Indhold

Dette afsnit omhandler eksempler på afgørelser, hvor kommunalt tilskud ikke skal anses for vederlag og derfor ikke skal indgå i momsgrundlaget.

Afsnittet indeholder:

  • Eksempler på kommunale tilskud, som ikke indgår i momsgrundlaget  
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Eksempler på kommunale tilskud, som ikke indgår i momsgrundlaget

Den direkte forbindelse mellem tilskud og pris vil som udgangspunkt foreligge, når tilskuddet ydes af den samme kreds af personer, som får leveret de pågældende varer eller ydelser. Modsat vil et tilskud ikke indgå i momsgrundlaget, hvis det ikke har nogen indflydelse på leverancens pris, dvs. hvis tilskuddet er ydet uden nogen form for betingelse knyttet til prisen, og alle borgere uanset tilknytning til kommunen vil nyde godt af tilskuddet. Se TfS1997, 346TSS.

Nedenfor er der en række eksempler på afgørelser, hvor tilskuddet ikke indgår i momsgrundlaget:

  1. Tilskud fra en kommune til et musikhus men ikke sammenfald mellem kommunens borgere og musikhusets brugere
  2. Amtskommunalt tilskud til el-selskab som opretter søkabel til elforsyning

Ad a) Tilskud fra en kommune til et musikhus men ikke sammenfald mellem kommunens borgere og musikhusets brugere

Kommunale anlægs- og driftstilskud, der er ydet til en erhvervsdrivende fond, skal ikke medregnes til musikhusets momsgrundlag efter ML § 27, stk. 1, da de pågældende tilskud ikke er anset som en del af vederlaget for musikhusets arrangementer mv. Ydelsen af tilskuddene kan ikke anses at ville medføre lavere priser på musikhusets arrangementer. Der er endvidere kun delvis sammenfald mellem tilskudsgiverne - kommune og amt - og den kreds af borger, der vil få glæde af musikhuset. Se TfS1996, 559MNA.

Ad b) Amtskommunalt tilskud til el-selskab som opretter søkabel til elforsyning

Et amtskommunalt tilskud til et privat el-selskab til oprettelse af et søkabel til elforsyningen af et øsamfund. Tilskuddet til el-selskabet skal ikke medregnes i momsgrundlaget, da tilskuddet ikke kan anses for direkte eller indirekte at være betaling for en momspligtig ydelse. Se MNA1980, 680.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS1996, 559MNA

Der skulle ikke betales moms af kommunale anlægs- og driftstilskud, der blev ydet til en erhvervsdrivende fond, der skulle opføre, eje og drive et musikhus. De pågældende tilskud kunne ikke anses som en del af vederlaget for musikhusets arrangementer mv. Ydelsen af tilskuddene kunne ikke anses at ville medføre lavere priser på musikhusets arrangementer. Tilskuddene blev ydet som en forudsætning for etablering og drift af musikhuset. Musikhuset ville ikke som et alternativ til tilskuddene kunne forhøje sine priser. Der var kun delvis sammenfald mellem tilskudsgiverne - kommune og amt - og den kreds af borger, der ville få glæde af musikhuset.

MNA1980, 680

Et privat el-selskab modtog et amtskommunalt tilskud til oprettelse af et søkabel til elforsyningen af et øsamfund. Tilskuddet til el-selskabet skulle ikke medregnes i momsgrundlaget, da tilskuddet ikke kunne anses for direkte eller indirekte at være betaling for en momspligtig ydelse.

Skatterådet

SKM2017.258.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger ikke skal afregne moms af tilskud fra XX Kommune, som spørger modtager til brug for renovering af en ishockeyhal.

Det fremgik ikke, at bevillingen af anlægstilskuddet var betinget af, at spørger leverede en momspligtig ydelse (eller vare) hverken til kommunen eller til 3. mand.

Allerede af den grund fandt Skatterådet ikke, at tilskuddet var momspligtigt.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at tilskudsgiver var en kommune eller af at spørger havde oplyst, at der afregnes moms af det årlige driftstilskud.

Ved redaktionens afslutning var SKATs overvejelser om afgørelsens betydning for praksis endnu ikke afsluttet.