Indhold

Dette afsnit handler om diplomatiske repræsentanters skattepligt.

Afsnittet indeholder:

 • Personer, der er omfattet af skattefritagelsen
 • Skatter, som persongruppen er fritaget for.

Se også

Se også afsnit C.F.7.2 om internationale organisationer.

Personer, der er omfattet af skattefritagelsen

De personer, der er omfattet af skattefritagelsen er:

 • Fremmede staters diplomatiske repræsentanter her i landet
 • Repræsentationernes personale
 • Familiemedlemmer til diplomatiske repræsentanter og deres personale
 • Tjenestepersonale
 • Privat tjenerskab.

Denne persongruppe beskattes efter Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser efter lov nr. 252 af 18. juni 1968 om diplomatiske forbindelser.

Det diplomatiske personale

Den diplomatiske chef og det diplomatiske personale er omfattet af skattefritagelsen efter KSL § 3, stk. 2, men er begrænset skattepligtige efter KSL § 2.

Det administrative og tekniske personale

Hvis det administrative og tekniske personale ikke har fast bopæl her i landet, er de også undtaget fra skattepligten i KSL § 1. Derimod er de begrænset skattepligtige her til landet. Se KSL § 2. Det gælder også for familiemedlemmer til disse persongrupper.

Tjenestepersonale

Tjenestepersonale (hushjælp aflønnet af udsenderstaten) samt private tjenestefolk er fritaget for beskatning af den løn, som de modtager for deres tjeneste ved ambassaden, hvis de ikke har fast bopæl her i landet.

Danske statsborgere

Danske statsborgere er som hovedregel fuldt skattepligtige. Kun repræsentationens chef og det diplomatiske personale er undtaget fra denne hovedregel, dvs. medlemmer af repræsentationens personale, der har diplomatisk rang. Disse personer er fritaget fra fuld skattepligt, de er dog begrænset skattepligtige til Danmark efter KSL § 2.

Skatter, som persongruppen er fritaget for

Persongruppen er fritaget for fuld skattepligt. De er efter Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fritaget for alle afgifter og skatter, både person- og ejendomsbeskatning, stats-, amts- og kommuneskatter. Undtaget er dog:

 • Indirekte skatter, som normalt indregnes i prisen på varer eller tjenesteydelser
 • Afgifter og skatter på privat fast ejendom beliggende her i landet
 • persongruppen er efter dansk intern ret fritaget for at betale ejendomsværdiskat. Se EVSL § 2 og SKM2003.135.TSS
 • Dødsbo- og arveafgifter opkrævet her i landet, medmindre personen ikke har fast bopæl her i landet. Se dog Wienerkonventionen artikel 39, stk. 4
 • Afgifter og skatter af privat indkomst hidrørende fra modtagerstaten samt formueskat af investeringer i erhvervsvirksomheder i modtagerstaten
 • Afgifter opkrævet for bestemte tjenesteydelser
 • Tinglysnings- og retsafgifter, prioriterings- samt stempelafgifter vedrørende fast ejendom, dog undtaget skatter og afgifter på repræsentationens område. Se dog Wienerkonventionen artikel 23.

Se Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser artikel 34, BEK nr. 107 af 11/11/1968.