SFL § 32, stk. 2, 2. pkt. - En ændring af afgiftstilsvar/godtgørelse af afgift, der er varslet af SKAT, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt.

Det afgørende er, hvornår afgørelsen er afsendt (brevet er poststemplet). Se A.A.8.2.1.1.

Hvis ansættelsesfristen overskrides, anses afgørelsen for ugyldig.

Hvis SKAT har varslet rettidigt inden udløbet af 6 måneders fristen og stadig inden udløbet af 6 måneders fristen finder anledning til at korrigere den først udsendte varsling, skal der gøres opmærksom på følgende: Hvis varsling nr. 2 i sin helhed skal erstatte og dermed annullere varsling nr. 1, skal dette udtrykkeligt formuleres i varsling nr. 2 med henblik på at sikre, at 3 måneders fristen for foretagelse af ansættelsen, jf. SFL § 32, stk. 2, 2. pkt., først løber fra tidspunktet for varsling nr. 2. Hvis derimod varsling nr. 2 er udtryk for en fortsættelse/korrektion af varsling nr. 1, som således ikke annulleres, vil 3 måneders fristen for foretagelse af ansættelsen løbe fra tidspunktet for varsling nr. 1.

I SKM2015.689.VLR - udtalte Landsretten, at uanset om ansættelsesfristen skal forstås således, at afgørelsen skal være truffet inden tre måneder efter forslaget eller afgørelsen skal være meddelt eller gjort tilgængelig for skatteyderen inden denne frist, var betingelserne i den konkrete sag opfyldt, da afgørelserne var tilgængelige i skattemappen.

SKM2015.802.BR - SKAT sendte sit første varsel til sagsøger den 15. juni 2011. Varslet var udarbejdet på baggrund af nogle oplysninger, SKAT havde modtaget bl.a. om ejerforholdet til H1 Ltd., og ejerforholdene til nogle konti i F1-Bank.

Sagsøger og dennes ægtefælles bemærkninger til varslingen medførte efter et møde med parterne i september 2011, at SKAT den 26. januar 2012 fremsendte ny varslingsskrivelse og traf afgørelse den 1. marts 2012 i overensstemmelser hermed.

Da SKAT således har fået nye oplysninger efter den 1. varslingsskrivelse, må de være berettiget til at fremsende en ny varslingsskrivelse. Herefter og da afgørelsen er truffet inden for 3 måneders fristen jf. SFL § 27, stk. 2, findes SKAT ikke at have tilsidesat fristerne.

SKM2013.675.LSR- SKAT havde udsendt agter 1 den 2. februar 2012, og 2. maj 2012 udsendt agter 2. Afgørelsen blev truffet 1. juni 2012. Agter 2 var en beløbsmæssig korrektion af agter 1. Det fremgik ikke af agter 2, at den erstattede agter 1. Landsskatteretten fandt, at ansættelsesfristen skulle regnes fra agter 1, og afgørelsen var derfor truffet for sent.

SKM2013.337.LSR - Forhøjelsen var varslet den 14. december 2011 og afgørelsen blev truffet 7. marts 2012, hvorfor ansættelsesfristen var overholdt.

SKM2013.281.BR - SKAT udsendte forslag den 24. oktober 2008. Ansættelsesfristen udløb den 25. januar 2009. Den 21. november 2008 indsendte revisor indsigelser mod forslaget og bad om et møde med SKAT. Den 13. januar 2009 aftalte SKAT og revisor et møde den 26. januar 2009. SKAT udsendte afgørelse den 9. februar 2009. SKAT fik ikke medhold i, at der i revisors anmodning om møde og aftalen om mødet implicit lå en anmodning om fristforlængelse, og afgørelsen af 9. februar 2009 var derfor foretaget for sent.

SKM2013.259.BR - SKAT henvendte sig til skatteyder om sagen den 31. januar 2009, afholdte møde 18. februar 2009, sendte forslag 25. maj 2009 og afgørelse 4. august 2009. Reaktionsfristen og ansættelsesfristen var dermed overholdt.

SKM2013.62.LSR - SKATs afgørelse om registreringsafgift var afsagt mere end tre måneder efter forslaget og var derfor ugyldig.

Se afsnit A.A.8.2.2.1.5. om ansættelsesfristen på skatteområdet.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

 

Afgørelser 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretsdomme

SKM2015.689.VLR

Landsretten udtalte, at uanset om ansættelsesfristen skal forstås således, at afgørelsen skal være truffet inden tre måneder efter forslaget eller afgørelsen skal være meddelt eller gjort tilgængelig for skatteyderen inden denne frist, var betingelserne i den konkrete sag opfyldt, da afgørelserne var tilgængelige i skattemappen.

Byretsdomme

SKM2015.802.BR

SKAT sendte sit første varsel til sagsøger den 15. juni 2011. Varslet var udarbejdet på baggrund af nogle oplysninger, SKAT havde modtaget bl.a. om ejerforholdet til H1 Ltd., og ejerforholdene til nogle konti i F1-Bank.

Sagsøger og dennes ægtefælles bemærkninger til varslingen medførte efter et møde med parterne i september 2011, at SKAT den 26. januar 2012 fremsendte ny varslingsskrivelse og traf afgørelse den 1. marts 2012 i overensstemmelser hermed.

Da SKAT således har fået nye oplysninger efter den 1. varslingsskrivelse, må de være berettiget til at fremsende en ny varslingsskrivelse. Herefter og da afgørelsen er truffet inden for 3 måneders fristen jf. SFL § 27, stk. 2, findes SKAT ikke at have tilsidesat fristerne.

Anket
SKM2013.281.BR SKAT udsendte forslag 24. oktober 2008. Ansættelsesfristen udløb 25. januar 2009. 21. november 2008 indsendte revisor indsigelser mod forslaget og bad om et møde med SKAT. 13. januar 2009 aftale SKAT og revisor et møde 26. januar 2009. SKAT udsendte afgørelse 9. februar 2009. SKAT fik ikke medhold i, at der i revisors anmodning om møde og aftalen om mødet implicit lå en anmodning om fristforlængelse, og afgørelsen 9. februar 2009 var derfor foretaget for sent.  

SKM2013.259.BR

SKAT henvendte sig til skatteyder om sagen 31. januar 2009, afholdt møde 18. februar 2009, sendte forslag 25. maj 2009 og afgørelse 4. august 2009. Reaktionsfristen og ansættelsefristen var dermed overholdt.

Landsskatteretskendelser 

SKM2013.675.LSR

SKAT havde udsendt agter 1 2. februar 2012, og 2. maj 2012 udsendt agter 2. Afgørelsen blev truffet 1. juni 2012. Agter 2 var en beløbsmæssig korrigering af agter 1. Det fremgik ikke af agter 2, at den erstattede agter 1. Landsskatteretten fandt, at ansættelsefristen skulle regnes fra agter 1, og afgørelsen var derfor truffet for sent.

SKM2013.337.LSR

Forhøjelsen var varslet 14. december 2011 og afgørelsen er truffet 7. marts 2012, hvorfor ansættelsesfristen er overholdt.

SKM2013.62.LSR

SKATs afgørelse om registreringsafgift var afsagt mere end tre måneder efter forslaget og var derfor ugyldig.