Dato for udgivelse
20 Dec 2011 08:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2011 11:13
SKM-nummer
SKM2011.837.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-027896
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Hotellejlighed – lokalplan - ophør af udlejningsforpligtelse - skattefritagelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en eventuel avance ved salg af en lejlighed, der fra oprindelig at være en hotellejlighed med udlejningsforpligtelse, ved lokalplan er blevet ændret til at være en individuel rekreativ feriebolig uden udlejningsforpligtelse, ikke vil være skattepligtig.

Hjemmel

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 afsnit C.H.2.1.15.2.

Spørgsmål:

Kan Skatterådet bekræfte, at en eventuel avance ved salg af lejligheden beliggende x-vej, y-by ikke vil være skattepligtig?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i 1997 erhvervet en lejlighed, som nu påtænkes solgt.

Lejligheden havde på det tidspunkt, hvor spørger erhvervede den, status af hotellejlighed. Den blev udlejet gennem et udlejningsbureau og spørger havde ret til selv at anvende lejligheden til ferieformål i 5 uger om året.

I 1999 skiftede lejligheden status.

Det fremgår således af Lokalplan nr. nn,  Y Kommune, vedtaget 13. september 1999, at hoteldriften for bebyggelsens 146 hotelferielejligheder nedlægges således, at anvendelsen fremover fastlægges til individuelle, rekreative ferieboliger. Spørgers lejlighed overgik derfor til registrering under benyttelseskoden "øvrige ejerlejligheder". Ifølge den seneste BBR-meddelelse er der tale om en "Sommer-/fritidsbolig".

Udlejningen fortsatte ifølge de foreliggende oplysninger uanset statusændringen.

Kontrakten med udlejningsbureauet blev opsagt pr. 8. januar 2005, men spørger har oplyst, at udlejning er påbegyndt igen. Lejligheden har således også været udlejet i 2010, i månederne juli og august, hvor der har været en lejeindtægt på ca. 30.000 kr. og igen i 2011, hvor den har været udlejet fra medio juni. Det er oplyst, at der ikke er udlejningsforpligtelse på lejligheden.

Spørger anvender selv lejligheden i minimum 120 dage om året, og spørgers hustru har haft folkeregisteradresse på lejligheden siden 1. april 2008 efter tilladelse fra Y Kommune.

Spørger selv er tilmeldt en adresse i Z By, som ejes med 50 % af hver af ægtefællerne.

Spørgers hustru ejer 3 øvrige hotellejligheder, 1 lejlighed anskaffet i 2001 og 2 lejligheder i 2007. Der er udlejningsforpligtelse på disse 3 lejligheder.

Det er oplyst, at ægtefællerne og deres familie har rådet over disse lejligheder i op til 5 uger om året.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at en eventuel avance ved salg af lejligheden beliggende x-vej, Y By ikke vil være skattepligtig.

Lovgrundlag

Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 og 2:

Stk. 1. Fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skal ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke. Med hensyn til en- og tofamilieshuse gælder denne fritagelse dog kun, såfremt

1) ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m² eller

2) der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse eller

3) udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteforvaltningen vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Stk.2. Reglerne i stk. 1 gælder også for sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

Praksis

SKM2008.515.SR

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse, hvorefter en eventuel avance i forbindelse med salg af en hotellejlighed, fandtes at ville være skattepligtig. Hotellejligheden, hvorpå der var udlejningsforpligtelse, og som blev påtænkt anvendt til privat benyttelse 5 uger om året, blev anset som købt som et investeringsobjekt, og det var kun en biting, at den blev anvendt af ejeren til overnatning.

Begrundelse

Fortjeneste ved salg af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1.

Fortjeneste ved afståelse af sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes husstand har benyttet til private formål i en del af eller hele ejerperioden, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne sælges skattefrit, skal dog ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Spørger har i 1997 erhvervet lejligheden, som på daværende tidspunkt havde status af hotellejlighed med udlejningsforpligtelse.

Avance i forbindelse med salg af en hotellejlighed, er skattepligtig, jf. SKM2008.515.SR. hvor en hotellejlighed, hvorpå der var udlejningsforpligtelse, der blev påtænkt anvendt til privat benyttelse 5 uger om året, blev anset som købt som et investeringsobjekt, og det var kun en biting, at den blev anvendt af ejeren til overnatning.

Det er imidlertid oplyst, at spørgers lejlighed i 1999 skiftede status, idet lejligheden i henhold til Lokalplan nr. nn overgik til en individuel, rekreativ feriebolig, med registrering under benyttelseskoden "øvrige ejerlejligheder". Lejligheden er registreret i BBR som en "Sommer-/fritidsbolig" og udlejningsforpligtelsen er ophørt.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at når lejligheden i henhold til lokalplanen ændres til en individuel, rekreativ feriebolig i forbindelse med, at udlejningsforpligtigelsen ophører, skifter ejendommen status til "sommerhus eller lignende", og ejendommen vil derfor som udgangspunkt være opfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Om lejligheden kan sælges skattefrit beror herefter på, om betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2 er opfyldt på afståelsestidspunktet.

Det er oplyst, at spørger anvender lejligheden i minimum 120 dage om året, og at spørgers hustru, efter tilladelse fra Y Kommune, har haft folkeregisteradresse på lejlighedens adresse siden 1. april 2008. Herudover er det oplyst, at lejligheden har været udlejet i sommermånederne.

Skatteministeriet finder, at betingelsen om, at ejendommen skal have været benyttet til private formål i ejertiden, er opfyldt. Skatteministeriet lægger herved vægt på, at ejendommen benyttes mindst 120 dage om året af spørger og, at udlejningen af ejendommen er af begrænset omfang.

Skatteministeriet finder på baggrund af ovenstående, at en eventuel avance ved salg af lejligheden beliggende x-vej, Y By, vil være skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.