Indhold

Afsnittet handler om afgift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer.

Afsnittet indeholder: 

 • Regel
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftsperiode
 • Afgiftens størrelse
 • Nedslag i afgiften (kun spillehaller)
 • Beregning af afgiften
 • Registrering, angivelse og betaling
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit

 • E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.
 • E.A.9.16 for moms- og lønsumsafgift af forhandling/formidling af spil.

Regel

Indehavere af en tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster efter § 19 i lov om spil skal betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten. Se SPILAL § 12, stk. 1.

Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der af spilleautomater opstillet i en restauration også betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. Se SPILAL § 12, stk. 2.

Af spilleautomater opstillet i en spillehal skal der ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten også betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. Se SPILAL § 12, stk. 3.

Afgiften skal opgøres særskilt for hver enkelt restauration eller spillehal. Se SPILAL § 12, stk. 4.

Bemærk

 • Fra 1. januar 2012 skal der ikke længere betales en særskilt ludomaniafgift. Til gengæld er afgiften på bruttospilleindtægten hævet fra 40 pct. til 41 pct.
 • Gevinstgivende spilleautomater skal udbetale kontantbeløb (penge i dansk møntfod) eller værdibeviser, der kan kræves omvekslet til kontantbeløb. Se SPILL § 21.

Hvem er afgiftspligtig?

Tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer gives af Spillemyndigheden. Se SPILL § 19.

Det er indehaveren af tilladelsen, der skal betale afgiften af spillene på de gevinstgivende spilleautomater. Tilladelsesindehaveren skal betale afgiften, uanset om tilladelsen er givet efter reglerne før eller efter 1. januar 2012.

Se også

Spillemyndighedens vejledning om gevinstgivende spilleautomater, der findes på www.spillemyndigheden.dk.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er kalendermåneden. Se SPILAL § 21.

SKAT kan afkorte afgiftsperioden og betalingsfristen, hvis afgift ikke er betalt rettidigt. Se SPILAL § 21, stk. 2.

 

Afgiftens størrelse

Der skal betales en grundafgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten (indsats fratrukket gevinster).

Herudover skal der også betales en tillægsafgift på 30 pct. i følgende særlige tilfælde:

a)             Af spilleautomater i restaurationer

b)             Af spilleautomater i en spillehal.

Ad a) Af spilleautomater i restaurationer

Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der for spilleautomater, som er opstillet i en restauration, betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr.

Ad b) Af spilleautomater i en spillehal

Ud over afgiften på 41 pct. af bruttospilleindtægten skal der for spilleautomater, som er opstillet i en spillehal, betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. For hver spilleautomat, der har været opstillet på spillestedet i afgiftsperioden, øges beløbet på 250.000 kr. med 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. Det er uden betydning, om der konkret har været spillet på automaten eller ikke.

Eksempler

En spillehal med tilladelse til opstilling af 30 spilleautomater har de første 10 dage af afgiftsperioden kun opstillet 10 automater. Herefter opstilles 15 mere. Tillægget på 3.000 kr. beregnes af alle 25 automater, og udgør derfor 75.000 kr. Tillægsafgiften på 30 pct. skal derfor beregnes af den del af bruttospilleindtægten, der overstiger 325.000 kr.

Samme spillehal har 25 automater opstillet ved afgiftsperiodens start, men efter 25 dage fjernes 5 automater. To af dem har der overhovedet ikke været spillet på. For denne afgiftsperiode beregnes tillægget også af 25 automater, og udgør derfor 75.000 kr. Tillægsafgiften på 30 pct. skal derfor beregnes af den del af bruttospilleindtægten, der overstiger 325.000 kr.

Bemærk

Foretages der udbetalinger til spillere fra spillestedets kassebeholdning, anses disse ikke for at være udbetaling af gevinster, der er udsprunget af spil på spilleautomaterne, og beløbet kan derfor ikke fradrages i beregningen af bruttospilleindtægten.

Nedslag i afgiften (kun spillehaller)

Hvis indehaveren af en tilladelse til en spillehal udlodder midler til velgørende formål her i landet eller i et EU- eller EØS-land, gives der et nedslag på 95 pct. i den del af afgiften, der overstiger 31 pct. af bruttospilleindtægten. Se SPILAL § 13.

Udlodning af midler til velgørende formål kan kun ske ved en bankoverførsel, uanset om der udloddes til et dansk eller et velgørende formål i et andet EU- eller EØS-land. Tilladelsesindehaveren må ikke stille betingelse om nogen form for modydelse fra udlodningsmodtageren, fx at vedkommende arbejder gratis for sig eller gratis bemander spillehallen. Tilladelsesindehaver må ikke på anden vis udnytte udlodningen i markedsføringsøjemed, fx i form af konkret medieomtale. Udlodningsmodtager må heller ikke på lignende vis reklamere for eller på anden måde begunstige tilladelsesindehaver. I sådanne tilfælde kan SKAT efter en konkret vurdering efteropkræve den for lidt betalte afgift. ►Se eksempel herpå i SKM2014.862.LSR, som er omtalt nærmere i skemaet nedenfor.◄

►Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, §§ 4, 5 og 7.

Som velgørende formål anses velgørende og almennyttige foreninger mv., der er godkendt efter LL § 8 A eller med formål, som kan omfattes af ML § 13, stk. 1, nr. 17. Se henholdsvis afsnit C.A.4.3.5.9 og afsnit D.A.5.17. Eksempler på dette er

 • amatøridrætsarbejde
 • kirkeligt arbejde
 • politiske foreninger og
 • sygdomsbekæmpelse.

Udenlandske foreninger er ikke direkte omfattet af den danske momslovs momsfritagelsesbestemmelse, men omfattes, hvis foreningen har tilsvarende formål. Udenlandske foreninger kan desuden blive godkendt efter LL § 8 A.

Som velgørende formål anses også kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker. Det er ikke kun spillehaller beliggende i store forlystelsesparker, der kan udlodde til arrangementer på friluftsscener, pige- og drengegarder mv. i disse parker, men også andre spillehaller. Spillehaller beliggende i store forlystelsesparker skal heller ikke nødvendigvis udlodde til arrangementer på friluftsscene eller pige- og drengegarder mv. i denne park, men kan udlodde til alle velgørende og almennyttige foreninger mv. omfattet af SPILAL § 13, stk. 2.

Hvis tilladelsesindehaveren ønsker at få oplyst, om formålet der ønskes udloddet til, er et velgørende formål, der kan anses for at være omfattet af momslovens fritagelsesbestemmelse efter ML § 13, stk. 1, nr. 17, kan tilladelsesindehaver spørge SKAT. Der kan anmodes om en vejledende udtalelse, eller om et egentligt bindende svar efter skatteforvaltningslovens bestemmelser. Foreningen kan kun få en vejledende udtalelse fra SKAT.

Eksempler

Eksempel 1: En spillehal kan få nedslag i afgiften, hvis den udlodder til en velgørende forening i Norge (et EØS-land).

Eksempel 2: En tilladelsesindehaver med hovedkontor i England, og med en spillehal i Danmark, kan få afgiftsnedslag ved udlodning fra spillehallen til fx en engelsk velgørende forening mv., men også ved udlodning til velgørende danske lokale og nationale formål.

Dokumentation og opgørelse

Tilladelsesindehaveren skal til hver en tid sikre sig dokumentation for, at modtageren af udlodningen opfylder betingelserne for at kunne anses for at være et velgørende formål.

Tilladelsesindehaveren skal månedligt udarbejde en oversigt over modtagere af beløb udloddet til velgørende formål. Oversigten skal indeholde oplysning om beløbsmodtagers navn, fulde adresse og eventuelt CVR-nr. eller tilsvarende udenlandske fiskale identifikationsnummer, konto i og navn og adresse på det pengeinstitut overførslen er sket til, dato for udlodningen samt størrelsen på det udloddede beløb. Oversigten skal opbevares som en del af tilladelsesindehaverens regnskabsmateriale, og de fleste af oplysningerne skal afgives i forbindelse med angivelse af afgiftstilsvaret.

xSe BEK nr. 1139 af 5. december 2011, §§ 4-6. Se også afsnit E.A.9.14 vedrørende regnskabsførelse.◄

Hvis en spillehal har udloddet til formål, der ikke anses for at være velgørende efter bestemmelsen i SPILAL § 13, stk. 2, skal beløbet, der er givet i afgiftsnedslag tilbagebetales, fordi forudsætningerne for afgiftsnedslaget ikke har været til stede.

Nedslag i afgiften opgøres for hver enkelt spillehal senest på angivelsestidspunktet for hver afgiftsperiode. Se SPILAL § 13, stk. 3. Nedslag i afgiften kan kun foretages for afgiftsperioden, hvis udlodningen er sket senest i forbindelse med angivelsesfristens udløb.

Uudnyttede muligheder for nedslag i afgiften overføres til efterfølgende afgiftsperioder, dog højst tre afgiftsperioder efter udløbet af det regnskabsår, hvori muligheden er opstået. Se SPILAL § 13, stk. 4. Det betyder, at en spillehal ikke behøver at foretage udlodning hver afgiftsperiode, men i stedet kan opsamle beløbene og foretage udlodningen fx kun én gang årligt.

Viser det sig, at en periodes afgiftstilsvar har været ukorrekt i et tidligere regnskabsår end indeværende, kan den afgiftspligtige ikke foretage yderligere udlodning med nedslagsvirkning, hvis der har været angivet for lidt, ligesom nedslag for foretagne udlodninger ikke kan efteropkræves, hvis der har været angivet for meget.

Eksempler

Eksempel 1: For virksomheder, der ønsker at udlodde efter regnskabsperiodens udløb, og som har kalenderåret som regnskabsperiode, skal de opsamlede nedslag senest medtages i afgiftsperioden for marts måned, hvor angivelse og betaling af afgift, skal ske senest den 15. april.

Eksempel 2: For virksomheder med forskudt regnskabsperiode fx 1.6 - 31.5, der har opsamlet fradragsberettigede beløb i regnskabsperioden, skal de opsamlede fradrag senest medtages på angivelsen for den 3. måned efter regnskabsperiodens udløb, dvs. at de opsamlede fradrag senest skal medtages i afgiftsperioden for august måned, hvor angivelse skal ske senest 15. september.

Overgangsbestemmelse

Som overgangsbestemmelse til den nye spilleafgiftslov (SPILAL) er det bestemt, at beløb, som indehavere af tilladelser til spillehaller har opsamlet efter regler gældende før den ny lovs ikrafttræden, kun kan udloddes med afgiftsnedslag til lokale velgørende formål i den kommune, hvor spillehallen er beliggende, uanset at tidspunktet for udlodning er efter lovens ikrafttræden. Se SPILAL § 35, stk. 7, der er indsat ved § 53, nr.3 i lov for Grønland om visse spil (SPILGRØNL), som har lov nr. 223 af 22. marts 2011. Udlodning af sådanne opsamlede beløb skal for virksomheder med kalenderåret som regnskabsår ske senest den 15. april 2012 i forbindelse med angivelse af afgiften for marts måned 2012. For virksomheder med forskudt regnskabsår, som afsluttes senest den 31. marts skal udlodningen ske senest den 15. juli 2012, dvs. i forbindelse med angivelsen for juni 2012.

Beregning af afgiften

Der skal betales afgift af bruttospilleindtægten, som er forskellen mellem spilindsatser og gevinster udbetalt fra spilleautomaterne.

Markedsføringsomkostninger og øvrige omkostninger, herunder provision til den, der driver spillestedet og udbetaling af penge fra kassebeholdningen til spillerne, fragår ikke i beregningen af bruttospilleindtægten.

Bruttospilleindtægten og afgiften skal opgøres for hvert spillested. Se SPILAL § 12, stk. 4. Inden afgiftsberegningen foretages for en afgiftsperiode, modregnes negativ bruttospilleindtægt fra en spilleautomat i spillestedets øvrige spilleautomaters positive grundlag inden for samme afgiftsperiode. En eventuel negativ bruttospilleindtægt på et spillested kan ikke overføres til modregning i positiv bruttospilleindtægt fra et andet spillested, og kan heller ikke overføres til modregning i en efterfølgende periodes bruttospilleindtægt.

Er afgiftsgrundlaget, dvs. bruttospilleindtægten, for en afgiftsperiode negativt, skal der også ske indberetning af det enkelte spillesteds bruttospilleindtægt, og afgiften skal angives til 0 kr.

SKATs TastSelv løsning for angivelse understøtter den korrekte beregning af afgiften, herunder beregning af tillægsafgiften på 30 pct. og et eventuelt afgiftsnedslag.

Eksempler på beregning af afgiften

Eksempel 1: Afgiftsberegning for gevinstgivende spilleautomater opstillet i restauration                    

Afgiftsgrundlag

(A)

Månedlig bruttospilleindtægt

(Spilleindsats fratrukket gevinster)

40.000 kr.

(B)

Månedlig bruttospilleindtægt over 30.000 kr.

((A) - 30.000 kr.)

10.000 kr.

Afgiftsberegning

(C)

41 pct. af bruttospilleindtægten

(41 pct. af 40.000 kr. (A))

16.400 kr.

(D)

Tillægsafgift = 30 pct. af bruttospilleindtægten over 30.000 kr.

(30 pct. af 10.000 kr. (B))

3.000 kr.

(E)

Samlet afgift (16.400 kr. (C) + 3.000 kr. (D))

19.400 kr.

Eksempel 2: Afgiftsberegning for gevinstgivende spilleautomater opstillet i stationær spillehal med 75 automater

Afgiftsgrundlag

(A)

Månedlig bruttospilleindtægt

450.000 kr.

(B)

Da bruttospilleindtægten er over 250.000 kr. skal der beregnes tillægsafgift. De 250.000 kr. forhøjes dog med 3.000 kr. for hver af de første 50 automater og 1.500 kr. før hver af de sidste 25. automater. De 250.000 kr. forhøjes derfor til 437.500 kr.

(250.000 kr. + 150.000 kr. + 37.500 kr.)

Tillægsafgiften skal herefter beregnes af

((A) - 437.500 kr.).

12.500 kr.

Afgiftsberegning

(C)

41 pct. af bruttospilleindtægten

(41 pct. af 450.000 kr. (A))

184.500 kr.

(D)

30 pct. af bruttospilleindtægten over 437,500 kr.

(30 pct. af 12.500 kr. (B))

3.750 kr.

(E)

Samlet afgift

(184.500 kr. (C) + 3.750 kr. (D))

188.250 kr.

Beregning af maksimalt afgiftsnedslag ved udlodning af midler til velgørende formål

(F)

Maksimalt nedslagsberettiget afgift

(188.250 kr. (E) - 31 pct. af 450.000 (A))

Der kan kun gives nedslag i den del af afgiften, der ligger ud over 31 pct. af bruttospilleindtægten

48.750 kr.

(G)

Midler der skal udloddes

Afgiftsnedslaget er på 95 pct., hvilket betyder, at tilladelsesindehaveren betaler de resterende 5 pct. af udlodningen ved selvfinansiering

51.316 kr.

(H)

Samlet afgift efter maksimalt afgiftsnedslag

((E) - (F))

139.500 kr.

Registrering, angivelse og betaling

Alle der har fået tilladelse af Spillemyndigheden til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater i spillehal eller restauration skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske senest fire uger efter tilladelsen er opnået og før afholdelse af spil påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.037, som kan findes på www.virk.dk.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles SKAT senest otte dage efter ændringen.

Det er indehaveren af tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, der skal angive og betale afgiften.

Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske til SKAT senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. Se SPILAL § 21.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling af afgiften.

Bemærk

Registreringer foretaget efter de regler, som var gældende før 1. januar 2012 opretholdes automatisk også efter 1. januar 2012, og ikrafttræden af lov om afgifter af spil medfører derfor ikke, at der skal foretages en ny registrering.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.370.HR

En aftale mellem spillehaller, et selskab med velgørende formål og en offentlig myndighed indebar, at spillehallerne skulle give et beløb til selskabet, der brugte en del til velgørende formål og sendte en del videre til den offentlige myndighed. Domstolen afgjorde, at den del af spillehallernes midler, som blev givet videre til den offentlige myndighed måtte anses for grundleje og ikke kunne anses for midler udloddet til velgørende formål med nedslagsvirkning i afgiften.

 

Kendelser fra Landsskatteretten

SKM2014.862.LSR

►På grund af manglende dokumentation kunne der ikke godkendes nedslag i afgiften vedrørende udlodninger til 2 foreninger fra en spillehal. Udlodningerne var foretaget af en virksomhed, som opstillede og drev spilleautomater (tilladelsesindehaver), bl.a. i den pågældende spillehal. 

Spillehallen havde været nævnt som sponsor på begge foreningers hjemmeside og figurerede i den ene forenings regnskab med udloddede beløb som sponsorbeløb.

Det fremgik, at der forelå udaterede og ikke-underskrevne erklæringer fra foreningernes bestyrelser, og ikke-underskrevne kvitteringer for modtagelse af udlodninger. Det fremgik videre, at spillehallen delvist fremstod overfor foreningerne som udlodder.

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om efteropkrævning, idet retten lagde vægt på, at der var modtaget en reklameværdi via nævnelse af spillehallen på den ene foreningens hjemmeside. Dette var endvidere i strid med bekendtgørelsen til spilleafgiftsloven, § 7. Retten lagde endvidere vægt på, at der ikke oprindeligt havde foreligget underskrevne kvitteringer fra foreningerne vedrørende modtagne udlodninger, men at underskrifter først var fremskaffet i forbindelse med sagen.◄

►Sagen viser, at en udlodning skal have karakter af en gave (donation),  i modsætning til f.eks. sponsorater, som har en reklameværdi.

Dette er også baggrunden for bekendtgørelsens § 7 om forbud mod modydelse for ydede donationer.

Sagen viser også, at det er tilladelsesindehaverens ansvar at sikre sig, at betingelserne og kravende vedrørende udlodninger er opfyldt, herunder at der ikke modtages nogen reklameværdi eller anden modydelse. Det er endvidere uden betydning, at det er spillehallen, der fremstår som udlodder.

Landsskatteretten udtaler således i sagen, at tilladelsesindehaveren skal sikre, at udlodningsmidlerne udloddes og anvendes i henhold til bestemmelserne, samt at foreningen, som er modtager af midlerne, ikke overtræder disse.◄