Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse ved levering af brændstof til skibe i udenrigsfart, bortset fra lystfartøjer, og forsyninger, herunder proviant, til skibe til forbrug om bord eller til salg til passagerer mv. Se ML § 34, stk. 1, nr. 9.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Danske undtagelser
  • Regel
  • Brændstof
  • Forsyninger.

Lovgrundlag

ML § 34, stk. 1, nr. 9, har følgende ordlyd:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

9) leveringer af varer bestemt som brændstof til skibe omfattet af nr. 8 og forsyninger, herunder proviant, til skibe til brug om bord eller til salg til passagerer m.v. i overensstemmelse med toldlovens regler."

Artikel 148, stk. 1, litra a), og b), i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet) har følgende indhold:

"Artikel 148

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

a) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø, og som mod betaling udfører passagerbefordring eller benyttes i forbindelse med handels-, industri- eller fiskerivirksomhed, samt fartøjer, der anvendes til bjærgnings- eller redningsoperationer på havet, og fartøjer, der anvendes til kystfiskeri, dog med undtagelse af proviant til sidstnævnte fartøjer

b) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til krigsskibe henhørende under KN-kode 8906 10 00, når de forlader deres område med en havn eller en ankerplads uden for medlemsstaten som destination."

Momssystemdirektivets artikel 150 har følgende indhold:

"Artikel 150

1. Kommissionen forelægger om nødvendigt snarest muligt Rådet forslag med henblik på at præcisere anvendelsesområdet for de i artikel 148 nævnte fritagelser og de nærmere regler for deres praktiske gennemførelse.

2. Indtil de i stk. 1 omhandlede bestemmelser træder i kraft, kan medlemsstaterne begrænse omfanget af de fritagelser, der er omhandlet i artikel 148, litra a) og b)."

Momssystemdirektivets artikel 394 har følgende ordlyd:

"Artikel 394

De medlemsstater, som pr. 1. januar 1977 anvendte særlige foranstaltninger for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse, kan opretholde disse på betingelse af, at Kommissionen har fået meddelelse herom inden den 1. januar 1978, og under forudsætning af, at forenklingsforanstaltningerne er i overensstemmelse med det i artikel 395, stk. 1, andet afsnit, fastsatte kriterium."

Se også

Se også afsnit D.A.10.1.3.2, for hvilke skibe, der er omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 8 (nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på skibe i udenrigsfart).

Danske undtagelser

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 9, har underliggende hjemmel i momssystemdirektivets artikel 150, stk. 2, og artikel 394. Fritagelsen i § 34, stk. 1, nr. 9, kan derfor opretholdes.

Regel

Der skal ikke beregnes moms ved:

  • Levering af varer bestemt som brændstof til skibe omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 8. Se ML § 34, stk. 1, nr. 9. Det vil sige skibe i udenrigsfart, bortset fra lystfartøjer. Læs mere herom i afsnit D.A.10.1.3.2.
  • Levering af forsyninger, herunder proviant, til forbrug om bord eller til salg til passagerer mv. i overensstemmelse med toldlovens regler. Læs om toldlovens regler i afsnit F.A.28.2 Proviantering af skib.

Bemærk

Reglen gælder ikke lystfartøjer. Der skal derfor betales moms ved levering af brændstof og forsyninger til lystfartøjer.

Brændstof

Der skal ikke beregnes moms ved levering af brændstof til skibe, som sejler i udenrigsfart, og som er omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 8. Se afsnit D.A.10.1.3.2 for, hvilke skibe der opfylder betingelserne.

Forsyninger

Der skal ikke beregnes moms ved levering af proviant og andre fornødenheder til skibe til brug om bord eller til salg til passagerer mv. i overensstemmelse med toldlovens regler. Læs om toldlovens regler i afsnit F.A.28.2 Proviantering af skib.  

Den momsmæssige bestemmelse følger nøje de toldmæssige bestemmelser for proviantering med told- og afgiftsfrie varer. Hvis der ikke er told- og afgiftsfritagelse, skal der svares moms.

Salg fra afgiftsfri butikker er ikke momsfri efter denne bestemmelse, men efter ML § 34, stk. 5 (leverancer fra told- og afgiftsbutikker). Læs mere herom i afsnit D.A.10.1.9.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-526/13, Fast Bunkering Klaipèda

Momssystemdirektivets artikel 148, litra a), skal fortolkes således, at den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse, i princippet ikke finder anvendelse på levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, som sker til mellemmænd, der handler i eget navn, selv om den endelige anvendelse på leveringstidspunktet er kendt og godtgjort, og beviser, som bekræfter dette, er indleveret til afgiftsmyndigheden i overensstemmelse med en national lovgivning.

Under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende kan den nævnte fritagelse dog finde anvendelse, hvis overførslen til de nævnte mellemmænd af ejendomsretten til de pågældende varer efter de i gældende national ret fastsatte former tidligst indtræder samtidig med det tidspunkt, hvor driftsherrerne af fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø, bliver bemyndiget til faktisk at råde over disse varer, som var de ejere heraf, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve. Dvs. at fritagelsen alene finder anvendelse, hvis olien momsmæssigt skal anses for leveret direkte fra leverandøren til skibsoperatøren (driftsherren), og ikke fra leverandøren til mellemmanden og derefter fra mellemmanden til skibsoperatøren.

Dommen tager ikke stilling til, hvordan mellemmænds transaktioner skal kvalificeres.

Det er SKATs opfattelse, at under de omstændigheder, hvor olien skal anses for leveret direkte fra leverandøren til skibsoperatøren, og ikke fra leverandøren til mellemmanden og derefter fra mellemmanden til skibsoperatøren, skal mellemmanden anses for at have leveret en formidlingsydelse.

I de tilfælde, hvor formidlingsydelsen har leveringssted i Danmark, vil ydelsen efter SKATs opfattelse være momsfritaget efter ML § 34, stk. 1, nr. 17, såfremt olieleverancen sker til et skib i udenrigsfart, jf. § 34, stk. 1, nr. 8 og 9. Se afsnit D.A.10.1.6.

Se også omtalen af momsudvalgets retningslinje om dommen i afsnit D.A.4.1.4.