Indhold

Dette afsnit giver en oversigt over straffebestemmelserne indenfor toldlovgivningen.

Afsnittet indeholder:

  • Straffebestemmelser i toldlovgivningen
  • Illegal vareførsel
  • Legal vareførsel
  • Tilbageholdelse/beslaglæggelse
  • Bødeikendelse på stedet

Straffebestemmelser i toldlovgivningen

EU udgør en toldunion, og de materielle regler om told er derfor helt overvejende EU-lovgivning. Det ligger imidlertid udenfor EU's lovgivningskompetence at lovgive om straf for overtrædelse af toldlovgivningen. Straffebestemmelserne for overtrædelse af toldlovgivningen fremgår derfor af den nationale lovgivning og findes i TDL §§ 73-79 og toldbehandlingsbekendtgørelsen §§ 139-140.

Se også

Se afsnit F.A.1 Toldlovgivningen.

Illegal vareførsel

Selvom sondringen ikke fremgår af toldlovgivningen, sondres der i daglig tale mellem legal og illegal vareførsel. I strafmæssig henseende i forhold til toldlovgivningen omfatter begrebet illegal vareførsel varer, der ikke er angivet ved indførsel fra tredjeland. Det typiske eksempel er smugleri, hvor fx cigaretter ikke angives ved indførslen. Se nærmere om smugleribegrebet i afsnit A.C.3.2.1.9.2

Se TDL § 73, TDL § 74 og TDL § 75.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.2.3.1 om beregning af normalbøder ved illegal varetrafik og smugleri.

Legal vareførsel

Legal vareførsel er kendetegnet ved, at varerne angives ved indførslen. Men der kan alligevel være tale om unddragelse af told eller afgifter, fordi der foreligger urigtig angivelse eller dokumentation. 

Se TDL § 76.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.2.3.2 om beregning af normalbøder ved legal varetrafik.

Overtrædelse af forskellige ordens- og kontrolforskrifter er også strafsanktioneret. Se TDL § 77, TDL § 78 og TDL § 79. TDL § 79, nr. 4 indeholder hjemmel til, at overtrædelse af ordens- og kontrolforskrifter i EU toldlovgivningen kan straffes. TDL § 79 a giver hjemmel til, at der i toldbehandlingsbekendtgørelsen kan fastsættes straf for overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen. 

Se toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 139-140.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.4.6 om ordensbøder i toldloven og toldbehandlingsbekendtgørelsen.

Tilbageholdelse/beslaglæggelse

Toldloven indeholder bestemmelser, der giver hjemmel til at tilbageholde varer og transportmidler til sikkerhed for betaling af skyldig told og afgift, bødestraf og sagsomkostninger. Se afsnit A.C.3.1.2.3 og afsnit A.C.3.1.2.4.

Bødeikendelse på stedet

Da det er vanskeligt at gennemføre straffesager og afgørelsessager mod personer på gennemrejse, er der i toldloven hjemmel til at træffe en eksigibel afgørelse om bøde og afgift på stedet, når særlige betingelser er opfyldt. Se afsnit A.C.3.6.2.