Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af landbrugets tilskudsordninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Momsfrie ordninger
  • Momspligtige ordninger

Se også

Se også Momsvejledningen 2011-2, afsnit G.1.1.1.1 om den nu ophævede tilskudsordning for

  • Konsulenter
  • Vikarer

Regel

Nogle tilskudsordninger indenfor landbruget er anset for momspligtige, og nogle tilskudsordninger er anset for momsfrie. Se SKM2008.452.SKAT.

Momsfrie ordninger

Følgende ordninger indgår ikke i momsgrundlaget

  1. Betalingsrettigheder indgår ikke i momsgrundlaget
  2. Handyrpræmier indgår ikke i momsgrundlaget.

Ad a) Betalingsrettigheder indgår ikke i momsgrundlaget

Betalingsrettigheder er betegnelsen for støtte i landbruget, der er tildelt efter antallet af hektar landbrugsjord. Støttebeløbet er givet enten for at råde over landbrugsarealet og holde det i god landbrugsmæssig stand eller for at braklægge arealet. Støtten er momsfri. Den forpligtelse, som landmanden påtager sig, medfører ikke et forbrug. Landmanden leverer dermed ikke en ydelse eller en fordel til en konkret forbruger. Derfor skal landmanden ikke betale moms af betalingsrettigheder.

Se også

Se også D.A.8.1.1.7.7 Tilskud ydet til gengæld for en undladelse som ikke medfører fordele for tilskudsgiveren er ikke momspligtig

Ad b) Handyrpræmier indgår ikke i momsgrundlaget

Handyrpræmier er støtte i landbruget, der tildeles efter antallet af slagtede dyr eller udførte dyr. Præmier fra handyr er momsfri. Støtten er ikke udtryk for betaling til den enkelte producent for en konkret leverance.

Momspligtige ordninger

Leveringsrettigheder til sukkerroer indgår i momsgrundlaget. Disse rettigheder giver adgang til, at man som producent kan levere sukkerroer til en sukkerfabrik.

Sådanne sukkerroeleveringsrettigheder kan handles og udlejes. Sukkerroerettigheder har karakter af immaterielle rettigheder, der knytter sig direkte til den momspligtige virksomhed, idet rettigheden er en betingelse for salg af roer til en sukkerfabrik.

Salg og udlejning af en sukkerroeleveringsrettighed anses derfor for en momspligtig leverance.