Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af en lang række ordensforskrifter i forbindelse med ankomst til eller afgang fra dansk toldområde.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Personer omfattet af reglen.

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at give oplysning om:

 • Et luftfartøj, skib eller befordringsmiddel, dets besætning, passagerer mv. til brug for kontrollens udøvelse. Se TDL § 17, stk. 1.
 • Anvendelse af EU's bestemmelse om beskyttelse mod dumping, præmier eller subventioner fra lande, der ikke tilhører EU. Se TDL § 27, stk.1.
 • Undersøgelse af her i landet udstedte dokumenter efter anmodning fra en stat, der indrømmer toldpræference for varer, der er udført fra dansk toldområde til den pågældende stats område. Se TDL § 62, stk. 1.

Eller undlader at efterkomme et påbud om:

 • Indenfor en frist på 30 dage at foretage en indberetningsangivelse til told- og skatteforvaltningen af uledsagede likvide midler svarende til en værdi af 10.000 euro eller derover, der passerer ind i eller ud af det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU's toldområde. Se TDL §  10 d, stk. 1.
 • At sikre told- og skatteforvaltningen uhindret passager langs landegrænsen. Se TDL § 15, stk. 2.
 • At oplyse om besætning, passagerer mv. på et luftfartøj, skib eller befordringsmiddel til brug for kontrollens udøvelse. Se TDL § 17, stk. 1.
 • Kun at landsætte passagerer på de steder som told- og skatteforvaltningen bestemmer. Se TDL § 19, stk. 3.
 • At stille egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der er losset eller skal lastes, og de eventuelle transportmidler, der har medbragt eller skal medbringe varer. Se TDL § 20, stk. 1.
 • I forbindelse med passagerruter og toldlufthavne at stille lokaler mv. til rådighed for told- og skatteforvaltningen. Se TDL § 20, stk. 2.
 • At foretage afspærringer, der ikke må passeres uden myndighedernes tilladelse, på steder, hvor varer lastes og losses, eller passagerer landsættes eller tages om bord. Se TDL 20, stk. 3.
 • At opfylde oplysningspligten overfor EU. Se TDL § 27, stk. 1.

Eller undlader, at:

 • Anmelde sig til told- og skatteforvaltningen som fører af befordringsmidler ved ankomst til eller forinden afgang fra det danske toldområde at. Se TDL § 18.
 • Benytte toldlufthavne ved afgang eller ankomst til dansk toldområde, når flyet medbringer uberigtigede varer. Se TDL § 19, stk. 1.
 • Benytte toldhavne ved erhvervsmæssig trafik mellem dansk toldområde og tredjelande, herunder losning og lastning af varer og passagerer. Se TDL § 19, stk. 2.
 • Efterkomme told- og skatteforvaltningens bestemmelser om, hvor i havne og lufthavne landsætning af passagerer til dansk toldområde kan finde sted. Se TDL § 19, stk. 3.
 • Stille fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for eftersyn af passagerer og lastning og losning af varer m.v., uden udgift for told- og skatteforvaltningen. Se TDL § 20, stk. 2.
 • Foretage afspærringer, hvor varer lastes og losses, eller passagerer landsættes eller tages om bord, der ikke må passeres uden told- og skatteforvaltningens tilladelse. Se TDL § 20, stk. 3.

Eller ved ind- eller udrejse af dansk toldområde undlader eller forsøger at undlade at opfylde pligten til:

 • At angive likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, som medbringes ved rejse ind i eller ud af det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU's toldområde. Se TDL § 10 c, stk. 1.
 • Uopfordret at standse op for toldkontrol og pligt til i øvrigt at standse op på forlangende for toldkontrol. Se TDL § 23, stk. 1 og TDL § 23, stk. 3.
 • Give de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger og angive samtlige medbragte varer. Se TDL § 23, stk. 2.
 • På forlangende opgive navn og bopæl. Se TDL § 23, stk. 4.
 • På forlangende påvise alle rum og gemmer i bagage og befordringsmiddel mv. og udpakke bagage mv. i det ønskede omfang. Se TDL § 23, stk. 5.
 • Angivelse af varer til toldbehandling efter EUs bestemmelser herom, at meddele statistiske oplysninger og oplysninger vedrørende særlige indførsels-, udførsels- og transitbestemmelser (f.eks. valutamæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske mv.) Se TDL § 27, stk. 2.
 • At bistå told- og skatteforvaltningen ved eftersyn af varebeholdning, regnskabsmateriale mv. i lokalerne hos personer eller virksomheder, som har ind- eller udført eller forestået ind- eller udførsel af varer, som skal toldbehandles i dansk toldområde. Se TDL § 28, stk. 3.
 • At udlevere det i TL § 28, stk. 2 nævnte materiale (f.eks. regnskabsmateriale). Se TDL § 28, stk. 5.
 • At lade sig registrere som varemodtagere og vareafsendere, hjemmehørende i EUs toldområde, hos told- og skatteforvaltningen. Se TDL § 29, stk. 1.
 • At anmelde ændringer i registrerede forhold samt væsentlige ændringer i virksomhedens importmønstre, før de indfører varer under de ændrede forhold. Se TDL § 29, stk. 3.
 • At anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som vareafsender, der er hjemmehørende i EU´s toldområde, og som fra det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed udfører varer med henblik på udførsel fra EU´s toldområde. Se TDL § 29, stk. 4.

Eller overtræder eller forsøger at overtræde

 • ordens- og kontrolforskrifter i de af EU udstedte forordninger på toldlovgivningens område,                                

straffes med bøde.

Bemærk

Forsøg er gjort strafbart, selvom straffen alene er bøde. Dette er en udvidelse af det strafbare forsøgsområde, se STRFL § 21, stk. 3. Kun forsætlige overtrædelser kan straffes som forsøg.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Overtrædelsen er fuldbyrdet, når handlepligten er indtrådt, og der enten er handlet i strid med handlepligten, eller der er undladt at handle.

Se også

Undladelse af at efterkomme et pålæg udstedt efter TDL § 28 a om at indsende materiale, som Toldstyrelsen har anmodet om efter reglerne i TDL § 28, stk. 5, straffes med bøde efter TDL § 78 a.

Se også afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt og ansvarssubjekt er sammenfaldende. Det er således som udgangspunkt den, der har handlepligten, der gøres strafferetlig ansvarlig for den uberettigede handling eller for undladelsen.