Indhold

Afsnittet beskriver tre forskellige formodningsregler, som alle har til formål at værdiansætte lageret.

Afsnittet indeholder:

  • Udgangspunkt
  • Fifo
  • Lifo
  • Gennemsnitsprincippet.

Udgangspunkt

Når en erhvervsdrivende opgør sit varelager på grundlag af kostpriser - dvs. indkøbspris for handelsvirksomhed og fremstillingspris for en produktionsvirksomhed - er det i princippet den enkelte vares virkelige kostpris, der skal bruges.

I praksis er det vanskeligt at fastsætte, hvad den enkelte vare faktisk har kostet enten at købe eller at fremstille, når de samme varer er indkøbt eller produceret løbende til forskellige priser. Kort sagt er det ofte umuligt at afgøre, hvilke varer der ligger på lager ved årets udgang og dermed deres faktiske kostpris.

Fifo

Fifo er en forkortelse af "First in, first out", hvorefter lageret anses for at bestå af de senest indkøbte eller producerede varer. Det medfører i en tid med stigende priser den højeste værdiansættelse af varelageret. Herudover synes den at være i takt med den foranderlige verden, hvor visse varers fysiske holdbarhed, men også den tekniske, smagsmæssige mv., sætter snævre grænser for, hvor længe varer kan holde deres værdi.

Bemærk

Det er kun Fifo-princippet, som fuldt ud accepteres ved den skatteretlige værdiansættelse af lageret.

Lifo

Lifo er en forkortelse af "Last in, first out", hvorefter de først erhvervede eller producerede varer antages stadig at ligge på lager ved årets udgang. Når lageret anses for at bestå af de ældste varer, medfører denne formodningsregel meget lave værdiansættelser af varelageret, fordi priserne meget sjældent falder.

Bemærk

Lifo-princippet bliver ikke accepteret skatteretligt som opgørelsesprincip.

Eksempel på Fifo og Lifo

   

FIFO

 

LIFO

Salg af 30 stk. à 400 kr.

 

12.000 kr.

 

12.000 kr.

Primolager: 10 stk. à 100 kr.

1.000 kr.

 

1.000 kr.

 

Køb i januar af 6 stk. à 100 kr.

600 kr.

 

600 kr.

 

Køb i juli af 9 stk. à 150 kr.

1.350 kr.

 

1.350 kr.

 

Køb i november af 15 stk. à 200 kr.

3.000 kr.

 

3.000 kr.

 
 

5.950 kr.

 

5.950 kr.

 

 

 

Ultimolager: (10 enheder)

 

 

2.000 kr.

 

 

 

1.000 kr.

 

Vareforbrug

 

3.950 kr.

 

4.950 kr.

Bruttoavance

 

8.050 kr.

 

7.050 kr.

Gennemsnitsprincippet

Efter gennemsnitsprincippet fastsættes priserne på lageret som vejede gennemsnit af prisansættelsen for lageret ved årets begyndelse og priserne på de varer, som i årets løb er købt eller fremstillet (og optaget til dagspris, indkøbspris eller genanskaffelsespris efter eget valg).

Bemærk

Det må antages, at gennemsnitsprincippet kan accepteres skatteretligt som opgørelsesprincip for varelagerværdien.