Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om henstand for fordringer (gældsposter), der er under inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Sideløbende inddrivelsesskridt

Regelgrundlag

Som led i inddrivelsen kan restanceinddrivelsesmyndigheden tillade skyldner henstand med betalingen af sin gæld til det offentlige, der er under inddrivelse. Se gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 3.  

Reglen gælder både for fysiske og juridiske personer.

Derudover gælder også særskilte regler om henstand for fysiske personer. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens §§ 11 og 12.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan bevilge henstand indtil videre, når skyldneren efter reglerne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, og stk. 3, eller kapitel 7, ikke aktuelt har betalingsevne. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1. Henstanden ophører automatisk, når der igen konstateres en betalingsevne, og der kan herefter iværksættes nye inddrivelsesskridt.

Særlige omstændigheder

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan også bevilge henstand for en bestemt kortere periode, når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor. Dette kan fx være særlige sociale omstændigheder, der rammer skyldner økonomisk, såsom en skilsmisse eller helt ekstraordinære udgifter som fx en uforudset større udgift til eksempelvis reparation af, en for erhvervelsen af indkomsten, nødvendig bil, udgifter til en afgørende skade på eksempelvis boligen varmefyr eller lignende. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 2.

Bemærk

I det omfang, der i den øvrige lovgivning er fastsat nærmere regler om henstand med betalingen, er det disse regler, der gælder.

Sideløbende inddrivelsesskridt

Henstand, der er bevilget efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, er ikke til hinder for, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage og realisere udlæg, modregning, indtrædelse, gennemføre særskilt lønindeholdelse og afbryde forældelsen ved afgørelse efter gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 8. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 12.

Henstand med betalingen i øvrigt afskærer heller ikke det offentliges adgang til at foretage modregning i udbetalinger fra det offentlige. Se gældsinddrivelseslovens § 9, stk. 1.