Dato for udgivelse
22 Feb 2012 12:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2012 10:43
SKM-nummer
SKM2012.114.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-212970
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
rejsebureau, fortjenstmargen, moms, interesseforbundne parter, misbrug
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at spørger ved opgørelse af fortjenstmargenmomsen på pakkerejser kan modregne den fakturerede pris for flysæder, som selskabet køber fra et søsterselskab, idet prisen efter det oplyste fastsættes til markedspris.

Reference(r)
Momslovens §§ 28, 29, 67 og 67c.
Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.8.1.2.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.8.1.3.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.17.6.1.

Spørgsmål:

 1. Kan det bekræftes, at spørger ved opgørelse af fortjenstmargenmomsen på pakkerejser kan modregne den fakturerede pris for flysæder, som selskabet køber fra et søsterselskab?

Svar:

 1. Ja - se begrundelsen

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har som rejsebureau oplevet, at salget af rejser er faldet over de seneste fire år og spørger er kommet under kritisk masse på flere rejsemål i forhold til at kunne fylde hele fly og løber således en stor økonomisk risiko.

Når der indkøbes flysæder, skal spørger garantere over for flyselskaberne, at de køber et vist antal sæder. Hvis spørger ikke sælger disse sæder, får det økonomiske konsekvenser for selskabet. Det er vanskeligt at finde flyselskaber, som vil sælge pro rata pladser uden garanti.

Rejsegarantifonden stiller større krav til rejsebureauer, som garanterer deres flyserier. Udgifterne til Rejsegarantifonden er således høj i forhold til antal faktisk solgte rejser.

På grund af den store økonomiske risiko har spørger valgt at etablere et søsterselskab med henblik på at fordele risikoen.  

Søsterselskabet skal således indkøbe flysæder med garanti fra flyselskaberne. Spørger køber herefter af søsterselskabet det antal flysæder, som de har solgt. På den måde kan koncernen isolere risikoen i et andet selskab. Ligeledes giver det en bedre driftsfokus, og det er muligt at synliggøre, hvor der tjenes penge.

Det nye søsterselskab giver følgende fordele:

 1. Værn mod økonomiske risici, da risikoen er isoleret i separat selskab.
 2. Bedre likviditet, da Rejsegarantifonden stiller færre krav til rejsebureauer, der ikke garanterer deres flyserier.
 3. Bedre driftsfokus, da opsplitningen synliggør, hvor koncernen tjener penge, og hvor risikoen er.

Koncernen ønsker, at afregningen imellem de to koncernforbundne selskaber sker til markedspriser. Det kan umiddelbart være svært at fastsætte disse markedspriser. Koncernen har derfor valgt at fastsætte de interne afregningspriser ved at spørge de mest konkurrencedygtige selskaber på markedet om en gruppepris på flysæder. Herefter har de prisfastsat den interne afregningspris efter dette. Det er vores holdning, at dette svarer til en markedspris.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at spørger kan fratrække den fakturerede pris for flysæderne ved opgørelsen af fortjenstmargenmomsen, når priserne på flysæder fastsættes med udgangspunkt i, hvad konkurrerende selskaber tager for samme ydelse.

Det fremgår af Momslovens § 29:

§ 29. Foretages en leverance af en vare eller ydelse, hvor modværdien er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen og modtageren af leveringen eller ydelsen ikke har fuld fradragsret i henhold til § 37, stk. 1, skal afgiftsgrundlaget fastsættes på den i § 28, stk. 3, anførte måde, når der mellem leverandør og modtager er et interessefællesskab som omhandlet i stk. 3. I tilfælde, hvor der ikke er en sammenlignelig levering af varer og ydelser, jf. § 28, stk. 3, 2. pkt., fastsættes afgiftsgrundlaget dog uden tillæg af sædvanlig avance.

Stk. 2. Er der mellem leverandør og modtager et interessefællesskab som omhandlet i stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen påbyde, at afgiftsgrundlaget fastsættes på tilsvarende måde som anført i stk. 1, såfremt

1) modværdien for en leverance af en vare eller ydelse er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen, og leverandøren ikke har fuld fradragsret i henhold til § 37, stk. 1, og leverancen er omfattet af en fritagelse i henhold til § 13, stk. 1, eller

2) modværdien for en leverance af en vare eller ydelse er højere end normalværdien, og leverandøren ikke har fuld fradragsret i henhold til § 37, stk. 1.

Stk. 3. Der anses at være et interessefællesskab mellem en leverandør og en modtager i følgende tilfælde:

1) Leverandør og modtager er nært forbundet gennem familie eller andre nære personlige bindinger.

2) Leverandør og modtager er nært forbundet gennem retlige, ledelsesmæssige eller medlemsmæssige bindinger.

3) Leverandør eller modtager har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed eller ejendom.

Stk. 4. Skatteministeren kan for grupper af virksomheder bestemme, at varer og ydelser, der afgiftsberigtiges efter reglerne i § 28, stk. 1, kan afgiftsberigtiges med et standardbeløb. I tilfælde, hvor afgiftsgrundlaget opgøres på grundlag af en kalkulation, kan skatteministeren tilsvarende bestemme, at afgiftsberigtigelsen skal foretages efter standardbeløb.

Det fremgår af Momslovens § 28, stk. 3, 2. pkt.:

§ 28. Stk. 3. Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig levering af varer eller ydelser, er afgiftsgrundlaget indkøbs- eller fremstillingsprisen, jf. stk. 1, og den avance, der i almindelighed indgår ved levering af varer og ydelser af den pågældende art.

Det er spørgers klare opfattelse, at koncernen fastsætter prisen på flysæder til markedsprisen, idet disse fastsættes med udgangspunkt i sammenlignelige gruppepriser hos konkurrerende selskaber.

Det er derfor korrekt, at spørger fratrækker den fakturerede pris for flysæder ved opgørelsen af fortjenstmargenmomsen, idet ydelsen direkte kommer den rejsende til gode.

Endvidere er det vores opfattelse, at der ikke i momsloven er hjemmel til at tilsidesætte de priser for flysæder, som aftales mellem søsterselskaberne.

Der er i momslovens § 29 fastsat regler, hvor SKAT kan tilsidesætte priser, der er fastsat mellem interesseforbundne parter. Momslovens § 29 omhandler dog alene SKATs muligheder for at kræve, at leverandøren i visse situationer beregner moms af et andet afgiftsgrundlag, end det der fremgår af fakturaen.

Det er i nærværende sag uomtvistet, at

 • der er et interessefællesskab mellem søsterselskaberne, jf. momslovens § 29, stk. 3.
 • Søsterselskabet sælger flysæder til en pris, der overstiger indkøbs- eller fremstillingsprisen, og
 • der ved handel med flysæder er tale om momsfrit salg af persontransport, jf. Momslovens § 13, stk. 1, nr. 15.

Momslovens § 29 giver alene SKAT mulighed for at ændre værdigrundlaget for momspligtige transaktioner.

Momslovens § 29 giver derimod ikke SKAT mulighed for at ændre værdigrundlaget for "rene" momsfrie transaktioner.

Spørger kan som følge heraf modregne den af søsterselskabet fakturerede flysædepris ved opgørelse af fortjenstmargenmomsen.

Spørger forventer derfor, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørger har haft følgende bemærkninger til Skatteministeriets indstilling:

Interesseforbundne parter

Det er fortsat spørgers opfattelse, at reglerne om interesseforbundne parter ikke finder anvendelse, idet søsterselskabet kun har momsfrie leverancer, og derfor intet momsfradrag.

Den Juridiske Vejledning 2012-1 anfører direkte i afsnit D.A.8.1.3.2., hvor reglerne om interesseforbundne parter er gældende:

"Regel

Reglerne om interessefællesskab i momsloven skal anvendes i følgende tre specifikke situationer, hvor modværdien enten er lavere end indkøbs- og fremstillingsprisen eller højere end normalværdien:

 1. Modværdien for en momspligtig leverance er lavere end kostprisen, og modtageren har ikke fuld fradragsret efter ML § 37, stk. 1.
 2. Modværdien for en momsfritaget leverance, jf. ML § 13, er lavere end kostprisen, og leverandøren har delvis fradragsret efter ML § 38, stk. 1.
 3. Modværdien for en momspligtig leverance er højere end normalværdien, og leverandøren har delvis fradragsret efter ML § 38, stk. 1.

Se ML § 29, stk. 1 og 2.

Ad 1)

Denne bestemmelse vedrører især, men ikke udelukkende, foreningers salg til medlemmer og virksomheders salg til ansatte og ejere, fx via virksomhedens kantine og andet medlems- og personalesalg, når salgsprisen er lavere end kostprisen.

Ad 2) og 3)

Disse to bestemmelser skal sikre, at virksomheder m.fl. med delvis fradragsret i forbindelse med leverancer til interesseforbundne parter ikke anvender et momsgrundlag, der medfører, at virksomhedens fradragsprocent bliver uforholdsmæssig høj.

På tilsvarende måde fremgår det af "Momsloven med kommentarer og EU-henvisninger", at § 29, stk. 1 er gældende hvis

 1. Modværdien for en leverance af en vare eller ydelse er lavere end købs- eller fremstillingsprisen, og leverandøren ikke har fuld fradragsret i henhold til § 37, stk. 1, og leveranc3n er omfattet af en fritagelse i henhold til § 13, stk. 1, eller
 2. Modværdien for en leverance af en vare eller ydelse er højere end normalværdien, og leverandøren ikke har fuld fradragsret i henhold til § 37, stk. 1."

Det er således spørgers opfattelse, at svaret bør være: Ja, idet reglerne for interesseforbundne parter ikke finder anvendelse.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan fratrække den fakturerede pris for flysæderne ved opgørelsen af fortjenstmargenmomsen, når priserne på flysæder fastsættes med udgangspunkt i, hvad konkurrerende selskaber tager for samme ydelse.

Lovgrundlag

Momslovens § 28, stk. 3:

For varer og ydelser, som en virksomhed anvender ved byggeri mv., og hvoraf der skal betales afgift efter §§ 6 og 7, er afgiftsgrundlaget normalværdien fastsat som hele det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i landet. Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig levering af varer eller ydelser, er afgiftsgrundlaget indkøbs- eller fremstillingsprisen jf. stk. 1, og den avance, der i almindelighed indgår ved levering af varer og ydelser af den pågældende art. (...)

Momslovens § 29:

Foretages en leverance af en vare eller ydelse, hvor modværdien er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen og modtageren af leveringen eller ydelsen ikke har fuld fradragsret i henhold til § 37, stk. 1, skal afgiftsgrundlaget fastsættes på den i § 28, stk. 3, anførte måde, når der mellem leverandør og modtager er et interessefællesskab, som omhandlet i stk. 3. I tilfælde hvor der ikke er en sammenlignelig levering af varer og ydelser, jf. § 28, stk. 3, 2. pkt., fastsættes afgiftsgrundlaget dog uden tillæg af sædvanlig avance.

Stk. 2. Er der mellem leverandør og modtager et interessefællesskab som omhandlet i stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen påbyde, at afgiftsgrundlaget fastsættes på tilsvarende måde som anført i stk. 1, såfremt

1)      modværdien for en leverance af en vare eller ydelse er lavere end indkøbs- eller fremstillingsprisen, og leverandøren ikke har fuld fradragsret i henhold til § 37, stk. 1, og leverancen er omfattet af en fritagelse i henhold til § 13, stk. 1, eller

2)      modværdien for en leverance af en vare eller ydelse er højere end normalværdien, og leverandøren ikke har fuld fradragsret efter § 37, stk. 1.

Stk. 3. Der anses at være et interessefællesskab mellem en leverandør og en modtager i følgende tilfælde:

1)      Leverandør og modtager er nært forbundet gennem familie eller andre nære personlige bindinger.

2)      Leverandør og modtager er nært forbundet gennem retlige, ledelsesmæssige eller medlemsmæssige bindinger.

3)      Leverandør eller modtager har økonomisk interesse i den anden part virksomhed eller ejendom.

(...)

Momslovens § 67:

Særordningen i dette kapitel finder anvendelse på transaktioner udført af rejsebureauer, der handler i eget navn over for den rejsende, og som til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer.

Stk. 2. Særordningen finder ikke anvendelse på rejsebureauer, der udelukkende fungerer som formidlere, og for hvem § 27, stk. 3, nr. 3, om udlæg finder anvendelse. (...)

Momslovens § 67c:

Afgiftsgrundlaget for enkeltydelsen, jf. § 67 a, er rejsebureauets fortjenstmargen, hvorved forstås forskellen mellem det samlede beløb uden afgift, der skal betales af den rejsende, og rejsebureauets faktiske omkostninger til de af andre afgiftspligtige personer foretagne leveringer af varer og ydelser, når disse leveringer direkte kommer den rejsende til gode.

Begrundelse

Det fremgår af Momsvejledningen 2011-1, afsnit Q.3, at efter momslovens § 67 c er afgiftsgrundlaget for ydelsen, jf. § 67 a, rejsebureauets fortjenstmargen, hvorved forstås forskellen mellem det samlede beløb uden afgift, der skal betales af den rejsende, og rejsebureauets faktiske omkostninger til de af andre afgiftspligtige personer foretagne leveringer af varer og ydelser, når disse leveringer direkte kommer den rejsende til gode.

De indkøb mv. af varer og ydelser, der direkte kommer den rejsende til gode, berettiger til gengæld hverken til fradrag eller godtgørelse af købsmoms.

Det fremgår af de faktiske oplysninger, at spørger køber flysæder af søsterselskabet.

Salget af flysæder er omfattet af momsfritagelsen for persontransport i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 15.

Når flysædet indgår i en pakkerejse leveret af spørger til en kunde, er leveringen omfattet af særordningen for rejsebureauer, og der skal dermed beregnes fortjenstmargenmoms efter bestemmelsen i momslovens § 67 c.

Udgangspunktet for beregningen af fortjenstmargenen er rejsebureauets faktiske omkostninger, dvs. den fakturerede og betalte pris for flysæderne.

Det fremgår imidlertid af momslovens § 29, stk. 2, at hvis der er et interessefællesskab mellem leverandør og modtager, og det aftalte vederlag er enten lavere end indkøbsprisen eller højere end normalværdien, og leverandøren ikke har fuld fradragsret, skal momsgrundlaget fastsættes som normalværdien, dvs. markedsprisen, hvor en sådan kan findes.

Normalværdien er det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leverancen finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i landet, jf. momslovens § 28, stk. 3. For at leverancen er sammenlignelig, skal der tages hensyn til alle forhold omkring leverancen.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der er interessefællesskab mellem spørger og søsterselskabet som omhandlet i lovens § 29, stk. 3.

Spørger har oplyst, at søsterselskabet indkøber flysæder fra flyselskaberne med garanti for køb af et bestemt antal flysæder. Søsterselskabet sælger herefter flysæder videre til spørger, svarende til det antal flysæder, som spørger har solgt i forbindelse med pakkerejser.

Den pris, spørger betaler søsterselskabet for flysæderne, er i koncernen fastsat ved at spørge de mest konkurrencedygtige selskaber på markedet om en gruppepris på flysæder, og den interne afregningspris er herefter fastsat efter dette.

Spørger har endvidere oplyst, at denne metode til fastlæggelse af den interne afregningspris medfører, at flysæderne sælges til spørger til en pris, der overstiger søsterselskabets indkøbspris.

Skatteministeriets finder herefter, at da søsterselskabet sælger varer eller ydelser til spørger, og søsterselskabet ikke har fuld fradragsret, idet leverancen er fritaget for moms i medfør af § 13, stk. 1, nr. 15, kan SKAT påbyde, at afgiftsgrundlaget skal fastsættes til normalværdien, såfremt det aftalte vederlag for flysæderne må anses for at være højere end normalværdien.

Det fremgår af Momsvejledningen 2011-2, afsnit G.3, samt af bemærkningerne til lovforslaget (jf. LFF 2007-12-05 nr. 32), at formålet med indførelsen af reglen var at modvirke misbrug af momsreglerne i tilfælde af interessefællesskab.

Det fremgår hverken af lovens ordlyd eller af forarbejderne til bestemmelsen, at den alene kan finde anvendelse på momspligtige leverancer. Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at momslovens § 29 finder anvendelse i de situationer, der er nævnt i bestemmelsen, hvor interessefællesskabet mellem leverandøren og modtageren vil kunne medføre, at leverancerne prisfastsættes således at momsgrundlaget gøres kunstigt lavt.

I den foreliggende situation vil en prisfastsættelse af flysæderne, der ligger over normalværdien medføre, at spørgers fortjeneste bliver minimeret, hvilket således vil medføre, at udgangspunktet for beregningen af fortjenstmargenmomsen minimeres tilsvarende.

Søsterselskabet indkøber flysæder med garanti overfor flyselskaberne, men sælger dem videre enkeltvist til spørger. Søsterselskabet løber dermed en risiko for, at ikke alle de garanterede flysæder kan videresælges. Det må derfor anses for at være naturligt, at vederlaget afspejler den risiko som søsterselskabet løber.

Idet Skatteministeriet lægger til grund, at vederlaget på det af spørger oplyste grundlag ikke overstiger normalværdien/markedsprisen, finder momslovens § 29, stk. 2, nr. 2, ikke anvendelse.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.