Indhold

Dette afsnit beskriver momsgrundlaget ved udtagning af varer og ydelser. Se ML § 29, stk. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.

Lovgrundlag

ML § 29, stk. 4, har følgende ordlyd:

"Skatteministeren kan for grupper af virksomheder bestemme, at varer og ydelser, der afgiftsberigtiges efter reglerne i § 28, stk. 1, kan afgiftsberigtiges med et standardbeløb. I tilfælde, hvor afgiftsgrundlaget opgøres på grundlag af en kalkulation, kan skatteministeren tilsvarende bestemme, at afgiftsberigtigelsen skal foretages efter standardbeløb."

BEK nr. 808 af 30/06/2015, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) har følgende ordlyd:

"§ 14. Landbrugsvirksomheder, der udtager egne produkter til forbrug, herunder til kost til virksomhedens ansatte, kan afgiftsberigtige produkterne på grundlag af de satser, som Skatterådet har fastsat for det pågældende indkomstår. De udtagne produkter skal anføres i afgiftsregnskabet.

§ 15. Restaurationsvirksomheder m.fl., der udtager kost til naturalaflønning af virksomhedens ansatte, kan afgiftsberigtige denne udtagning på grundlag af de satser, som Skatterådet har fastsat for det pågældende indkomstår.

§ 16. Virksomheder, der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, skal anvende de satser, der efter §§ 14-15 i denne bekendtgørelse gælder for det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for."

Regel

I henhold til ML § 29, stk. 4 kan skatteministeren bestemme, at der for bestemte grupper af virksomheder kan anvendes standardbeløb i stedet for at anvende et momsgrundlag beregnet efter ML § 28, stk. 1, som indkøbs- eller fremstillingsprisen for varer og ydelser. Se ML § 29, stk. 4. Se afsnit D.A.8.1.2.1 om momsgrundlaget ved udtagning af varer og ydelser.

Det samme gælder i tilfælde, hvor momsgrundlaget skal opgøres på grundlag af en kalkulation. Det vil sige tilfælde, hvor momsgrundlaget udgør fremstillingsprisen opgjort som de direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med virksomhedens frembringelse af en vare eller ydelse.

Bemyndigelserne til skatteministeren er udnyttet i momsbekendtgørelsens §§ 14 - 16, hvor der er åbnet mulighed for, at landbrugs- og restaurationsvirksomheder, der udtager produkter til fx personalets forbrug, kan beregne momsen ud fra de satsbeløb, som Skatterådet har fastsat for det pågældende år.

Som momsbekendtgørelsen er formuleret, kan den enkelte virksomhed vælge, om den vil anvende standardsatserne eller beregne momsen på den måde, der er fastsat i ML § 28, stk. 1.