Dato for udgivelse
06 Mar 2012 14:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2012 13:00
SKM-nummer
SKM2012.140.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-107747
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Udland, skattepligt, bopæl, ophold
Resumé

Skattterådet kan bekræfte, at A's fulde skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 ikke genindtræder, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, hvis han under familiens kortvarige ferieophold her i landet udfører arbejde af begrænset omfang og karakter (i form af besvarelse af e-mails og telefonopkald).

Skatterådet finder, at besvarelsen af spørgsmål 1 vil blive ændret, hvis A fysisk deltager i et bestyrelsesmøde el. lignende her i landet ikke som bestyrelsesmedlem, men som COO/ansvarlig for aktiviteten i Kina.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 1 og
Kildeskatteloven § 7

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1 og
Kildeskatteloven § 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.F.1.2.2

Redaktionelle noter

Det bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten. Se afgørelsen SKM2014.158.LSR.

Spørgsmål:

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at A's fulde skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 ikke genindtræder, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, hvis han under familiens kortvarige ferieophold her i landet udfører arbejde af begrænset omfang og karakter (i form af besvarelse af e-mails og telefonopkald), jf. beskrivelsen nedenfor?
  2. Vil besvarelsen af spørgsmål 1 blive ændret, hvis A fysisk deltager i et bestyrelsesmøde el. lignende her i landet ikke som bestyrelsesmedlem, men som COO/ansvarlig for aktiviteten i Kina?

Svar:

Ad 1) Ja
Ad 2) Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold:

Spørgers rådgiver har oplyst følgende:

A flyttede til Kina den 27. juli 2005 i forbindelse med, at han blev udstationeret som fabrikschef for B Ltd., i Kina. A er i dag General Manager for B Ltd.

B Ltd. er en del af C-koncernen.

B Ltd. er 100 % ejet af D A/S, som ejes af E, F ApS og G ApS.

A har ikke noget medejerskab.

Udstationeringen til B Ltd. var fra begyndelsen tidsubegrænset. Den blev senere gjort tidsbegrænset, men er senest igen gjort tidsubegrænset, således at A reelt er General Manager for B Ltd., indtil han fylder 70 år.

I forbindelse med A's tiltrædelse som fabrikschef og General Manager for B Ltd., flytter han og ægtefællen - H - og ægteparrets fire børn fra deres hidtidige helårsbolig beliggende på X-vej i Y-by, Danmark. A flytter i februar 2005, mens resten af familien flytter til Kina i juli 2005. Parrets ældste søn på 22 år er siden flyttet til Danmark for at studere. De tre øvrige børn er fortsat i Kina.

Ejendommen på X-vej ejes 100 % af ægtefællen H.

Hun købte ejendommen den 2. september 2002 for 2,1 mio. kr.

Til ejendommen er der et fritliggende enfamiliehus.

Huset er opført i 1982.

Boligarealet er 294 kvm. (bebygget areal på 186 kvm + udnyttet tagetage 108 kvm. Ikke godkendt kælder på 144 kvm. )

Ægteparret har afholdt udgifter til istandsættelse i 2003 for ca. 500.000 kr.

I 2010 har ægteparret brugt 200.000 kr. på opdatering af toilet på 1. sal, køkken, bryggers og vaskekælder. Alt sammen for at fremme interessen for ejendommen og salgsmulighederne.

Til landbrugsejendommen er der to landbrugsbygninger. Begge bygninger er registreret til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug. Denne ene bygning er på 300 kvm (grundplan), mens den mindste er på 67 kvm. Til ejendommen hører der godt 12,6 ha. landbrugsjord, som er bortforpagtet.

Vi henviser endvidere til BBR-meddelelse for ejendommen.

Den aktuelle ejendomsværdi pr. 1. oktober 2010 er 3.900.000 kr.

Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2009 og pr. 1. oktober 2008 var 4.850.000 kr.

Familien medbringer en del af deres personlige effekter og indbogenstande til Kina i forbindelse med udstationeringen til Kina, mens en mindre del af familiens indbo mv. bliver tilbage på familiens hidtidige bopæl på X-vej. Det er allerede på daværende tidspunkt klart for hele familien, at Kina i en rum tid vil være centrum for deres liv og livsførelse - det er her de skal bo, arbejde, gå i daginstitution og skole mv. Der er helt klart hensigt om bopæl i Kina.

Dispensation fra bopælspligten

Der er bopælspligt på ejendommen efter landbrugsloven.

I forbindelse med familiens flytning til Kina ansøger ægtefællen H den 4. januar 2006 om dispensation fra bopælspligten vedrørende familiens hidtidige bopæl på X-vej. Jordbrugskommissionen for Z Amt meddeler den 23. januar 2006 dispensation fra bopælspligten efter § 8, stk. 5, i lov om landbrugsejendomme frem til den 1. februar 2010.

Den 11. oktober 2010 meddelte Jordbrugskommissionen afslag på fornyet dispensation for bopælspligten og gav påbud om salg af ejendommen indenfor 12 måneder.

Jordbrugskommissionen gav fornyet afslag på dispensation for jordbrugspligten den 6. oktober 2011. Påbud om salg af ejendommen blev dog forlænget til 1. november 2012.

Der vil blive indsendt ansøgning om dispensation for bopælspligten i januar 2012, hvis det ikke er muligt at udleje ejendommen, jf. § 9, stk. 4, i bkg. Nr. 306/2010.

Ejendommen på X-vej har været sat til salg siden 2008

Rådgiver vurderer, at der har været tale om seriøse og vedholdende salgsbestræbelser.

I forbindelse med familiens flytning til Kina besluttede ægtefællerne at sætte ejendommen til salg.

Ejendommen blev derfor sat til salg hos ejendomsmægler i juni 2008 for 5,25 mio. kr.

Prisen blev nedsat til 4,85 mio. kr. den 8. april 2010.

Prisen blev igen nedsat til 4,5 mio. kr. den 1. april 2011.

Prisen er senest i december 2011 sat yderligere 350.000 kr. ned til 4.150.000 kr.

Procentuelt er der tale om en samlet nedsættelse på 21 % og nominelt sammenlagt 1,1 mio. kr. i forhold til den oprindelige udbudspris.

Men på grund af finanskrisen er der ikke efterspørgsel efter denne type ejendomme. Ejendommen er en perle, men usælgelig i det nuværende marked og konditioner. Det er således tvivlsomt, hvorvidt det overhovedet er muligt at få ejendommen solgt indenfor den nærmeste fremtid.

Ejendommen forsøges nu sideløbende med salgsbestræbelserne også at blive udlejet via ejendomsmægleren.

Ejendommen har været annonceret lokalt og landsdækkende i perioden oktober 2011 til januar 2012.

Overnatning på X-vej i ferier og lignende

A, ægtefællen H og deres børn bor og overnatter i boligen på X-vej i forbindelse med, at familien er her i landet på grund af ferie- og familiebesøg eller lignende.

Deres ophold i Danmark har hidtil været kortvarige, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, dvs. ikke haft en varighed på mere end 3 måneder i sammenhæng (uafbrudt ophold), og ikke oversteget 180 dage indenfor en løbende 12 måneders periode (flere ophold). De er her typisk i sommerferien og juleferien og evt. en mindre tur til Danmark i forbindelse med familiehøjtidelighed (fødselsdag/guldbryllup el. lign.). De har ikke været i Danmark i mere end højst ca. 40 dage på grund af ferie eller lignende hvert halve år, og aldrig over én måned af gangen.

Ingen hensigt om tilbageflytning

A og H har ingen planer om at flytte tilbage til Danmark. Derfor blev A's ansættelseskontrakt også ændret sidste år, således at han nu er permanent tilknyttet B Ltd.

De og deres familie føler definitivt, at deres egentlige hjem - deres midtpunkt for livsinteresser - er i Kina, hvilket også de objektive og konstaterbare forhold bekræfter.

Der er således ikke tale om, at f.eks. ægtefællen H og børnene flytter tilbage til Danmark, mens A forbliver i Kina, jf. SKM 2011.300. Hele familien (med undtagelse af sønnen, som bor og studerer i Århus) forbliver boende i Kina, og har fast tilknytning til Kina - ej til Danmark.

Den fulde skattepligts ophør den 1. januar 2008

I forbindelse med A's udstationering og familiens flytning til Kina blev der ikke taget forsvarligt hånd om A og H's skattepligtsforhold. Spørgsmålet om A og H's skattepligtsforhold blev først taget op til vurdering i forbindelse med, at rådgiver bliver kontaktet af A i sommeren 2009.

Det er således allerede i sommeren 2009 vores vurdering, at A og H's fulde skattepligt til Danmark de facto er ophørt i forbindelse med familiens flytning til Kina i 2005. A og H har hidtil selvangivet deres lønindkomst som lempelsesberettiget udenlandsk indkomst efter ligningslovens § 33A.

Rådgiver retter derfor henvendelse til Skattecenter I i december 2009 med anmodning om, at A bliver registreret med ophør af fuld skattepligt pr. udrejsedagen den 27. juli 2005.

Efter samtaler med Skattecenter I bliver det aftalt med SKAT, at A og H's fulde skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 skal anses for ophørt pr. den 1. januar 2008.

I overensstemmelse hermed bliver der i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen for begrænset skattepligtige for 2009 indsendt en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for 2008 på grund af ændret skattepligtsstatus (fra fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 til begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2), ligesom der for H bliver udarbejdet henstandssaldo og beholdningsoversigt efter aktieavancebeskatningslovens regler om fraflytningsbeskatning af urealiserede avancer på hendes anparter i J ApS.

Ifølge de personlige skatteoplysninger for A (R75), er han registreret som udvandret.

Der vil også for indkomståret 2010 blive indsendt en selvangivelse for begrænset skattepligtige for H og A.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er en kendsgerning, at H og A's fulde skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er ophørt pr. den 1. januar 2008.

Det er ligeledes en kendsgerning, at H og A ikke subjektivt har til hensigt at have hjemsted her i landet, jf. ligningsvejledningen 2011-1, D.A.1.

Det er ligeledes en kendsgerning, at H og A's ophold her i landet ikke vil overstige 180 dage indenfor en 12 måneders periode respektive et uafbrudt ophold på 3 måneder.

Ad spørgsmål 1

Det er vores opfattelse, at der skal svares "ja" på spørgsmål 1 af to grunde.

Grund 1

A's familie holder ferie her i landet, hvor de overnatter på landejendommen på X-vej. 

Hidtil har A's familie holdt sommerferie (ca. 4 uger om året) og juleferie (ca. 2 uger) i Danmark. Herudover er familien i Danmark, hvis der er familiebegivenheder at fejre.

Det er utopi at tro, at A ikke udfører erhvervsmæssig aktivitet i Danmark, når han er på ferie her i landet. Men arbejdet er minimalt og begrænset - han er i Danmark for at holde ferie med sin familie, som han - på grund af sin position som General Manager - ikke ser for meget til i sin travle hverdag. Han er familiemenneske - og ikke som direktøren/hovedaktionæren i SKM 2011.300.

Arbejdet vil være af beskedent og begrænset omfang, og der vil kun være tale om uopsætteligt arbejde, som ingen anden hos B Ltd. kan tage stilling til. Men der vil være tale om undtagelser, da en lang række forhold vil blive håndteret af en stedfortræder eller lignende hos B Ltd. A holder ferie, når han har ferie - men det forventes naturligvis, at han forholder sig til vitale og væsentlige forhold under ferien, som alene han kan tage stilling til, og som er uopsættelige, og ikke kan afvente, at han returnerer til Kina. Der vil således kun være tale om uopsætteligt og nødvendigt arbejde, såsom at besvare opkald (der ringes i det omfang det er nødvendigt) og besvarelse af nødvendige og uopsættelige e-mails. Men arbejdet vil være absolut sekundært i forhold til det at holde ferie, og være af begrænset karakter.

Det minimale og begrænsede arbejde, som A vil kunne komme til at udføre, vil ikke ændre ved, at opholdet i alt overvejende grad har karakter af et ferieophold her i landet sammen med sin kone og børn.

A's arbejde under ferier her i landet vil være minimalt og uopsætteligt/nødvendigt arbejde under ferierne i Danmark, som er tilladt i forhold til kildeskattelovens § 7, stk. 1, uden at det medfører, at den fulde skattepligt genindtræder efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og at der derfor skal svares "ja" til spørgsmål 1.

Der er afgørelser, som tillader erhvervsmæssig aktivitet her i landet, uden at den fulde skattepligt genindtræder. Det drejer sig om TfS 1997.590 LSR, hvor en i udlandet bosat operasangerinde ikke ville blive fuldt skattepligtig som følge af et enkeltstående arrangement, uanset at den pågældende var ejer af en helårsbolig her i landet, og SKM 2002.252 LR, hvor skattepligten ikke ville indtræde som følge af, at den pågældende under sit ferieophold i Danmark i 14 dage ville udføre arbejdsmæssige opgaver i form af forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz.

Den seneste afgørelse om skattepligtens indtræden (SKM 2011.300 SR) er egentlig i god overensstemmelse med den ønskede besvarelse, da omfanget af spørgerens aktivitet i SKM 2011.300 SR under hans "ferie" i Danmark, ville have et betydeligt omfang, som vanskeligt kunne anses for værende minimalt/begrænset efter en konkret vurdering.

Grund 2

Som sagt regulerer kildeskattelovens § 7, hvornår den fulde skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, indtræder. Bestemmelsen lyder:

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Den fulde skattepligts genindtræden er således tostrenget.

Den fulde skattepligts genindtræden er betinget af:

  1. erhvervelse af en bopæl, jf. ordene "for en person, der erhverver bopæl her i landet [..]" og
  2. kvalificeret ophold her i landet, jf. "når han tager ophold her i landet [..]"

Ordet bopæl i kildeskattelovens § 7, stk. 1, 1. pkt. har det samme indhold, som bopælsbegrebet efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Det er således en forudsætning for den fulde skattepligts indtræden, at der både er en objektiv boligmulighed og subjektiv hensigt om at ville have hjemsted her i landet, og dernæst at der tages kvalificeret ophold her i landet, som ikke er kortvarigt. 

For A's vedkommende foreligger der nok en objektiv boligmulighed her i landet (ejendommen på X-vej er jo usælgelig i det nuværende marked!) - dvs. at den objektive forudsætning i bopælsbegrebet nok er opfyldt - men han har ikke subjektiv hensigt om at have bopæl her i landet. Den subjektive betingelse er således ikke opfyldt.

Men bopæl og bopælsbegrebet forudsætter også hensigt/vilje om at have hjemsted her i landet.

Dette fremgår af forarbejderne til kildeskatteloven, ligningsvejledningen og af Retssikkerhedsudvalgets betænkning om bopælsbegrebet fra 1996.

A har ikke til hensigt igen at have hjemsted i Danmark, blot fordi han har nødvendigt/uopsætteligt og begrænset arbejde her i landet under en ferie. Familien har opgivet deres liv i Danmark i forbindelse med flytningen til Kina, og der er ikke hensigt om bopæl/hjemsted her i landet.

Familien har stedse til hensigt at have hjemsted/bopæl i Kina.

Dette er i overensstemmelse med TfS 1985.169 LSR, hvor Landsskatteretten fastslår, at den fulde skattepligt først indtræder i december 1979, hvor vedkommende træffer den endelige beslutning om forbliven i Danmark. Beslutningen om den endelige forbliven i Danmark sker i kølvandet på afvikling af familiens hidtidige bopæl i Ghana. Beslutningen om forbliven i Danmark medfører subjektiv hensigt om bopæl/hjemsted her i landet.

Det forhold, at A ikke har subjektiv vilje/hensigt om at have hjemsted i Danmark medfører, at han ikke har bopæl her i landet. Der er derfor ikke tale om, at A er en person, der erhverver bopæl her i landet, jf. ordlyden.

Visning af billede: Ikke-navngivet-2

A's situation falder indenfor cirklen - eftersom han ikke har subjektiv hensigt og vilje om hjemsted i Danmark, indtræder den fulde skattepligt ikke, hvorfor der allerede af denne grund kan svares "ja" på spørgsmål 1 uanset arbejde her i landet.

Ad spørgsmål 2

Der er kun én aktiv bestyrelse i C-koncernen, og det er i D A/S. A deltager i bestyrelsesmøderne - ikke som bestyrelsesmedlem, men i kraft af hans position som medlem af direktionen og COO (Chief Operation Officer) og GM (General Manager) for B Ltd.

A's deltagelse sker fra Kina via videomøde, altså hvor A er "virtuelt tilstede" i bestyrelseslokalet. A deltager fysisk én gang om året, når bestyrelsesmødet i D A/S afholdes i Kina, så bestyrelsen kan følge med i produktionen mv. Bestyrelsesmøderne i Danmark holdes hos D A/S, hvor der er videomødeudstyr.

A deltager i direktionsmøder (som COO) 1-2 gange om måneden. Også denne deltagelse sker via en videotelefon /virtuelt møde.

A er herudover bestyrelsesmedlem i en række af C-gruppens underliggende selskaber, men der afholdes ingen selvstændige bestyrelsesmøder i disse selskaber, og A er således ikke fysisk i Danmark i forbindelse med bestyrelsesmøder i disse selskaber.

Det er rådgivers opfattelse, at den fulde skattepligt til Danmark ikke vil indtræde, selvom A f.eks. i forbindelse med, at familien holder juleferie her i landet også deltager i et bestyrelsesmøde i D A/S - ikke som bestyrelsesmedlem, men som COO og direktionsmedlem, og derfor skal afrapportere om de økonomiske og produktionsmæssige forhold hos B Ltd. Tilsvarende bør det gælde, selvom A rejser alene til Danmark udelukkende med det formål, at deltage i et bestyrelsesmøde i Danmark - ikke som bestyrelsesmedlem, men som COO for B Ltd.

Vi mener ikke, at omstændighederne kan sammenlignes med SKM 2011.300 eller SKM 2009.813. Det har klarere lighedspunkter med TfS 1997.590 LSR eller SKM 2002.252.LR.

Det er vores opfattelse, at der på det grundlag skal svares "nej" til spørgsmål 2, dvs. at den fulde skattepligt efter en konkret vurdering ikke genindtræder, blot fordi A deltager i et bestyrelsesmøde ikke som bestyrelsesmedlem - men som COO.

Spørgers repræsentants partshøringssvar af 24. januar 2012:

Vi har følgende bemærkninger til indstillingen vedrørende spørgsmål 2.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at spørgsmål 2 besvares med et "nej".

Det er derfor Skatteministeriets indstilling, at den fulde skattepligt genindtræder, hvis A fysisk er i Danmark for at deltage i et bestyrelsesmøde eller lignende (f.eks. strategi- eller ledelsesmøde) i C-koncernen.

C-koncernen

I 2005 blev det besluttet at etablere produktion i Kina (via B Ltd., hvor A i dag er General Manager). Da var der 130 medarbejdere. I dag er C-koncernen en international virksomhed.

Skatteministeriets indstilling er en barriere for vækst og for dansk erhvervsliv

Skatteministeriets indstilling medfører, at A - som ansvarlig og General Manager for C-koncernens produktion i Kina - ikke fysisk kan deltage i et strategi- og/eller ledermøde i Danmark i tilknytning til bestyrelsesmøderne, men må deltage virtuelt via video, som - i forhold til personlig tilstedeværelse - er begrænsende.

Skatteministeriets indstilling er uhensigtsmæssig, og vel direkte skadelig for dansk erhvervsliv og vækstbegrænsende.

Det er uhensigtsmæssigt, at A ikke fysisk kan deltage i et strategi- eller ledermøder i tilknytning til et bestyrelsesmøde i Danmark, uden at blive grebet af den fulde skattepligt igen, blot fordi familiens landejendom i Y-by ikke kan sælges i det aktuelle marked, jf. i øvrigt sagens forhold.

Stadig ingen subjektiv hensigt om bopæl her i landet

Bopælsbegrebet i kildeskattelovens § 7 fordrer ved tilflytning, at der er subjektiv hensigt om hjemsted her i landet. A's fysiske deltagelse i et strategi- eller ledermøde i tilknytning til et bestyrelsesmøde bevirker ikke, at han får til hensigt at have bopæl her i landet.

Der er ikke tale om, at A får til hensigt at have hjemsted i Danmark, blot fordi han 1-2 gange om året skal deltage i ovennævnte møder. Indholdet af bopælsbegrebet efter kildeskattelovens § 7 er derfor ingenlunde opfyldt.

A bor på snart 7. år i Kina sammen med sin hustru og deres tre børn (+ 1 barn i Tyskland), og det er i Kina, at familien har deres hjem. Deres eneste tilknytning til Danmark er en landejendom i Y-by, som de ihærdigt men forgæves har forsøgt at sælge siden juni 2008.

Når der ikke er subjektiv hensigt om bopæl i Danmark må det medføre ingen bopæl her i landet i kildeskattelovens §§ 1 og 7's forstand, og det giver derfor ikke mening at tale om, at den fulde skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 ikke kan genindtræde.

Ad objektive forhold om "kvalificerende ophold".

Yderligere skal vi henvise til at analog problemstilling var oppe i sagen for "opera-sangerinden" tilbage i TfS 1997.590 LSR, hvor Ligningsrådet ved en bindende forhåndsbesked fandt at én dag inklusive en boligmulighed kunne begrunde indtræden af ubegrænset skattepligt, men hvor Landsskatteretten underkendte dette.

Landsskatteretten udtalte:
" Retten fandt ikke, at ophold i forbindelse med et enkeltstående engagement af kortere varighed inden for et år i sig selv ville føre til, at klageren blev fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1. Et sådant enkeltstående engagement kunne ikke anses for løbende regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, således at ophold i forbindelse hermed var omfattet af § 7, stk. 1, 2. pkt."

Skatterådets forslag til besvarelse af spm. 2 i nærværende sag er derfor ikke overensstemmende med de foreliggende retskilder og praksis tilknyttet dertil.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers fulde skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 ikke genindtræder, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, hvis han under familiens kortvarige ferieophold her i landet udfører arbejde af begrænset omfang og karakter (i form af besvarelse af e-mails og telefonopkald).

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 7, stk. 1:

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Begrundelse

Repræsentanten har oplyst, at SKAT i december 2009 har anført, at spørgers (og ægtefællens) fulde skattepligt skulle anses for ophørt med virkning fra 1. januar 2008.

Dette har Skatteministeriet fået bekræftet af SKAT, som har oplyst, at begrundelsen herfor var, at familien bor og opholder sig i Kina (centrum for livsinteresser) samt at de ikke havde til hensigt at bo i Danmark - jf. bestræbelser på salg af ejendommen i Y-by.

Da SKAT i december 2009 har tilkendegivet, at spørgers fulde skattepligt skulle anses for ophørt med virkning fra 1. januar 2008, lægges det til grund for besvarelsen.

Det skal således vurderes, om de ophold, der er beskrevet i de stillede spørgsmål, medfører, at den fulde skattepligt genindtræder - en såkaldt tilflytningssituation.

Ifølge kildeskattelovens (KSL) § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet. I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

En helårsbolig uden bopælspligt er også en helårsbolig i skattemæssig henseende. Skatterådet har således i et bindende svar SKM2006.212.SR præciseret, at den omstændighed, at der er givet dispensation for bopælspligten, ikke medfører, at personen ikke anses for at have bopæl til rådighed i Danmark, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet, idet KSL § 7, stk. 1, fastslår, at personer, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at have ophold her, først bliver fuldt skattepligtige, når de tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn.

De nævnte 3 måneder, respektive 180 dage, betragtes som maksimum for ophold, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold vil i almindelighed kunne accepteres, når der er tale om personer, hvis ophold har et overvejende feriemæssigt præg og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende hverv.

Det er oplyst, at spørger råder over en helårsbolig i Danmark, jf. KSL § 1, stk. 1. nr. 1.

I praksis vil deltagelse i aktiviteter, der har en sådan karakter, at de udgør en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv medføre, at den pågældende har taget ophold.

Praksis er forholdsvis restriktiv med hensyn til, hvad der kan betragtes som "ferie eller lignende", idet alle former for arbejde som udgangspunkt må anses for uforeneligt med "ferie eller lignende".

I praksis viser en række afgørelser, hvor lidt der skal til, før skattepligten indtræder. Som eksempler på afgørelser, der fører til skattepligt på grund af arbejde, kan nævnes SKM2002.252.LR, hvor skattepligten ville indtræde, hvis den pågældende i sin sommerferie tog arbejde hos en dansk arbejdsgiver af en måneds varighed, SKM2006.41.SR, hvor skattepligten indtræder ved første tjenesterejse og SKM2009.813.LSR, hvor skattepligten indtrådte som følge af deltagelse i 4 bestyrelsesmøder i et selskab. I SKM2011.300.SR fandt Skatterådet, at skattepligten ville indtræde for en virksomhedsejer og direktør, selvom den pågældende i videst muligt omfang ville begrænse sit arbejde under sit ophold her i landet. Skatterådet kom frem til, at skattepligten ville indtræde, fordi den pågældende spurgte til en meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt), og kombinationen af opholdets længde og karakter førte til, at opholdet konkret ikke kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Der er også afgørelser, der accepterer en vis form for erhvervsmæssig aktivitet, uden at det fører til indtræden af fuld skattepligt. Se TfS1997,590 LSR, hvor en i udlandet bosat operasangerinde ikke ville blive fuldt skattepligtig som følge af et enkeltstående arrangement, uanset at den pågældende var ejer af en helårsbolig her i landet og SKM2002.252.LR, hvor skattepligten ikke ville indtræde som følge af, at den pågældende under sit ferieophold Danmark i 14 dage ville udføre arbejdsmæssige opgaver i form af forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz. Helt grundlæggende er for de 2 afgørelser, at det pågældende arbejde er meget minimalt og afgrænset i forhold til et konkret ophold. Det drejer sig i det ene tilfælde om afholdelse af en koncert i et år, i det andet om forberedelse af undervisning, medens den pågældende afholdt ferie i 14 dage i en andelsbolig i Danmark.

Af SKM2011.673.SKAT følger, at en sådan begrænset erhvervsmæssig aktivitet efter omstændighederne vil foreligge i forbindelse med besvarelse af sporadiske telefonopkald, e-mails og sms, der vedrører arbejde og deltagelse i enkeltstående møder, uden at skattepligten indtræder af den grund, hvis formålet med opholdet her i landet er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn.

Der er mulighed for sporadisk besvarelse af e-mails og telefonopkald under ferie og lignende i Danmark. Enkeltstående arbejdsmæssige opgaver kan således håndteres uden at fratage det kortvarige ophold sin karakter af "ferie eller lignende".

Skatteministeriet lægger vægt på, at spørger kun vil foretage minimalt og begrænset arbejde i form af nødvendige besvarelser af telefonopkald og e-mails, når han er i Danmark for at holde ferie med sin familie. De ophold, der er tale om, er bl.a. sommerferie ca. 4 uger om året og juleferie ca. 2 uger i Danmark. Spørger har ikke været i Danmark i mere end højst ca. 40 dage på grund af ferie eller lignende hvert halve år, og aldrig over én måned af gangen.

Skatteministeriet finder, at spørgers arbejdsmønster må betegnes som sporadisk besvarelse af e-mails og telefonopkald under ferie og lignende i Danmark. Der er tale om enkeltstående arbejdsmæssige opgaver, der kan håndteres uden at fratage det kortvarige ophold sin karakter af "ferie eller lignende", jf. SKM2011.673.SKAT.

Skatteministeriet kan således bekræfte, at spørgers fulde skattepligt til Danmark, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1 ikke genindtræder, jf. KSL § 7, stk. 1, hvis han under familiens kortvarige ferieophold her i landet udfører arbejde af begrænset omfang og karakter (i form af besvarelse af e-mails og telefonopkald).

Indstilling

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at besvarelsen af spørgsmål 1 ikke vil blive ændret, hvis spørger fysisk deltager i et bestyrelsesmøde el. lignende her i landet, ikke som bestyrelsesmedlem, men som Chief Operation Officer/ansvarlig for aktiviteten i Kina.

Begrundelse

Spørger agter - udover de arbejdsrelaterede aktiviteter nævnt under spørgsmål 1 - at deltage i et bestyrelsesmøde her i landet, i forbindelse med, at familien holder juleferie her.

Endvidere agter han at rejse alene til Danmark udelukkende med det formål at deltage i et bestyrelsesmøde her.

Hans deltagelse i bestyrelsesmødet sker ikke som bestyrelsesmedlem (valgt hverv), men i kraft af daglig leder af drift- og produktionsselskabet i Kina.

SKM2006.41.SR omhandlede A, som havde bopæl til rådighed i Danmark. Det var oplyst, at i perioden 1. oktober 2005 til 28. februar 2006 ville A opholde sig i København i forbindelse med tjenesterejser i ca. 16 dage. Omfanget af tjenesterejser i Danmark havde samme niveau som tjenesterejser til København inden for det seneste 1½ år. Overnatning ved tjenesterejser i Danmark skete oftest på hotel. Skatterådet fandt, at de nævnte tjenesterejser til København, hvor A boede på hotel, måtte betragtes som kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her. Bestemmelsen om, at kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, der ikke medfører, at fuld skattepligt indtræder i medfør af KSL § 7, stk. 1, omfatter ikke kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her. Skatterådet fandt derfor, at A's fulde skattepligt til Danmark var genindtrådt på det tidspunkt efter marts 2005, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark, jf. KSL § 7, stk. 1.

I SKM2009.813.LSR ville klageren opholde sig i Danmark i alt 4-8 uger på årsbasis, og i forbindelse hermed deltage i ca. 4 bestyrelsesmøder pr. år i selskabet G1 Holding A/S, samt deltage i kurser og workshops af 1-2 dages varighed.

Det var Landsskatterettens vurdering, at de ophold her i landet, hvori klageren ville deltage i bestyrelsesmøder, ikke kunne anses for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende, men at bestyrelsesmøder sidestilles med udførelse af arbejde. Det var Landsskatterettens opfattelse, at deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark under de oplyste omstændigheder ville have en sådan karakter, at de udgjorde en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Skatteministeriet finder på baggrund af ovennævnte praksis fra Skatterådet og Landsskatteretten, at de arbejdsrelaterede aktiviteter, spørger vil foretage i Danmark, må betragtes som løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Bestyrelsesmøder er planlagte og jævnligt tilbagevendende, og deltagelsen i møderne udgør en bestemt arbejdsfunktion, der ikke kan sidestilles med sporadisk arbejde og en pludseligt opstået situation.

Bestemmelsen om, at kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, der ikke medfører, at fuld skattepligt indtræder i medfør af KSL § 7, stk. 1, omfatter ikke kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her.

Skatteministeriet finder derfor, at spørgers fulde skattepligt vil genindtræde på det tidspunkt, hvor han første gang under et ophold i Danmark med det i spørgsmål 2 beskrevne opholds- og arbejdsmønster udfører arbejde, idet han på dette tidspunkt har taget ophold i Danmark, jf. KSL § 7, stk. 1.

Besvarelsen af spørgsmål 1 vil således blive ændret, hvis spørger i forbindelse med familiens ferie her i landet fysisk deltager i et bestyrelsesmøde el. lignende her i landet som Chief Operation Officer /ansvarlig for aktiviteten i Kina.

Besvarelsen af spørgsmål 1 vil også blive ændret, hvis han udenfor ferier rejser alene til Danmark udelukkende for at deltage i et bestyrelsesmøde som Chief Operation Officer /ansvarlig for aktiviteten i Kina.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skatteministeriet.

Skatterådet skal endvidere tilføje følgende:

Skatterådet finder, at spørger pt. må antages at være skattemæssigt hjemmehørende i Kina i medfør af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Kina, art. 4, da midtpunktet for hans livsinteresser er i Kina, jf. art. 4, stk. 2, litra a). Skatterådet har herved lagt vægt på, at spørger gennem mange år har boet og arbejdet i Kina, hvor hans ægtefælle og 3 hjemmeboende børn også bor. Spørger opholder sig langt flere dage i Kina end i Danmark, hans ophold i Danmark har indtil videre kun været korte ophold i forbindelse med ferie og familiebesøg.

Det er oplyst, at spørgers løn kommer fra hans kinesiske arbejdsgiver B Ltd. Det lønarbejde, han udfører i Kina, vil under disse omstændigheder ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens art. 15 kun kunne beskattes i Kina, selv om hans fulde skattepligt til Danmark genindtræder.

Danmark vil således kun have retten til at beskatte indkomst hidrørende fra kilder her i landet efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens bestemmelser, herunder fast ejendom, jf. overenskomstens artikel 6 og 13.