Indhold

Afsnittet beskriver momsgrundlaget ved udtagning af driftsmidler, der ikke er omfattet af reglerne om investeringsgoder i ML §§ 43-44. Se ML § 28, stk. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Udtagning af driftsmidler undergivet værdiforringelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Om kommende ændringer i reglen, se afsnit D.A.8.1.2.5.

Lovgrundlag

ML § 28, stk. 4, har følgende ordlyd:

"For aktiver, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 8, stk. 2, fastsættes afgiftsgrundlaget på den i stk. 1 anførte måde. For aktiver, der er undergivet værdiforringelse, reduceres afgiftsgrundlaget med 20 pct. for hvert påbegyndt regnskabsår efter anskaffelses- eller fremstillingstidspunktet."

Den bagvedliggende bestemmelse i momssystemdirektivet har følgende ordlyd:

"Artikel 74

Når en afgiftspligtig person udtager eller anvender en vare fra sin virksomhed, eller når en afgiftspligtig person eller personer, som indtræder i hans rettigheder, når han ophører med sin afgiftspligtige økonomiske virksomhed, ligger inde med varer som omhandlet i artikel 16 og 18, er afgiftsgrundlaget købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor disse transaktioner finder sted."

Regel

Der skal betales moms, når der sker udtagning af virksomhedens aktiver til:

  • privat brug for virksomhedens indehaver eller personale
  • andre formål, som ikke vedrører den afgiftspligtige virksomheds levering af varer og ydelser.

Momsgrundlaget er indkøbs- eller fremstillingsprisen efter reglerne i ML § 28, stk. 1. Se ML § 28, stk. 4. Se evt. afsnit D.A.8.1.2.1 om momsgrundlaget ved udtagning af varer og ydelser.

Bemærk

Momspligten gælder dog kun, hvis:

  • virksomheden har opnået fuldt eller delvist fradrag for købsmomsen
  • aktiverne ikke er omfattet af reglerne i ML §§ 43-44 om investeringsgoder. Se afsnit D.A.11.7.4 om regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44.

Se afsnit D.A.4.5.2. om momspligten ved udtagning af virksomhedens aktiver.

Udtagning af driftsmidler undergivet værdiforrringelse

Ved udtagning af driftsmidler, der er undergivet værdiforringelse, skal momsgrundlaget reduceres med 20 pct. for hvert påbegyndt regnskabsår efter anskaffelses- eller fremstillingstidspunktet.

Årsagen til reduktionen er, at momsgrundlaget ville blive for højt i forhold til den værdi, som driftsmidlerne må formodes at have på tidspunktet, hvor udtagningen sker, hvis indkøbsprisen blev lagt til grund uden reduktion ved overgangen til ikke-fradragsberettiget anvendelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

Landsskatteretskendelser

SKM2001.455.LSR

Salg af busser anvendt til momspligtige aktiviteter er momspligtig. En af de solgte busser var af selskabet udtaget til udelukkende at varetage momsfrie aktiviteter før salget, men efter udløbet af reguleringsperioden. Salg af denne bus var ikke momspligtig, men der indtrådte momspligt på udtagningstidspunktet. Afgiftsgrundlaget kunne på dette tidspunkt ansættes til 0, da bussen var undergivet værdiforringelse.