åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.6 Forskerskatteordningen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om den særlige skatteordning i KSL §§ 48 E - 48 F, der giver mulighed for bruttobeskatning med 27 pct. + arbejdsmarkedsbidrag af løn til godkendte forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlandet i en periode på op til i alt 7 år.

Afsnittet indeholder:

 • Regler for at kunne anvende forskerskatteordningen (C.F.6.1)
 • Regler for beskatning i forskerskatteordningen (C.F.6.2)
 • Særlige regler for godkendte forskere (C.F.6.3).

Se også

 • C.F.6.3.1 - Hvem kan godkendes som forsker?
 • C.F.6.1.4 - Krav om minimumsløn til personer, der ikke er godkendte forskere.

Covid-19

Ved Lov nr. 871 af 14/06/2020, § 2, nr. 4 og 5, er der vedtaget nogle midlertidige lempelser af reglerne om forskerskatteordningen som følge af covid-19. Reglerne er indsat i KSL § 48 E, stk. 7 og KSL § 48 F, stk. 2, 4. pkt.

Bestemmelsen i KSL § 48 E, stk. 7, omhandler følgende forhold vedrørende perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020, hvis ansættelsesforholdet, jf. § 48 E, stk. 1, er indgået senest den 8. marts 2020: 

 1. Der ses bort fra ophør af begrænset skattepligt efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, i perioden fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020 ved vurderingen af, om en person er skattepligtig til Danmark, jf. § 48 E, stk. 1.
  Efter gældende regler kan forskerskatteordningen ikke længere anvendes af en begrænset skattepligtig medarbejder, hvis skattepligten ophører. Se afsnit C.F.6.1.2.
  Efter den midlertidige ordning kan ansættelsesforholdet opretholdes, selv om den begrænsede skattepligt ophører. Såfremt der ses bort fra skattepligtens ophør, finder forskerskatteordningen fortsat anvendelse, således at en periode, hvor der ses bort fra skattepligtens ophør, tæller med ved opgørelsen af maksimumperioden under ordningen.
 2. Der ses bort fra ophold uden for Danmark, der medfører, at beskatningsretten efter en DBO overgår til udlandet, Færøerne eller Grønland for mere end 30 arbejdsdage, jf. KSL § 48 E, stk. 2. Efter gældende regler kan forskerskatteordningen ikke anvendes, hvis beskatningsretten overgår til et andet land for mere en 30 dage inden for samme kalenderår. Det gælder fra det tidspunkt, hvor beskatningsretten er overgået til et andet land. Se afsnit C.F.6.1.7.
  Efter den midlertidige ordning ses der for perioden fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020 bort fra ophold uden for Danmark, der medfører, at beskatningsretten overgår til udlandet, Færøerne eller Grønland for mere end 30 arbejdsdage.
 3. Der ses bort fra manglende opfyldelse af vederlagskravet, jf. KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3.
  Efter gældende regler skal vederlagskravet (minimumslønnen) i henhold til ansættelseskontrakten udgøre mindst 68.100 kr. (2020) + bidrag til ATP som et gennemsnit inden for samme kalenderår. Der ses dog bort fra perioder med barselsorlov. Se afsnit C.F.6.1.4.         
  Efter den midlertidige ordning ses der for perioden fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020 bort fra manglende opfyldelse af vederlagskravet, forudsat at det er opfyldt i kalenderårets øvrige måneder. En periode, hvor der ses bort fra vederlagskravet tæller med ved opgørelsen af maksimumperioden under ordningen.

KSL § 48 E, stk. 7, har virkning for personer, der var omfattet af forskerskatteordningen den 9. marts 2020, jf. § 6, stk. 3, i lov nr. 871 af 14/06/2020.

Efter bestemmelsen i KSL § 48 F, stk. 2, 4. pkt., vil det være muligt at tiltræde et nyt ansættelsesforhold under forskerskatteordningen, jf. KSL § 48 F, stk. 2, 2. pkt., såfremt ansættelsesforholdet tiltrædes senest den 1. august 2020.
Efter gældende regler kan et nyt ansættelsesforhold omfattes af forskerskatteordningen, hvis ansættelsesforholdet tiltrædes senest 1 måned efter ophør af en tidligere ansættelse under ordningen. Se afsnit C.F.6.1.2.
Efter den midlertidige ordning vil det være muligt at anvende forskerskatteordningen på et nyt ansættelsesforhold, der i henhold til KSL § 48 F, stk. 2, 2. pkt. skulle være tiltrådt i perioden fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020, såfremt ansættelsesforholdet tiltrædes senest den 1. august 2020. Se § 6, stk. 4 i lov nr. 871 af 14/06/2020.

Se også 

Bemærkninger til lovforslaget (L 199/2019 af 2. juni 2020).