Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for beskatning af pension fra FN's pensionsfond - United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF).

Afsnittet indeholder:

  • Beskatning af FN-pensioner
  • Beskatning af værditilvæksten af FN-pensioner
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Pensionsbidrag til FN's pensionsordning (UNJSPF) er ikke fradragsberettiget ved indkomstopgørelsen. Se skd.31.12.

Se også

Se også afsnit C.A.10.4.3.7 om FN's Pensionsfond.

Beskatning af FN-pensioner

Pensioner udbetalt af FN's pensionsfond er skattepligtig indkomst, når de udbetales som led i et tidligere ansættelsesforhold.

Personer, der har en ordning oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992, kan vælge, at beskatningen af pensionsordningen skal ske efter PBL § 53A eller 53B. Valget kan kun træffes i forbindelse med indtræden af fuld skattepligt her til landet. Se lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, nr. 2.

Told- og Skattestyrelsen er blevet bedt om at tage stilling til, hvordan medarbejderne i WHO i Danmark vil blive beskattet, hvis de vælger, at deres FN-pensionsordning (UNJSPF) skal være omfattet af PBL § 53 A og 53 B. Told- og Skattestyrelsen svarede, at den årligt tilskrevne rente på pensionsordningen skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Se SKM2005.51.TSS.

Eksempel: Pensionsudbetalinger fra FN's pensionsordning var skattepligtige i Danmark

Højesteret har stadfæstet en Østre Landsretsdom om beskatning af pensionsudbetalinger fra FN's pensionsordning (UNJSPF).

Skattefritagelsesbestemmelsen i værtsoverenskomsten med WHO, som er identisk med FN-konventionens (WHO er en organisation under FN), omfatter kun personer, der aktuelt er ansat i en FN-organisation. Skattefriheden gælder derfor kun for gager og ydelser, men ikke for pensioner.

Landsretten fandt ikke grundlag for at betragte sagsøgerens pension som en udskudt lønudbetaling.

Det var uden betydning, at sagsøgeren under sin ansættelse havde betalt skat til FN af den del af hendes løn, som udgjorde hendes egenbetaling til pensionen. Det var også uden betydning for kvalifikationen af udbetalingerne, om FN's pensionsfond ville kunne drive pensionskassevirksomhed i Danmark. Se SKM2006.486.HR.

Beskatning af værditilvæksten af FN-pensioner

Værditilvæksten af FN-pensioner skal beskattes, medmindre personen stadig er i aktiv tjeneste.

Skemaet viser, hvordan værditilvæksten skal beskattes:

Dato for medlemmets indtræden i pensionsordningen

Sådan skal værditilvæksten beskattes

Den 18. februar 1992 eller senere

Værditilvæksten skal beskattes efter PBL § 53 A, stk. 3.

Før den 18. februar 1992

Medlemmet kan vælge at blive beskattet efter PBL § 53 A, stk. 3. Se lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, nr. 2. Hvis medlemmet ikke vælger at blive beskattet efter PBL § 53 A, stk. 3, skal de løbende livsbetingede ydelser indkomstbeskattes ved udbetalingerne.

Ændring af værtskabsaftaler: Værditilvækst må ikke længere beskattes, hvis medlemmet er i aktiv tjeneste

Tidligere er værditilvæksten blevet beskattet, uanset om medlemmet var i aktiv tjeneste eller var fratrådt med eller uden pension fra pensionsfonden.

Værtskabsaftalerne mellem den danske regering og FN-kontorerne i København er ændret vedrørende beskatning af værditilvæksten på FN-pensionsordningen.

Det betyder, at Danmark ikke længere må beskatte værditilvæksten hos personer, der er i aktiv tjeneste. Ændringen berører ikke tidligere ansatte på et FN-kontor, der er fratrådt med eller uden pension.

►Ny værtskabsaftale med FN

Danmark og FN har den 22. september 2022 med virkning fra samme dato indgået én samlet værtskabsaftale for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE UN-aftalen). Aftalen erstatter de tidligere indgåede værtskabsaftaler med de pågældende organisationer.

ONE UN-aftalen gælder for de 11 FN-organisationer i FN-byen: IOM, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNOPS, UN Women, WFP og WHO.

Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

►I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.◄

►◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Se også

Se også afgørelser under afsnit C.A.10.4.3.7.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.486.HR

Højesteret har stadfæstet en Østre Landsretsdom om beskatning af pensionsudbetalinger fra FN's pensionsordning (UNJSPF).

Skattefritagelsesbestemmelsen i værtsoverenskomsten med WHO, som er identisk med FN-konventionens (WHO er en organisation under FN), omfatter kun personer, der aktuelt er ansat i en FN-organisation. Skattefriheden gælder kun for gager og ydelser, men ikke for pensioner.

SKAT

SKM2005.51.TSS

Told- og Skattestyrelsen redegør for de skattemæssige konsekvenser, hvis et medlem af FN's pensionsordning vælger beskatning efter reglerne i PBL § 53 A.