Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af TDL § 73.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Personer omfattet af reglen.

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • Undlader at angive varer der indføres til eller udføres fra det danske toldområde, herunder frihavn eller toldoplag i det danske toldområde, hvis angivelsespligten fremgår af toldloven eller forskrifter udstedt i medfør af toldloven eller af artikel 127, stk. 1, artikel 145, stk. 1, artikel 158, stk. 1 artikel 263, stk. 1, artikel 270, stk. 1, artikel 271, stk. 1 eller artikel 274, stk. 1 i EU-toldkodeksen.
 • Fjerner varer, der er forseglet af toldmyndighederne eller efter disses bestemmelse.
 • Bruger eller forbruger uberigtigede varer, bortset fra tilladt forbrug af proviant mv. (i skibe og fly i udenrigstrafik mv.).
 • Bruger eller forbruger uberigtigede varer, som er fritaget for told og afgifter i strid med vilkårene for afgiftsfritagelsen i toldfri butikker, i fly og på skibe samt provianteringsvirksomheder.
 • Sælger eller på anden måde overdrager varer, der er fritaget for told og afgifter i strid med vilkårene for afgiftsfritagelsen.
 • Undlader at anmelde tilbageførsel af varer, der er angivet til udførsel mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.

Se TDL § 73, stk. 1.

Hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage told eller afgifter, straffes for smugleri, og straffen kan stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 8 år efter STRFL § 289. Se TDL § 73, stk. 2.

Bemærk

Overtrædelsen kaldes kun smugleri i de tilfælde, hvor der er forsæt til at unddrage told eller afgifter, og hvor angivelsespligten fremgår af toldloven, toldbehandlingsbekendtgørelsen eller af en af de artikler i EU-toldkodeksen, der er nævnt i TDL § 73, stk. 1.

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt sælger eller på anden måde overdrager, køber eller på anden måde erhverver, modtager, transporterer eller opbevarer indsmuglede varer kan straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 8 år efter straffelovens § 289. Se TDL § 73, stk. 3.

Overtrædelse af alle ovenstående forhold medfører pligt til at betale de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb. Har flere personer deltaget i overtrædelsen, hæfter de solidarisk for told- og afgiftsbeløbets betaling, dvs. at hele beløbet kan fordres hos hver af dem, og alle bliver frigjort overfor Skatteforvaltningen, hvis en eller eventuelt flere betaler hele beløbet. Se TDL § 73, stk. 4.

Bemærk

Personers indførsel af mere end den tilladte mængde af afgiftsfrie varer anses for en overtrædelse af TDL § 73, når varerne ikke angives efter TDL § 11a, stk. 2 eller § 23, stk. 2 ved indrejse til Danmark.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold er realiseret, når de gældende bestemmelser for angivelse, registrering eller anvendelse i de forskellige situationer er overtrådt.

Bemærk

TDL § 73 anvendes kun, hvis angivelsespligten af varerne er foreskrevet i toldloven, i forskrifter udstedt i medfør af toldloven eller i en af de artikler i EU-toldkodeksen, der er nævnt i TDL § 73, stk. 1.

Eksempel

En person, som rejser fra et tredjeland (et land uden for EU's toldområde) til Danmark, skal standse op for kontrol og angive samtlige medbragte varer. Se TDL § 23, stk. 1 og 2. Det er en overtrædelse af TDL § 73, stk. 1, nr. 1, hvis varerne ikke er angivet.

Eksempel

En person, som rejser fra et EU-land til Danmark med fx 4.000 øl, har ikke pligt til at standse op for kontrol, medmindre told- og skattemyndighederne forlanger det. Se TDL § 23, stk. 3. TDL § 73 er ikke overtrådt, da der ikke er foreskrevet en angivelsespligt i toldloven i forbindelse med indførsel af varer fra et EU-land.

Derimod har personen i medfør af øl- og vinafgiftsloven pligt til at give anmeldelse om importen inden transporten til Danmark og til at stille sikkerhed for skyldige afgifter, da den importerede mængde overstiger den afgiftsfri mængde på 110 liter øl til eget forbrug.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt er alle fysiske og juridiske personer, som indfører eller udfører eller er i besiddelse af told- og afgiftspligtige varer. Ansvarssubjekt er udover pligtsubjektet den, der medvirker til overtrædelsen og den, der optræder som hæler i forhold til smugleriet.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre et eller flere af følgende forhold:

 1. At varerne ikke er angivet.
 2. At varerne er forseglet af toldmyndigheden og derfor ikke må fjernes.
 3. At der er tale om forbrug af uberigtigede varer.
 4. At varerne overdrages i strid med vilkår for told- og afgiftsfritagelse.
 5. At told- og afgiftsgodtgørelse eller told- og afgiftsfritagelse er betinget af eksport af varerne.
 6. At der medvirkes til, at gerningsmanden kan realisere udbyttet af smugleriet. 

For at straffe for smugleri efter TDL § 73, stk. 2, er den subjektive betingelse yderligere, at der er forsæt til unddragelse. Hvis overtrædelsen er groft uagtsom, og der er indtrådt en følge i form af unddragelse af told og afgifter, er straffen bøde, der udmåles i forhold til unddragelsens størrelse.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.2.3.1 om beregning af normalbøder ved overtrædelse af TDL § 73.