Udover at sælge kantineydelser til virksomhedens ansatte, fungerer en virksomhedskantine også som de ansattes frokoststue, hvor der kan indtages egen medbragt mad og drikkevarer. Kantinens levering af kantineydelser til de ansatte er derfor ikke sammenlignelig med fx et cafeterias eller en restaurants salg af mad- og drikkevarer.

Da der dermed ikke findes sammenlignelige leverancer, skal virksomhedskantiner anvende kostprisen som momsgrundlag.

Selvom virksomheden også sælger kantineydelser til ikke-interesseforbundne parter til samme lave pris svarende til prisen under kostpris til ansatte, fx til gæster i kantinen, kan salgsprisen ikke anvendes som momsgrundlag, da prisen ikke kan anses for at være erhvervsmæssigt begrundet, når salgsprisen ikke er fastsat sådan, at den giver dækning for alle henførbare omkostninger til leveringen.

Hvis salgsprisen til ikke-interesseforbundne parter skal kunne anses for virksomhedens normalværdi, skal dette salg endvidere udgøre den største andel af virksomhedens kantineomsætning. Det betyder, at virksomhedens salg til ikke-interesseforbundne parter skal udgøre mere end 50 % af virksomhedens omsætning af kantineleverancer. Se i denne forbindelse SKM2009.424.SKAT.

Hvilke udgifter skal medregnes?

Ved beregning af kantineleverancernes kostpris skal der medregnes alle de udgifter, der kan henføres til fremstilling og salg af kantineydelserne, fx:

  • Råvareindkøb m.v.
  • Afskrivning på maskiner, inventar mv.
  • Løn og andre personaleudgifter
  • Lokaleudgifter (reparation- og vedligeholdelse, vand, varme og elektricitet) vedrørende egentlige køkkenlokaler, hvor mad og drikkevarer mv. tilberedes, opbevares og sælges samt andre lokaler i fysisk tilknytning til køkkenlokalerne, som anvendes til administrative opgaver i forbindelse med kantinedriften.
  • udgifter til rengøring i forbindelse med madlavningen.

Udgifter, der vedrører spiselokale/frokoststue, skal ikke indgå i beregningen af kostprisen, fx:

  • Udgifter til løn mv. til afrydning og rengøring af service (opvask)
  • Rengøring af spiselokale/frokoststue
  • Drift (varme og elektricitet) vedrørende spiselokale/frokoststue
  • Reparation og vedligeholdelse af inventar og lokaler, der anvendes til spiselokale/frokoststue.