SFL § 32, stk. 2, 1. pkt. - En ændring af afgiftstilsvaret/godtgørelsen af afgift kan kun foretages, hvis den varsles af SKAT eller anmodningen fra den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede fremsættes senest 6 måneder efter, at SKAT eller den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i SFL § 31.

Fastlæggelsen af begyndelsestidspunktet for 6-måneders fristen, dvs. kundskabstidspunktet sker på grundlag af en konkret vurdering.

Afbrydelse af 6-måneders fristen sker for SKATs vedkommende ved fremsendelse af forslag/varsel om ændring af ansættelsen efter proceduren i SFL § 19. For en afgiftspligtig/godtgørelsesberettiget sker afbrydelse af reaktionsfristen ved indgivelse af anmodning om genoptagelse.

Kundskabstidspunktet

Ved forhøjelser på SKATs initiativ er udgangspunktet, at 6-måneders fristen begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af relevante og tilstrækkelige oplysninger til at konstatere, at sagen kan begrunde fravigelse af fristerne i SFL § 31 og der på det grundlag kan udarbejdes forslag til en ansættelsesændring.

►Fra skatteområdet SKM2016.611.ØLR - Retten bemærkede, at årsopgørelsen af 13. januar 2012 alene indeholdt en korrektion som følge af, at Højesteret havde givet afslag på omgørelsen, og at der ikke forelå noget nyt i forhold til ansættelsen fra 2003, der kunne give anledning til høring på ny. Retten fandt derfor ikke, at der herved forelå en ændring, der krævede overholdelse af SFL § 27, stk. 2, for en nærmere beskrivelse, se afsnit A.A.8.2.2.1.4. om reaktionsfristen på skatteområdet.◄

►Fra skatteområdet SKM2016.588.VLR - Reaktionsfristen var overholdt. Skatteyder blev stoppet i en kontrolaktion og sendte derefter løbende oplysninger til SKAT. Retten fandt, at fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT modtog de sidste oplysninger.◄

I SKM2015.646.ØLR lagde Retten til grund, at SKAT ikke oprindeligt fik oplyst de korrekte omstændigheder vedrørende en overdragelse. I slutningen af februar fik SKAT oplysning om, at en undersøgelse foretaget af SØK ville resultere i et skattekrav, men at man afventede en ransagning. Retten fandt, at reaktionsfristen løb fra 2. juli, hvor man fra SØK modtog udkast til rapport, da SKAT først på dette tidspunkt fik adgang til de faktuelle oplysninger i sagen.

Tilsvarende SKM2012.651.LSR Landsskatteretten fandt, at SKAT først havde tilstrækkelige oplysninger til at kunne lave en ansættelse på et korrekt grundlag på det tidspunkt, hvor SKAT modtog rapporten fra politiet vedrørende en ransagning.

Fra skatteområdet - SKM2014.683.VLR - Reaktionsfristen på 6 måneder efter SFL § 27, stk. 2, var overholdt, idet fristen ikke var begyndt at løbe før gennemførelsen af en politiafhøring, hvor skatteyderen kunne redegøre for sine bemærkninger til bevismaterialet. Stadfæstelse af SKM2012.713.BR

SKM2014.260.ØLR - Reaktionsfristen var overholdt. SKAT sendte forslag vedrørende skat og moms 1. februar 2010 for 2005 og 2006. Retten fandt, at SKAT først efter 1. august 2009 fik kendskab til oplysninger, så det kunne konstateres, at ansættelserne var ufuldstændige. Det første møde mellem skatteyder og SKAT fandt sted 4. december 2009, og SKAT i perioden 4. - 9. december 2009 fandt ud af skatteyders rolle i selskabet. Ved mødet 4. december 2009 fik SKAT kendskab til en del kontoudskrifter vedrørende selskabet.

SKM2014.214.ØLR - Retten fandt, at 6 måneders fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT var kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgiftsansættelse. Retten fandt, at SKAT tidligst ved indstævntes udeblivelse fra det aftalte kontrolbesøg fik tilstrækkelig grund til at betvivle rigtigheden af virksomhedes momsregistreringer og dermed tilstrækkeligt grundlag for at varsle en ændring af afgiftsansættelsen. Varslingen var derfor rettidig, jf. SFL § 32, stk. 2.

SKM2013.127.ØLR - Reaktionsfristen i SFL § 32, stk. 2 skulle regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT havde indhentet yderligere kontoudtog og afholdt møde med klager og fået bekræftet at visse poster på kontoudtogene på klagers mors konti vedrørte klager. Tidligere SKM2012.185.BR.

Fra skatteområdet - SKM2012.168.ØLR - Landsretten fandt, at fristen i SFL § 27, stk. 2, må regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgørelse om ansættelsen. Landsretten fandt, at fristen i denne sag må regnes fra det tidspunkt, hvor klagerens frist for at indsende dokumentation udløb.

SKM2012.138.ØLR - Reaktionsfristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor klagers repræsentant fremsendte oplysninger til SKAT.

Der vil undtagelsesvis kunne være tale om at indrømme SKAT en rimelig tid til at bearbejde et omfangsrigt og ikke entydigt bilagsmateriale. Se SKM2006.153.HR, hvor kundskabstidspunktet først blev anset for at indtræde ca. 2 måneder efter modtagelsen af ufuldstændige og til dels misvisende oplysninger. Tilsvarende dommen SKM2012.459.VLR, hvor Retten udtaler, at der må indrømmes SKAT en vis, rimelig frist til at undersøge oplysninger og dokumenter, der fremkom ved en ransagning. 6 måneders fristen løb derfor først fra det efterfølgende tidspunkt, hvor SKAT modtog bankudtog, der viste, at betalingen var skattepligtigt udbytte. 

SKM2011.459.ØLR - Sagen drejede sig om ekstraordinær genoptagelse. Landssretten fandt, at klageren ved at have udeholdt omsætning havde udvist mindst grov uagtsomhed, hvorved ansættelsesfristerne var suspenderet. SKAT havde modtaget regnskabsmaterialet i september 2004 og udsendt agterskrivelse 7. juni 2005. Landsretten udtalte, at de relevante oplysninger løbende var kommet til SKATs kundskab, herunder ved et møde med klagerens ægtefælle 28. februar 2005, så 6 måneders fristen var overholdt.

►Fra skatteområdet se SKM2016.513.BR -Skatteyderen havde købt en ejerlejlighed af sit selskab. Retten fandt, at reaktionsfristen på 6 måneder først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor retten træffer afgørelse om periodisering af forhøjelsen, anket.◄

Fra skatteområdet - SKM2014.634.BR - Kreditkort sag - Retten fandt, at fristen i SFL § 27, stk. 2, tidligst måtte anses for at løbe fra den 17. september 2007, hvor manden under et møde hos SKAT meddelte, at han ikke kunne få de af SKAT udbedte oplysninger om brug af kreditkortene i ind- og udland fra sin tidligere arbejdsgiver.

Fra skatteområdet - SKM2014.464.BR - Reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, begyndte ikke at løbe fra tidspunktet for indberetningen fra udlandet til SKATs money transferdatabase ultimo 2010, men først ved udløbet af en høringsfrist i september 2011, og SKATs forslag til afgørelse var herefter rettidigt. Afgørelsen led heller ikke af begrundelsesmangler.

SKM2014.120.BR - Sagen var en del af Money Transfer projektet. Byretten fandt, at SKAT tidligst var kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt ansættelse på det tidspunkt hvor skatteyders frist for at indsende dokumentation udløb. Fristen løb ikke fra et tidligere tidpunkt, da SKAT ikke på det tidligere tidspunkt havde et tilstrækkeligt grundlag for at varsle en ansættelsesændring. Fristen løb heller ikke fra det tidspunkt, hvor SKAT modtog rådata fra banken, henset til det oplyste om materialets omfang og ubearbejdede form.

SKM2013.910.BR - Sagen var en del af "Money Transfer projektet". Retten fandt, at reaktionsfristen først begyndte at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT havde tilstrækkelige oplysninger til at varsle en korrekt opgørelse og ikke fra det tidligere tidpunkt, hvor oplysningen om overførsel indledningsvis blev indberettet - sammen med en mængde andre ubearbejdede data  - til Money Tranfer projektet eller fra tidspunktet for den første udsøgning på overførslen til sagsøgeren.

SKM2013.145.BR - Byretten fandt, at kundskabstidspunktet først var på det tidspunkt, hvor SKAT modtog centrale bilag i sagen fra skatteyders bank.

SKM2013.54.BR - Byretten fandt, at kundskabstidspunktet først var på det tidspunkt, hvor direktøren besvarede SKATs henvendelse.

SKM2013.259.BR -  SKAT henvendte sig til skatteyder om sagen 31. januar 2009, afholdt møde 18. februar 2009, sendte forslag 25. maj 2009 og afgørelse 4. august 2009. Reaktionsfristen og ansættelsefristen var dermed overholdt.

SKM2013.145.BR - Byretten fandt, at kundskabstidspunktet først var på det tidspunkt, hvor SKAT modtog centrale bilag i sagen fra skatteyders bank.

SKM2013.54.BR - Byretten fandt, at kundskabstidspunktet først var på det tidspunkt, hvor direktøren besvarede SKATs henvendelse.

SKM2012.713.BR - Byretten fandt, at kundskabstidspunktet først var ved politiets afhøring, da SKAT ikke inden politiets afhøring, hvor klagers forklaring blev søgt indhentet også til de dokumenter, der tidligere var fundet ved en ransagning, havde viden om klagerens økonomiske forhold, herunder relationer til udenlandske selskaber.

SKM2012.390.BR - Reaktionsfristen var ikke overholdt, da SKAT siden selskabet indgav selvangivelse havde haft kendskab til forholdet.

SKM2012.325.BR - Byretten fandt, at reaktionsfristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor klager oplyste SKAT om, at han havde modtaget gaver.

SKM2012.183.BR - Reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, skulle regnes fra det tidspunkt, hvor klageren oplyste SKAT om, at han havde foretaget betydelige investeringer i årene forud for 2003.

SKM2013.337.LSR -  Landsskatteretten fandt, at reaktionsfristen var overholdt, da SKAT først var kommet til kundskab om klagers indkomstforhold på det tidspunkt, hvor SKAT har modtaget kontoudtog fra banken.

SKM2013.194.LSR - Reaktionsfristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor fristen for at indsende materiale udløb, da SKAT først på dette tidspunkt havde grundlag for at udsende en agterskrivelse.

SKM2013.180.LSR - Reaktionsfristen i SFL § 32, stk. 2 skulle regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT fra en kommune fik oplysning om, at selskabet drev uregistreret virksomhed, da SKAT på dette tidspunkt havde de fornødne oplysninger for at kunne fastslå, at selskabet var afgiftspligtigt. Da SKAT først havde sendt forslag mere end 6 måneder efter dette tidspunkt, var fristen i SFL § 32, stk. 2 ikke overholdt.

SKM2012.651.LSR - Landsskatteretten fandt, at SKAT først havde tilstrækkelige oplysninger til at kunne lave en ansættelse på et korrekt grundlag på det tidspunkt, hvor SKAT modtog rapporten fra politiet vedrørende en ransagning.

SKM2012.224.LSR - Reaktionsfristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT modtog klagers svar på SKATs henvendelse, hvor SKAT fik kundskab om, at klager havde benyttet kreditkortet.

Se afsnit A.A.8.2.2.1.4. for den tilsvarende bestemmelse, SFL § 27, på skatteområdet.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelser 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Højesteretsdomme
SKM2006.153.HR Kundskabstidspunktet først blev anset for at indtræde ca. 2 måneder efter modtagelsen af ufuldstændige og til dels misvisende oplysninger.
Landsretsdomme
SKM2016.611.ØLR

►For en nærmere beskrivelse, se afsnit A.A.8.2.2.1.4. om reaktionsfristen på skatteområdet.

Retten bemærkede, at årsopgørelsen af 13. januar 2012 alene indeholdt en korrektion som følge af, at Højesteret havde givet afslag på omgørelsen, og at der ikke forelå noget nyt i forhold til ansættelsen fra 2003, der kunne give anledning til høring på ny. Retten fandt derfor ikke, at der herved forelå en ændring, der krævede overholdelse af SFL § 27, stk. 2.

►Før SKM2016.360.BR
SKM2016.588.VLR

 ►Reaktionsfristen var overholdt. Skatteyder blev stoppet i en kontrolaktion og sendte derefter løbende oplysninger til SKAT. Retten fandt, at fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT modtog de sidste oplysninger◄

►Før SKM2015.486.BR
SKM2015.646.ØLR

I  dommen lagde Retten til grund, at SKAT ikke oprindeligt fik oplyst de korrekte omstændigheder vedrørende en overdragelse. I slutningen af februar fik SKAT oplysning om, at en undersøgelse foretaget af SØK ville resultere i et skattekrav, men at man afventede en ransagning. Retten fandt, at reaktionsfristen løb fra 2. juli, hvor man fra SØK modtog udkast til rapport, da SKAT først på dette tidspunkt fik adgang til de faktuelle oplysninger i sagen.

Tilsvarende SKM2012.651.LSR Landsskatteretten fandt, at SKAT først havde tilstrækkelige oplysninger til at kunne lave en ansættelse på et korrekt grundlag på det tidspunkt, hvor SKAT modtog rapporten fra politiet vedrørende en ransagning.

Tidligere SKM2014.536.BR
SKM2014.683.VLR Betingelserne for ekstraordinær ansættelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt, og reaktionsfristen på 6 måneder efter SFL § 27, stk. 2, var overholdt, idet fristen ikke var begyndt at løbe før gennemførelsen af en politiafhøring, hvor skatteyderen kunne redegøre for sine bemærkninger til bevismaterialet. Tidligere SKM2012.713.BR
 SKM2014.335.VLR Landsretten fandt, at reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, begyndte at løbe fra det tidspunkt, hvor skattemyndighederne havde tilstrækkelige oplysninger til at kunne varsle en korrekt ansættelse. Tidligere SKM2013.145.BR
SKM2014.260.ØLR Reaktionsfristen var overholdt. SKAT sendte forslag vedrørende skat og moms 1. februar 2010 for 2005 og 2006. Retten fandt, at SKAT først efter 1. august 2009 fik kendskab til oplysninger, så det kunne konstateres, at ansættelserne var ufuldstændige. Det første møde mellem skatteyder og SKAT fandt sted 4. december 2009, og SKAT i perioden 4. - 9. december 2009 fandt ud af skatteyders rolle i selskabet. Ved mødet 4. december 2009 fik SKAT kendskab til en del kontoudskrifter vedrørende selskabet. Tidligere SKM2013.396.BR
SKM2014.214.ØLR Retten fandt, at 6 måneders fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT var kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgiftsansættelse. Retten fandt, at SKAT tidligst ved indstævntes udeblivelse fra det aftalte kontrolbesøg fik tilstrækkelig grund til at betvivle rigtigheden af virksomhedes momsregistreringer og dermed tilstrækkeligt grundlag for at varsle en ændring af afgiftsansættelsen. Varslingen var derfor rettidig, jf. SFL § 32, stk. 2 Tidligere SKM2013.315.BR
SKM2013.127.ØLR Reaktionsfristen i SFL § 32, stk. 2 skulle regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT havde indhentet yderligere kontoudtog og afholdt møde med klager og fået bekræftet at visse poster på kontoudtogene på klagers mors konti vedrørte klager. Tidligere SKM2012.185.BR
SKM2012.459.VLR Retten udtalte, at der må indrømmes skattemyndighederne en vis, rimelig frist til at undersøge oplysninger og dokumenter, der fremkom ved en ransagning. 6 måneders fristen løb derfor først fra det efterfølgende tidspunkt, hvor SKAT modtog bankudtog, der viste, at betalingen var skattepligtigt udbytte.
SKM2012.168.ØLR Landsretten fandt, at fristen i SFL § 27, stk. 2, må regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgørelse om ansættelsen. Landsretten fandt, at fristen i denne sag må regnes fra det tidspunkt, hvor klagerens frist for at indsende dokumentation udløb.
SKM2012.138.ØLR Reaktionsfristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor klagers repræsentant fremsendte oplysninger til SKAT.
SKM2011.459.ØLR Sagen drejede sig om ekstraordinær genoptagelse. Landssretten fandt, at klageren ved at have udeholdt omsætning havde udvist mindst grov uagtsomhed, hvorved ansættelsesfristerne var suspenderet. SKAT havde modtaget regnskabsmaterialet i september 2004 og udsendt agterskrivelse 7. juni 2005. Landsretten udtalte, at de relevante oplysninger løbende var kommet til SKATs kundskab, herunder ved et møde med klagerens ægtefælle 28. februar 2005, så 6 måneders fristen var overholdt.
Byretsdomme
SKM2016.513.BR

►Skatteyderen havde købt en ejerlejlighed af sit selskab. Retten fandt, at reaktionsfristen på 6 måneder først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor retten træffer afgørelse om periodisering af forhøjelsen, anket.◄

►Anket◄
SKM2014.634.BR

Kreditkortsag - Retten fandt, at fristen i SFL § 27, stk. 2, tidligst begyndte at løbe fra den 17. september 2007, hvor manden under et møde hos SKAT meddelte, at han ikke kunne få de af SKAT udbedte oplysninger om brug af kreditkortene i ind- og udland fra sin tidligere arbejdsgiver.

SKM2014.464.BR

Byretten fandt, at reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, ikke begyndte  at løbe fra tidspunktet for indberetningen fra udlandet til SKATs money transferdatabase ultimo 2010, men først ved udløbet af en høringsfrist i september 2011, og SKATs forslag til afgørelse var herefter rettidigt. Afgørelsen led heller ikke af begrundelsesmangler.

SKM2014.120.BR Sagen var en del af Money Transfer projektet. Byretten fandt, at SKAT tidligst  var kommet i besiddelse af det fornødne grundlag fot at varsle en korrekt ansættelse på det tidspunkt hvor skatteyders frist for at indsende dokumentation udløb. Fristen løb ikke fra et tidligere tidpunkt, da SKAT ikke på det tidligere tidspunkt havde et tilstrækkeligt grundlag for at varsle en ansættelsesændring. Fristen løb heller ikke fra det tidspunkt, hvor SKAT modtog rådata fra banken, henset til det oplyste om materialets omfang og ubearbejdede form.
SKM2013.259.BR SKAT henvendte sig til skatteyder om sagen 31. januar 2009, afholdt møde 18. februar 2009, sendte forslag 25. maj 2009 og afgørelse 4. august 2009. Reaktionsfristen og ansættelsefristen var dermed overholdt.
SKM2013.54.BR Byretten fandt, at kundskabstidspunktet først var på det tidspunkt, hvor direktøren besvarede SKATs henvendelse.
SKM2012.390.BR Reaktionsfristen var ikke overholdt, da SKAT siden selskabet indgav selvangivelse havde haft kendskab til forholdet
SKM2012.325.BR Byretten fandt, at reaktionsfristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor klager oplyste SKAT om, at han havde modtaget gaver.
SKM2012.183.BR Reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, skulle regnes fra det tidspunkt, hvor klageren oplyste SKAT om, at han havde foretaget betydelige investeringer i årene forud for 2003.
Landsskatteretskendelser
SKM2013.337.LSR Landsskatteretten fandt, at reaktionsfristen var overholdt, da SKAT først var kommet til kundskab om klagers indkomstforhold på det tidspunkt, hvor SKAT har modtaget kontoudtog fra banken.  
SKM2013.194.LSR Reaktionsfristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor fristen for at indsende materiale udløb, da SKAT først på dette tidspunkt havde grundlag for at udsende en agterskrivelse.
SKM2013.180.LSR Reaktionsfristen i SFL § 32, stk. 2 skulle regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT fra en kommune fik oplysning om, at selskabet drev uregistreret virksomhed, da SKAT på dette tidspunkt havde de fornødne oplysninger for at kunne fastslå, at selskabet var afgiftspligtigt. Da SKAT først havde sendt forslag mere end 6 måneder efter dette tidspunkt, var fristen i SFL § 32, stk. 2 ikke overholdt.
SKM2012.651.LSR Landsskatteretten fandt, at SKAT først havde tilstrækkelige oplysninger til at kunne lave en ansættelse på et korrekt grundlag på det tidspunkt, hvor SKAT modtog rapporten fra politiet vedrørende en ransagning.
SKM2012.224.LSR Reaktionsfristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT modtog klagers svar på SKATs henvendelse, hvor SKAT fik kundskab om, at klager havde benyttet kreditkortet.