Dato for udgivelse
19 Jan 2012 12:05
Til
Virksomheder med bevilling til godkendt eksportør
Sagsnummer
12-018767
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der har hos nogle bevillingshavere til godkendt eksportør været usikkerhed om, hvorvidt der for T1 varer alene kan anvendes udførselsproceduren under godkendt eksportørordningen til udgangstoldstedet uden at påbegynde forsendelsesproceduren. Skat vil med dette nyhedsbrev tydeliggøre sammenhængen.
Skat kan endvidere meddele, at der fremover ikke skal stilles sikkerhed for bevillinger til ordningen ”Godkendt eksportør – genudførsel fra midlertidigt oplag”.


Godkendt eksportør – genudførsel efter en økonomisk procedure f.eks. fra toldoplag

Når der udstedes bevilling til hjemstedsordningen f.eks. godkendt eksportør, skal der stilles sikkerhed, jf. GB art 253, stk. 5, for importafgifter og andre afgifter. Dette gælder også, når udførselsproceduren for T1 varer påbegyndes og umiddelbart herefter afløses af forsendelsesproceduren (NCTS). 

For at afslutte f.eks. toldoplagsproceduren, skal der udfærdiges en udførselsangivelse, jf. TK art. 182, stk. 3, som efterfølgende afløses af en forsendelsesangivelse jf. TK art. 91. Udførselsproceduren er herefter afsluttet. 

Det er muligt at få bevilling til at udføre varerne fra toldoplaget uden at skulle frembyde varerne på et toldekspeditionssted. I så fald skal der være en bevilling til godkendt eksportør og en til godkendt afsender på den adresse, hvorfra varerne udføres. Dette er to forskellige bevillingsforhold, som hver især kræver, at der er stillet sikkerhed for varerne. Sikkerhedsstillelsen kan derfor ikke nedsættes, selvom udførselsproceduren og forsendelsesproceduren påbegyndes på samme adresse. 

Følgende punkter beskriver processen: 

  1. Toldoplagsprocedure start
  2. Toldoplagsprocedure afsluttes ved, at udførselsproceduren påbegyndes
  3. Udførselsproceduren afsluttes, når forsendelsesproceduren påbegyndes
  4. Forsendelsesproceduren afsluttes

Såfremt det er en godkendt eksportør, som har tilladelse til at udføre varer fra toldoplaget, dækker den sikkerhedsstillelse, som er stillet for godkendt eksportør fra punkt 2 – 3.

Tilladelse som godkendt afsender fra adressen, dækker forsendelsens sikkerhedsstillelse fra punkt 3 – 4. 

Der skal således for forenklede procedurer f.eks. godkendt eksportør T1-varer stilles én sikkerhedsstillelse, som afløses af en ny sikkerhedsstillelse når forsendelsesproceduren påbegyndes.

Godkendt eksportør – genudførsel fra midlertidigt oplag (Mio)

Fremover skal der ikke stilles sikkerhed for varer, der udføres under en bevilling til ”godkendt eksportør-genudførsel fra midlertidigt oplag”, idet udførselsangivelsen alene afgives af rent tekniske årsager for at afslutte den midlertidige oplæggelse. Der skal dog stadig stilles sikkerhed for forsendelsesproceduren.

Sikkerhedsstillelse for varer der udføres under ordningen ”godkendt eksportør”:

Der skal ikke stilles sikkerhed for T2 varer.

Der skal ligeledes ikke stilles sikkerhed for varer, som genudføres fra midlertidigt oplag

Der skal stilles fuld sikkerhed for øvrige T1-varer.

Beregning af sikkerhedsstillelsen:

Sikkerhedsstillelsen beregnes som 1/12 af den foregående tolv måneders periodes toldbeløb, som ville hvile på varerne, hvis ikke tolden var suspenderet.

For virksomheder, som har været eksportørregistreret i mindre end 12 måneder sættes sikkerhedsstillelsen som udgangspunkt til 10.000 kr.

Hvis sikkerhedsstillelsen ikke dækker told og afgifter for de varer, der til enhver tid er under udførselsproceduren under ordningen for godkendt eksportør, har virksomheden pligt til at gøre SKAT opmærksom på dette.

Hvis virksomheden mener beløbet er for højt, skal den fremlægge oplysninger/beregninger, der kan dokumentere en lavere sikkerhedsstillelse.

Revurdering af sikkerhedsstillelser:

En virksomhed, der har bevilling til ”godkendt eksportør-genudførsel fra midlertidigt oplag”, kan få revurderet den sikkerhedsstillelse, der er knyttet til bevillingen, hvis virksomheden fremlægger oplysninger/beregninger, der godtgør, at der enten ikke længere skal stilles sikkerhed, eller at sikkerhedsbeløbet skal nedsættes.