Regel

ML § 27, stk. 3, nr. 3 har følgende ordlyd:

"I afgiftsgrundlaget medregnes ikke:

Beløb, som en virksomhed modtager fra aftager som godtgørelse af omkostninger afholdt i aftagers navn og for dennes regning, og som i virksomheden registreres på en udlægskonto. Virksomheden skal kunne gøre rede for de enkelte beløb for disse udgifter og kan ikke fradrage afgiften heraf."

Momssystemdirektivets artikel 79, stk. 1, litra c) og stk. 2 har følgende ordlyd:

"Stk. 1 Følgende elementer medregnes ikke i afgiftsgrundlaget:

c) beløb, som en afgiftspligtig person modtager fra kunden som tilbagebetaling af omkostninger afholdt i dennes navn og for dennes regning, og som i hans regnskab godskrives en interimskonto.

Stk. 2 Den afgiftspligtige person skal gøre rede for det faktiske beløb for de i stk. 1, litra c), omhandlede omkostninger og kan ikke fradrage den moms, der eventuelt er blevet opkrævet."