SFL § 32, stk. 1, nr. 1 - 4:

  1. Hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en afgørelse fra Skatteankeforvaltningen, et motorankenævn eller Landsskatteretten eller ved en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet, eller
  2. Ændringen er en direkte følge af en ændring af et afgiftstilsvar/godtgørelse af afgift vedrørende den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede for samme eller en anden afgiftsperiode, eller
  3. Den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret/godtgørelsen er fastsat på et forkert eller ufuldstændigt grundlag, eller
  4. SKAT efter anmodning fra den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede giver tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret /godtgørelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.

Bemærk

Ændringer på SKATs initiativ kan kun ske i henhold til SFL § 32, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3. SFL § 32, stk. 1, nr. 4 kan kun anvendes til ændringer på borgerens/virksomhedens initiativ.