Indhold

Dette afsnit beskriver, at overdrager som udgangspunkt ikke kan foretage fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer, når fordringen er overdraget til eje. Overdrager kan dog foretage fradrag i momsgrundlaget, når der er aftalt en betinget overdragelse til eje.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udgangspunkt: Overdragelse til eje
  • Modifikation: Betinget overdragelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Ved en transport til eje bærer virksomheden ikke længere kreditrisikoen for de overdragne fordringer. Der vil derfor ikke kunne foretages regulering vedrørende fordringer, som er overdraget til eje.

Udgangspunkt: Overdragelse til eje

Der er ikke adgang til momsfradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer, når fordringen er overdraget til eje. Se AFG1985, 924DEP.

Modifikation: Betinget overdragelse

Overdragelse af en fordring til eje, men hvor det samtidig er aftalt, at der ved debitors misligholdelse skal ske tilbagetransport, anses som en betinget overdragelse. Hvis debitor misligholder og det i forbindelse med tilbagetransporten meddeles kunden, at betaling med frigørende virkning herefter alene vil kunne ske til virksomheden, vil virksomheden i disse tilfælde komme til at bære tabet på samme måde, som hvis transporten var formuleret som en overdragelse til sikkerhed. Der vil altså skulle ske regulering af momsen i det omfang, hvor virksomheden har lidt et tab på den pågældende debitor. Se AFG1985, 924DEP.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer      

Skatteministeriet

AFG1985, 924DEP

Et produktions- eller salgsselskab kan foretage regulering i momsregnskabet i forbindelse med konstaterede tab på fordringer, som er overdraget til sikkerhed for tredjemand. Der vil derimod ikke kunne foretages regulering vedrørende fordringer, som er overdraget til eje. Såfremt factoring- eller finansieringsselskabet kun yder långivning, kombineret med en kreditrisikoforsikring, vil produktions- eller salgsselskabet kunne foretage regulering i momsregnskabet, hvis klienten forbliver ejer af fordringen mod kunden, og det sikres, at alle beløb, der indgår fra kunden, efter momsreguleringen er foretaget, medregnes til produktions- eller salgsselskabets momspligtige omsætning. Der vil også være fradragsret for moms i forbindelse med transporter, der vel er formuleret som en overdragelse til eje, men med samtidig aftale om, at der ved debitors misligholdelse skal ske tilbagetransport, og det med en sådan tilbagetransport meddeles kunden, at betaling med frigørende virkning herefter kun vil kunne ske til vedkommende leverandør.