Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af toldlovens bestemmelser om forsegling mv. af varer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Personer omfattet af reglen.

Regel

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt bryder eller fjerner eller gør en forsegling eller et identitetsmærke uvirksomt, der:

  •  er anbragt af told- og skatteforvaltningen i Danmark eller toldmyndigheden i et andet EU-land,
  • er anbragt af toldmyndigheden i et andet land i medfør af en mellemfolkelig aftale om internationale transporter af varer, som Danmark har tiltrådt, eller
  • efter bestemmelse af told- og skatteforvaltningen i Danmark eller toldmyndigheden i et andet EU-land er anbragt af andre end disse myndigheder.

På samme måde straffes den, der uden at forholdet er omfattet af TDL § 73 eller STRFL § 289, forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde en pligt til at frembyde varer, der er under forsegling for told- og skatteforvaltningen.

Se TDL § 78.

Bemærk

TDL § 78, stk. 1, punkt 3, tager navnlig sigte på det lukke (særlige klæbestrimler med påtryk om, at emballagen ikke må åbnes i det danske toldområde), som fx provianteringsvirksomheder skal sætte om emballager med uberigtigede varer, der er bestemt til udførsel, eller det særlige plombelukke, som flyselskabet skal sætte på bokse med uberigtiget flyproviant.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Når forseglingen eller et andet identitetsmærke brydes, fjernes eller gøres uvirksomt.

Personer omfattet af reglen

Ansvarssubjektet er alle, der handler i strid med reglerne om forsegling.

Subjektive betingelser for strafansvar

Ved handlingen skal der foreligge forsæt eller grov uagtsomhed i forhold til, at varerne er forseglet eller på anden måde særlig identificerede, og at dette er foretaget af en toldmyndighed.