsydelser, når køberens undervisningsydelser var fritaget for lønsumsafgift efter LAL § 1, stk. 2.
  • Lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle betale lønsumsafgift af sit momsfrie salg af lærerkraft/undervisning, som blev leveret i nær tilknytning til køberens momsfri undervisningsydelser, når køberens undervisningsydelser var omfattet af lønsumsafgiftspligten efter LAL § 1, stk. 1.
  • Lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle betale lønsumsafgift af den del af lønsummen, som knyttede sig til udviklingsprojekter, der blev udført i forbindelse med lønsumsafgiftspligtige undervisningsaktiviteter.
  • Ikke lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle ikke betale lønsumsafgift af den del af lønsummen, som knyttede sig til udviklingsprojekter, der blev udført i forbindelse med undervisningsaktiviteter, der var fritaget for lønsumsafgift, fordi undervisningen ikke blev udført mod vederlag.
  • Lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle betale lønsumsafgift af momsfri undervisningsydelser til andre offentlige institutioner inden for institutionens eget ministerområde. ML § 9 (offentlige institutioners leverancer) fandt ikke anvendelse ved fastlæggelsen af hvilke leverancer, der var omfattet af lønsumsafgiftspligten efter LAL § 1, stk. 1.