Indhold

Afsnittet indeholder en liste over de internationale organisationer, hvor ansatte embedsmænd er objektivt skattefritaget.

Afsnittet indeholder:

  • Liste over internationale organisationer, hvor lønnen er objektiv skattefri.
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Landsskatteretten har bestemt, at en skatteyder, der arbejder i en international organisation i Danmark, hvor lønnen er objektivt skattefritaget, har adgang til befordringsfradrag mellem hjem og arbejde, som skatteyderen kan udnytte i anden indkomst. Se SKM2013.296.LSR.

Kendelsen er udtryk for en praksisændring, som giver adgang til genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 2008 i de tilfælde, der svarer til forholdene i landsskatteretssagen. Se styresignal om genoptagelse SKM2013.476.SKAT. Praksisændringen omfatter alle fradragsberettigede udgifter, der er forbundet med erhvervelse af lønindkomst, der er objektivt skattefritaget. Det gælder ud over befordringsfradrag også fx fradrag for rejseudgifter efter LL § 9 A.

Praksisændringen gælder ikke for udgifter i forbindelse med erhvervelse af objektivt skattefritaget løn for udførelse af indtægtsgivende arbejde i udlandet. Sådanne udgifter kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de overstiger den udenlandske indkomst, der skal medregnes i den danske indkomstopgørelse. Se ligningslovens § 9, stk. 2, 2. pkt.

Se også

Se også afsnit C.F.2.2. om fradrag for udgifter ved arbejde i udlandet.

Liste over internationale organisationer, hvor lønnen er objektiv skattefri

Organisation

Bemærkninger

ADB, Asian Development Bank, Den asiatiske udviklingsbank

Overenskomst af 4. december 1965, artikel 56(2). Et medlemsland kan dog sammen med ratifikations- eller tiltrædelsesdokumentet deponere en erklæring, der går ud på, at det pågældende medlemsland for sig og sine myndigheder bevarer retten til at beskatte lønninger og emolumenter (tillægsindtægter), der af banken udbetales til personer, som er statsborgere i eller står i andet tilhørsforhold til dette medlemsland.

AFDB, African Development Bank, Den afrikanske udviklingsbank

Overenskomst af 4. august 1965, artikel 57 (2).

AFDF, African Development Fund, Den afrikanske udviklingsfond

Overenskomst af 29. november 1972, artikel 40(4).

Arbejdsmiljøagenturet

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao. De ansatte følger EU-protokollens artikel 12-16 om skattefritagelse.

CE, Conseil de l'Europe, Europarådet

Overenskomst af 2. september 1949, artikel 18 for så vidt angår embedsmænd, tillægsprotokol af 6. november 1952 og tillægsprotokol af 15. december 1956 og 18. juni 1990, artikel 1 for så vidt angår medlemmer af kommissionen og medlemmer af domstolen.

CEMT, Conférence Européenne des Ministéres des Transport

Følger OECD's lempelsesregler.

CERN, European Organization for Nuclear Research

Protokol om immuniteter og rettigheder af 18. marts 2004 er trådt i kraft d. 22. februar 2007. Skattefrihed efter artikel 10 for organisationens officials.

Den Fælles Råvarefond

Overenskomst om oprettelse af Den fælles Råvarefond artikel 48, stk. 3: "...som ikke er disse landes indbyggere, statsborgere eller undersåtter".

Det Europæiske Miljøagentur

Aftale om hjemsted artikel 4, tjenestemænd og øvrige ansatte følger EU-protokollens artikel 12-16 om skattefritagelse

EBA, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

De ansatte er omfattet af EU-protokollens artikel 12 og 13.

ECA, Den Økonomiske Kommission for Afrika

FN's økonomiske kommission for Afrika.

ECB, Den Europæiske Centralbank

De ansatte er omfattet af EU-protokollens skattefritagelsesbestemmelser. Se artikel 23.

ECE, Den Økonomiske Kommission for Europa

FN's økonomiske kommission for Europa.

ECLAC, Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien

FN's økonomiske kommission for Latinamerika og Caribien - tidligere ECCA.

ECO, European Communications Office

Indtil 1. juli 2009 ERO - Det europæiske radiokommunikationskontor i København. Værtsoverenskomst. ToldSkat Nyt 1992.7.213 (TfS 1992, 225).

EIB, Den Europæiske Investeringsbank

De ansatte er omfattet af EU-protokollens skattefritagelsesbestemmelser. Se artikel 22.

EKSF, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

Følger EU-protokollens artikel 12-16.

EMBC, European Molecular Biology Conference

EMBL, European Molecular Biology Laboratory

EMBO, European Molecular Biology Organization

EPTA

FN's udvidede tekniske bistandsprogram for mindre udviklede lande.

ESCAP, Economic and Social Commission for Asia and The Pacific

EU

EU-protokollens artikel 12 og 13. Se afsnit C.F.7.1 om ansatte i EU.

EURATOM, Det Europæiske Atomenergifællesskab

Følger EU-protokollens artikel 13-16.

EUROFISH, Den Internationale Organisation for Udvikling af Fiskeri i Øst- og Centraleuropa

Artikel VIII, nr. 1 (b) efter Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 35 af 23. oktober 2003 af aftale af 11. marts 2003 med Den Internationale Organisation for Udvikling af Fiskeri i Øst- og Centraleuropa (EUROFISH) vedrørende Organisationens hovedsæde i København. Værtsoverenskomst.

Europarådet

Efter bekendtgørelse nr. 46 af 10. november 1953 om Danmarks ratifikation af den almindelige overenskomst om Det Europæiske Råds rettigheder og immuniteter af 2. september 1949, artikel 18, b. Kommissionen for Menneskerettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Konvention af 4. november 1950 med efterfølgende ændringer, 5. tillægsprotokol af 18. juni 1990, hvorved immuniteten er udvidet til at omfatte vederlag og diæter til medlemmer af kommissionen og domstolen, herunder vederlag til tidligere medlemmer, der efter at være blevet skiftet ud fortsætter behandlingen af en sag. Immuniteten omfatter også ad hoc medlemmer og senest den 6. protokol om immuniteter til dommeren i future Single Court.

FAO

FN's levnedsmiddels- og landbrugsorganisation.

FN

Artikel V, stk. 18 b i FN-konventionen om privilegier og immuniteter.

FN's særorganisationer

Artikel VI, stk. 19(b) i bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950 om Danmarks tiltrædelse af FN's plenarforsamling.

IAEA, Den Internationale Atomenergi Organisation

Overenskomst af 1. juli 1959.

IAPSO, Inter-Agency Procurement Services Office

ICM, Intergovernmental Committee for Migration

IBRD og IMF, Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (Verdensbanken) og Den Internationale Valutafond

Artikel VI, stk. 19 (b) i bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950 om Danmarks tiltrædelse af FN's plenarforsamling.

ICAO, Organisationen for International Civil Luftfart

ICES, Det Internationale Havundersøgelsesråd

Artikel VIII. Værtsoverenskomst.

ICSID, International Centre for Settlement of Investment Disputes

Konventionen om bilæggelse af investeringstvister mellem stater og andre landes statsborgere. Artikel 24,2: "...medmindre modtagerne af ydelserne er statsborgere i det land, hvor de udøver deres funktioner".

IDB, Den Interamerikanske Udviklingsbank

Afsnit 9,b: "Ingen skat må pålægges lønninger og honorarer, der af banken udbetales til bestyrelsesmedlemmer, stedfortrædere, tjenestemænd eller ansatte, som ikke er indlændinge".

ICTY, International Criminal Tribunal for the formerYugoslavia

ICTY, som hører under FN, har den 2. februar 1999 erklæret, at ICTY's embedsmænd er omfattet af den skattefritagelse, som fremgår af artikel V, stk. 18b, i FN-konventionen.

IEA, Det Internationale Energi-agentur

Følger OECD's lempelsesregler.

IFAD, International Fund for Agricultural Development

IFC, Den Internationale Finansieringsinstitution

Artikel VI, afsnit 9, i bekendtgørelse nr. 50 af 7.

september 1956 om Danmarks ratifikation af overenskomst af 11. april 1955.

ILO, Den Internationale Arbejdsorganisation

IMO, Den Internationale Rådgivende Søfartsorganisation

INMARSAT, Den Internationale Maritime Satellitorganisation

IOC, Intergovernmental Oceanographic Commission

IOM, International Organization for Migration

ITU, International Telecommunications Union

Den Internationale Telekommunikations Union. Værtsoverenskomst

IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

MINUGUA, United Nations Verification Mission in Guatemala

Mekong River Commission

Organisation der arbejder sammen med ESCAP (The United Nations Economis and Social Commission for Asia and the Pacific).

Multinational Corps Northeast

Fælles dansk-tysk-polsk korps. Skattefrihed efter artikel 8, stk. 1 i Multinational Corps Northeast Convention

NATO

BKI nr. 44 af 11. August 1955 artikel X: "Medlemmer af en styrke eller et civilt element skal nyde skattefritagelse i modtagerlandet med hensyn til de lønninger og emolumenter (tillægsindtægter), de i denne egenskab modtager fra afsenderlandet,... ". Se i øvrigt protokol af 11. august 1955, artikel 7: " ... dog skal nærværende stykke ikke fritage noget sådant medlem eller funktionær for beskatning pålagt af det land, i hvilket den pågældende er statsborger".

En person blev under en udstationering til en Natobase i Tyskland ikke omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i artikel 10, da han ikke direkte var ansat under Nato. Se Skat 1990.4.226. Den nordatlantiske traktat mellem regeringerne i Danmark og USA om forsvaret af Grønland.

OECD

Følger FN's særorganisationer.

OHCHR, United Nations Centre for Human Rights

UNAIDS, Joint United Nations Programme on AIDS

Cosponsors: UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, WHO, UNHCR, WFP, UNODC, ILO and World Bank

UNCDF, United Nations Capital Development Fund

UNCHS, United Nations Centre for Human Settlement (Habitat)

UNCTC, United Nations Centre on Transnational Corporations

UNDCP, United Nations Drug Control Programme

UNDP, United Nations Development Programme

skd 55.302

UNEP, United Nations Environment Programme

skd 67.374

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Konvention om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale. Additional protocol to the multilateral convention for the avoidance of double taxation of copyright royalties - 13. december 1979 - Protokol af 26. november 1976 til UNESCO-overenskomst af 22. november 1950 om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale.

UNFPA, United Nations Fund for Population Activities

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees

FN's Højkommissariat for Flygtninge.

UNIC, United Nations Information Centre for the Nordic Countries

UNIDO, United Nations Industrial Development Organization

UNIFEM, United Nations Development Fund for Women

UNIPAC, UNICEF Procurement and Assembly Centre

Artikel VI, e: "Exemption from all taxes, excise duties and other levies, it being understood, however, that UNICEF shall not request exemption from taxes or levies which are, in fact, no more than charges for public utility services." Værtsoverenskomst.

UNOPS, United Nations Office for Project Services

FN-kontor med ansvar for indkøb af varer og tjenesteydelser samt ansættelse af rådgivere.

UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

UNSO, United Nations Sudano-Sahelian Office

UPU, Universal Postal Union

Verdenspostunionen. Værtsoverenskomst.

WCO, World Customs Organization

Annex to the convention establishing a customs co - Legal capacity, privileges and immunities of the council, article VI, section 17 b.

WFP, World Food Programme

WHO

Artikel VIII, stk. 22(1): "Embedsmænd ...fritages for beskatning af de lønninger og ydelser, der betales dem af organisationen.. ". Art. 24, generaldirektøren mv.: "Foruden immuniteter og rettigheder, som er angivet i stk. 22 og 23 tilstås der generaldirektøren mv. ... de samme forrettigheder og immuniteter, fritagelser og lettelser, som efter folkeretten tilstås diplomatiske udsendinge". Værtsoverenskomst.

WMO - World Meteorological Organization

Den Meteorologiske Verdensorganisation. Konvention af 11. april 1947.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

 

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

 

 

 

Landsskatteretskendelser

 SKM2013.296.LSR

En skatteyder, der arbejdede i en international organisation i Danmark, hvor lønnen var objektivt skattefritaget, havde adgang til befordringsfradrag mellem hjem og arbejde, som skatteyderen kunne udnytte i anden indkomst.

Kendelsen er udtryk for en praksisændring, som giver adgang til genoptagelse. Se SKM2013.476.SKAT.