Dato for udgivelse
07 Feb 2012 09:31
SKM-nummer
SKM2012.86.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-03006
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, køretøj, afgift, selskab
Resumé

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afslag på et selskabs ansøgning om beskatning af forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3b.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 3b, stk. 2 og 3

Henvisning
-

Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på selskabets ansøgning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3b, idet det pågældende køretøj allerede var fuldt afgiftsberigtiget.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har givet afslag på ansøgning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3b.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
Selskabet er stiftet i januar 2010, og driver virksomhed ved udlejning og leasing af biler.

HM er direktør og hovedanpartshaver (100 %) i Selskabet. HE er HM's far.

Selskabet har ved ansøgning af 27. marts 2011 ansøgt om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift for en personbil X1, der ifølge leasingkontrakt af 27. marts 2011 skal leases ud til HE i perioden 15. april 2011 til 14. oktober 2011.

Af bilag 2 til leasingkontrakten fremgår, at bilens anskaffelsessum har udgjort 117.718 kr. Det fremgår endvidere, at leasingtageren skal betale et depositum på 75.000 kr. + moms og engangsbetaling på i alt 10.986 kr. + moms. Den månedlige leasingydelse udgør 2.223 kr. + moms, og skal betales månedsvis forud.

Den 20. april 2011 har Selskabet betalt fuld afgift for den pågældende bil, som er indregistreret samme dag.

Ved afgørelse af 19. maj 2011 har SKAT givet afslag på anmodningen om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. Afslaget er blandt andet begrundet med, at leasingaftalen er indgået mellem parter uden modsatrettede interesser, og at egenfinansieringen er usædvanlig høj.

Ved ansøgning af 13. juli 2011 har Selskabet igen indgivet ansøgning om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift vedrørende den pågældende bil. På forsiden af ansøgningen er angivet, at dato for sagsfremsendelse er 27. marts 2011/opdateret 13. juli 2011. Den vedlagte leasingkontrakt er i forhold til den oprindelige alene ændret, for så vidt angår egenfinansieringen og opsigelsesadgangen for leasinggiveren.

Der er fremlagt et afslag på ansøgning om forlængelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift af 19. maj 2011 vedrørende en anden af Selskabets leasingbiler, samt kopi af en e-mail fra SKAT af 6. juli 2011, hvoraf det fremgår, at den pågældende leasingkontrakt godkendes.

SKATs afgørelse
SKAT har givet afslag på selskabets ansøgning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingperioden efter registreringsafgiftslovens § 3b.

Ansøgningen af 13. juni 2007 vil ikke blive behandlet, og kan derfor ikke imødekommes.

Af SKATs styresignal SKM2011.27.SKAT fremgår:

"Ønsker leasingvirksomheden ikke at afvente SKATs sagsbehandling, men at tage køretøjet i brug med det samme, kan dette ske mod at leasingvirksomheden betaler den fulde registreringsafgift senest samtidig med indgivelse af ansøgningen efter § 3 b i registreringsafgiftsloven til SKAT. Imødekommer SKAT ansøgningen, tilbagebetales den overskydende registreringsafgift, med sædvanlig forrentning. Afslår SKAT ansøgningen, sker der ikke tilbagebetaling, idet køretøjet er taget i brug."

Der er givet afslag på den første ansøgning den 19. maj 2011, og en ny ansøgning kan ikke behandles, idet køretøjet allerede er fuldt afgiftsberigtiget.

Selskabets påstand og argumenter
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at Selskabet skal anses som berettiget til at betale forholdsmæssig registreringsafgift for leasingperioden efter registreringsafgiftslovens § 3b, og at den indbetalte fulde registreringsafgift vedrørende den pågældende bil, 194.744 kr., skal tilbagebetales til Selskabet.

Den 9. januar 2011 indgik Selskabet en bindende aftale om køb af den pågældende bil af virksomheden G1 til en nettopris af 15.000 EUR ekskl. moms. Bilen blev leveret på Selskabets adresse den 19. januar 2011.

Forinden indgåelse af nye leasingkontrakter prøvede Selskabet ad flere omgange at få oplyst fra SKAT, om der var forhold i de tidligere godkendte standardkontrakter, som SKAT ikke længere kunne godkende. Dette uden held, men med besked om, at der ikke længere godkendtes "standardkontrakter", jf. det udsendte styresignal, og at Selskabet derfor måtte indsende nye kontrakter, som så ville blive behandlet.

Den 27. marts 2011 indgik Selskabet og leasingtageren endelig leasingkontrakt vedrørende det omhandlede køretøj. Samme dag fremsendtes den komplette leasingkontrakt til SKAT på mail i henhold til de på det tidspunkt gældende formularer/forside osv.

Grundet at det viste sig umuligt at få en tidshorisont fra SKAT omkring sagsbehandlingstiden og grundet køretøjets karakter (coupé/cabriolet, et udpræget sommerkøretøj), valgte Selskabet at deponere den fulde registreringsafgift den 20. april 2011 med det for øje, at kunne leve op til den indgåede leasingaftale overfor leasingtager og få udleveret nummerplader til køretøjet - mod berettiget forventning om, at den fulde registreringsafgift efterfølgende ville blive tilbagebetalt (i forbindelse med godkendelse af den fremsendte leasingaftale).

Den 19. maj 2011 (2 måneder efter fremsendelse af kontrakten) gav SKAT afslag på den indsendte kontrakt.

Selskabet valgte i 1. omgang at koncentrere sig om at få godkendt forlængelse af leasingkontrakten (som SKAT tillige havde givet afslag på i 1. omgang) omhandlende en anden bil X2. Selskabet vurderede i den forbindelse, at det var muligt at indgå en ny aftale med leasingtager, og dermed formodentlig kunne opfylde SKATs nye krav (som det jo ikke var muligt at få oplyst eksakt fra SKAT). Som følge heraf indsendte Selskabet en opdateret kontrakt omhandlende bil X2 til SKAT den 3. juni 2011.

Den 6. juli 2011 godkendte SKAT pr. e-mail den opdaterede kontrakt, hvorefter køretøjet fortsatte med at være indregistreret lovligt med tilbagevirkende kraft i perioden 14. april 2011 til 13. april 2012 (SKAT valgte således, at imødekomme at kontrakten med de ændrede formalia kunne godkendes i henhold til regelsættet i styresignalet).

På den baggrund lykkedes det Selskabet den 12. juli 2011 at indgå en ny/opdateret kontrakt med leasingtager vedrørende den omhandlede bil X1, som formodes at leve op til alle de af SKAT krævede vilkår. Denne aftale fremsendtes den 13. juli 2011 pr. e-mail til SKAT med de dokumenter/formalia som krævedes på det tidspunkt.

Allerede fredag den 22. juli 2011 gav SKAT afslag på behandling af den opdaterede kontrakt.

Den pr. 13. juli 2011 fremsendte leasingkontrakt er identisk i form og indhold i forhold til de på nuværende tidspunkt 3 leasingkontrakter, som SKAT har godkendt, hvorfor aftalen naturligvis er indgået på markedsmæssige vilkår.

Selskabet har i den ajourførte/opdaterede kontrakt ændret vilkåret om egenfinansiering til at leve op til SKATs tolkning af styresignalet - selvom Selskabet principielt fortsat er af den opfattelse, at den procentuelle beregning naturligt bør tage udgangspunkt i den for leasingtager oplevede værdi af leasingaktivet svarende til handelsprisen inkl. registreringsafgift.

Selskabet har tillige i den ajourførte/opdaterede kontrakt ændret vilkår vedrørende opsigelse således, at det alene er leasingtager, der kan opsige med i måneds varsel. Det bemærkes, at det oprindelige vilkår om at begge parter kunne opsige kontrakten, var et krav fra SKAT i forbindelse med godkendelsen af standardkontrakterne primo 2010.

I forbindelse med fremsendelse af den ajourførte/opdaterede kontrakt oplyste Selskabet, at baggrunden for at der var regnet med 300 kr. til nummerplade, skyldtes at leasingtageren ønskede at anvende sin egen ønskenummerplade. Selskabet har opkrævet de den fulde omkostning forbundet hermed. Omkostningerne til hjemtagelse er indregnet i bilens pris, ligesom der på sædvanlig vis - som ved de øvrige godkendte kontrakter - er beregnet et rimeligt administrationsgebyr. Forholdet omkring tabsrisiko vs. gevinstmuligheden er et for flex-leasingkontrakter normalt forekommende element grundet, at SKAT jo alene godkender aftalerne, såfremt det er leasinggiver, der entydigt bærer risikoen.

Den indgåede aftale er fuldt ud identisk med de øvrige godkendte kontrakter, og må således anses for indgået på markedsvilkår, uanset at der er tale om interesseforbundne parter.

Det har aldrig været hensigten, at der skulle betales fuld afgift for bilen. Dette var alene begrundet i, at bilen skulle køre om sommeren, og at Selskabet ikke længere kunne afvente SKATs sagsbehandling. Det var SKATs lange sagsbehandlingstid og mangel på vejledning, der pressede Selskabet ud i at betale den fulde afgift. Havde SKAT indgået i en dialog om, hvordan finansieringen skulle skrues sammen, kunne Selskabet have undgået at betale den fulde afgift.

Efter at have modtaget tilladelse vedrørende forlængelse af den omtalte bil X2, havde Selskabet tilrettet leasingkontrakten vedrørende bilen i nærværende sag, så den var på linie med den anden kontrakt (selvfinansiering med 30 %). Selskabet havde regnet med, at kontrakten ville blive godkendt lige som den anden. SKAT havde imidlertid afslået at behandle den nye kontrakt, jf. den påklagede afgørelse.

Der er ikke tale om en ny ansøgning, men om en korrektion af den gamle kontrakt. Selskabet har tidligere rettet i de indsendte kontrakter uden problemer - dels ved den gamle standardkontrakt og dels ved kontrakten vedrørende bilen X2.

Der er tale om én bil, én ansøgning og én kontrakt, der er blevet ændret på ét lille punkt, så den kom i overensstemmelse med SKATs krav. Selskabet har gjort alt for at leve op til SKATs krav, og hvis SKAT enten havde vejledt i at lave en ny standardkontrakt, eller havde behandlet ansøgningen inden for rimelig tid, kunne Selskabet have undgået at betale den fulde afgift - og således have undgået nærværende situation.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Told- og Skatteforvaltningen kan i henhold registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 1, tillade at afgiften af registreringsafgiftspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter bestemmelsens stk. 2 og 3, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted her i landet eller i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet.

Det bemærkes, at der i registreringsafgiftsloven ikke er hjemmel til tilbagebetaling af den fulde registreringsafgift i situation som den foreliggende.

Af SKATs styresignal af 13. januar 2011, SKM2011.27.SKAT, punkt 5 fremgår:

"Ønsker leasingvirksomheden ikke at afvente SKATs sagsbehandling, men at tage køretøjet i brug med det samme, kan dette ske mod at leasingvirksomheden betaler den fulde registreringsafgift senest samtidig med indgivelse af ansøgningen efter § 3 b i registreringsafgiftsloven til SKAT. Imødekommer SKAT ansøgningen, tilbagebetales den overskydende registreringsafgift, med sædvanlig forrentning. Afslår SKAT ansøgningen, sker der ikke tilbagebetaling, idet køretøjet er taget i brug."

SKAT gav afslag på Selskabets ansøgning af 27. marts 2011 ved afgørelse af 19. maj 2011. Selskabets ansøgning af 13. juli 2011 må herefter anses som en ny ansøgning. Ansøgningen er således indgivet efter betaling af den fulde afgift, og vedrører derfor ikke en situation, der er omfattet af styresignalets punkt 5.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor.