Nogle af Miljøstyrelsens tilskudsordninger er anset for momspligtige, og nogle tilskudsordninger er anset for momsfrie. Se TfS1998, 749TSS:

 • Momspligtige ordninger: Tilskud til indsamling af dæk er momspligtige. Styrelsen lægger vægt på, at tilskuddet er indsamlerens betaling for en ydelse, nemlig indsamling af dæk mv.
 • Momsfrie ordninger: værditabsordningen for boligejere, teknologipuljen, aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Miljøstyrelsens tilskud til dækning af et udviklingsprojekts udgifter i henhold til lovgivningen om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram blev anset for momsfrit. Se SKM2017.640.SR

Se også

Se også Momsvejledningen 2011-2, afsnit G.1.1.1.1 om den nu ophævede tilskudsordning for

 • Indsamling af blyakkumulatorer
 • Indsamling af lukkede nikkel-cadmium batterier   
 • Kompensationsordningen for affaldsafgift
 • tilskud til bortskaffelse af spildolie
 • udviklings- og demonstrationsprojekter vedrørende genbrug
 • renere teknologi
 • miljøstyring og miljørevision mv. i virksomheder
 • nedbringelse af okkergener i vandløb
 • gennemførelse af vandløbsrestaureringer
 • Pulje til grøn beskæftigelse
 • støtte til forureningstruede vandindvindinger
 • aktionsplan for økologisk fremstilling

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

Skatterådet

SKM2017.640.SR

Skatterådet bekræftede, at et tilskud til gennemførelse af et udviklingsprojekt, som spørger modtog fra Miljøstyrelsen i henhold til lovgivningen om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, faldt uden for momslovens anvendelsesområde, hvorfor spørger ikke skulle afregne moms af tilskuddet. Skatterådet bekræftede endvidere, at spørger kunne fradrage moms på omkostninger til gennemførelse af projektet.