Indhold

Afsnittet handler om hvem, der kan få skattelempelse efter LL § 33 A, stk. 1, og hvilke betingelser, der er forbundet med lempelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Grænsegængere efter KSL §§ 5 A-D
 • Søfolk
 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

En person, der er fuldt skattepligtig efter KSL § 1, kan få nedsat skatten af lønindkomst efter LL § 33 A, stk. 1, når

 • personen opholder sig uden for riget i mindst 6 måneder
 • opholdet ikke afbrydes af ophold her i riget af en sammenlagt varighed på højst 42 dage inden for enhver 6-måneders periode, når opholdene har karakter af
  • nødvendigt arbejde - her i riget - med direkte forbindelse til udlandsopholdet
  • ferie eller lignende og
  • lønindkomsten er erhvervet ved personligt arbejde i tjenesteforhold.

Den samlede danske indkomstskat skal sættes ned med den skat, der forholdsmæssigt falder på den lønindkomst, der skattelempes efter LL § 33 A, stk. 1.

Nedsættelsen omfatter ikke den del af lønindkomsten, der kan henføres til nødvendigt arbejde her i landet.

Ophører skattepligten efter KSL § 1 inden udløbet af 6-månedersperioden, kan den skattepligtige anvende reglerne i LL § 33 A, stk. 1, på lønindkomst, der er optjent inden skattepligten ophørte, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Ved opgørelsen af 6-måneders-perioden anses ophold om bord på et dansk skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, for at være ophold uden for riget. Se LL § 33 A, stk. 1.

LL § 33 A er en intern lempelsesregel, der kan bruges, hvis der ikke er en indgået en DBO mellem Danmark og det pågældende land, eller hvis det er mere fordelagtigt at bruge den interne lempelsesregel i stedet for en DBO. Se CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.2.7.

Bemærk

Indkomst, der er omfattet af skattelempelsen, skal medregnes som udenlandsk indkomst ved opgørelsen af den personlige indkomst efter de almindelige regler i SL § 4 og PSL § 3.

Se også

Se også afsnit C.F.4.3 om de principper, der gælder for opgørelsen af lempelsesberettiget udenlandsk indkomst. I afsnittet er det også beskrevet, hvordan lempelsesberegningen efter exemptionmetoden foretages.

Grænsegængere efter KSL §§ 5 A-D

Personer, der er grænsegængere efter KSL §§ 5 A-D, har mulighed for at opnå skattelempelse efter LL § 33 A, når betingelserne i begge regelsæt er opfyldt.

Se også

Se også afsnit C.F.5 om grænsegængerreglerne.

I praksis vil der være tale om, at det er personer, der er begrænset skattepligtige efter KSL § 2, stk. 2, der, som grænsegængere, kan bruge LL § 33 A.

Eksempel: Begrænset skattepligtige piloter kunne anvende LL § 33 A

LL § 33 A kan anvendes af personer, som er begrænset skattepligtige efter KSL § 2, stk. 2, og som opfylder betingelserne for beskatning efter grænsegængerreglerne i KSL §§ 5 A-D.

Told- og Skattestyrelsen fandt i en konkret sag, at grænsegængere efter KSL §§ 5 A-D har mulighed for at opnå skattelempelse efter LL § 33 A.

Sagen drejede sig om piloter, der var ansat i et dansk luftfartsselskab, og som foretog flyvninger i udlandet med fly, der havde hjemsted i Danmark. Piloterne var begrænset skattepligtige efter dagældende KSL § 2, stk. 1, litra a, 3.-5. pkt. (nugældende KSL § 2, stk. 2).

Vurderingen førte til, at KSL § 5 C skal fortolkes sådan, at grænsegængere kan få skattelempelse efter LL § 33 A, uden at være fuldt skattepligtige, hvis betingelserne i LL § 33 A ellers er opfyldt. Se SKM2001.194.TSS.

Søfolk

Søfolk kan bruge reglerne i LL § 33 A til at opnå skattelempelse i lønindkomst, der er optjent i

 • internationalt farvand eller
 • et fremmed lands farvand, uanset om Danmark har en DBO med det fremmede land eller ej.

Det er en betingelse, at reglerne i LL § 33 A i øvrigt er opfyldt.

Der kan gives fuld lempelse efter LL § 33 A, stk. 1, for skatten på den del af lønindkomsten, som er optjent i internationalt farvand eller i farvand eller havn, der tilhører et land, som Danmark ikke har en DBO med. Se CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.2.9.

Bemærk

I mange tilfælde kan søfolk kun opnå halv skattelempelse efter LL § 33 A, stk. 3. Det vil typisk være tilfældet, når lønindkomsten er optjent ved sejlads i et fremmed lands farvand, og Danmark har en DBO med det fremmede land.

Se også

Se også afsnit C.F.4.2.3 om halv skattelempelse efter LL § 33 A, stk. 3.

Arbejdsmarkedsbidrag

I lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 omkvalificeres AM-bidraget fra at være et socialt bidrag til at være en skat på linje med øvrige indkomstskatter.

Fra 1. januar 2008 kan der gives skattelempelse efter LL § 33 A i AM-bidraget på samme måde som i indkomstskatten.

Eksempel: Skatterådet bekræfter, at AM-bidrag kan lempes efter LL § 33 A

Skatterådet bekræfter, at AM-bidraget fra 1. januar 2008 skal betragtes som en indkomstskat, der omfattes af de interne lempelsesregler. Se SKM2008.18.SR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-
meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2008.18.SR

Skatterådet bekræfter, at AM-bidraget fra 1. januar 2008 skal betragtes som en indkomstskat, der omfattes af de interne lempelsesregler. Skattelempelse godkendt.

SKM2001.194.TSS

Grænsegængere efter KSL §§ 5 A-D kan få skattelempelse efter LL § 33 A, uden at være fuldt skattepligtige, hvis betingelserne i LL § 33 A ellers er opfyldt. Skattelempelse godkendt.