Indhold

Dette afsnit beskriver, at tilskud er momsfri, når det er vederlag for en momsfritaget ydelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Tilskud skal ikke medregnes i momsgrundlaget, hvis tilskuddet er betaling for en momsfritaget modydelse. Se TfS1994, 747MNA.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

Landsskatteretskendelser

TfS1994, 747MNA

Det blev lagt til grund, at der i realiteten forelå to tilskud: Det første tilskud fra Trafikministeriet til kommunen til etablering af en servicebusordning og det efterfølgende tilskud fra kommunen til leasingselskabet til finansiering af indkøbet af de to lavtgulvsbusser.

Trafikministeriets tilskud til kommunen var ikke momspligtigt, allerede fordi det var ydet til den kollektive persontrafik, der var fritaget for moms.

Kommunens videregivelse af tilskudsbeløbet til leasingselskabet blev anset som et nyt tilskud, der i momsmæssig henseende skulle vurderes uafhængigt af det bagved liggende tilskud fra Trafikministeriet. Da tilskuddet var ydet til momspligtig virksomhed, nemlig udleje af busser, ville det være momspligtigt i det omfang, det måtte betragtes som vederlag for en modydelse. Tilskuddet indebar en lavere leasingydelse, der igen resulterede i en tilsvarende lavere betaling fra kommunen til entreprenøren. Da der således var en direkte sammenhæng mellem tilskuddet og leasingydelsen, og kommunens betaling blev nedsat tilsvarende som en direkte følge heraf, skulle det tilskud, der var ydet fra kommunen til indkøb af de to busser i leasingselskabet, medregnes til selskabets momsgrundlag efter ML § 27, stk. 1.