Etablerings- og iværksætterkonti

Reglerne om etablerings- og iværksætterkonti fremgår af lovbekendtgørelse 2014-10-30 nr. 1175 om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Til loven knytter sig bekendtgørelse 2009-05-27 nr. 430 om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto. Loven er ændret af flere omgange. De væsentligste ændringer fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.C.2.6.1.

Reglerne for etablerings- og iværksætterkonti er:

 • Det er kun fuldt skattepligtige personer, som i indkomståret har oppebåret lønindtægt eller som indtil 5 år efter etableringen af selvstændig erhvervsvirksomhed oppebærer lønindtægter eller overskud fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, og som ved udgangen
  af indkomståret ikke er fyldt 67 år, der kan foretage indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto.

 • Efter etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed har fundet sted kan fradrag for indskud kun opnås for det indkomstår, hvor etablering finder sted og de nærmest efterfølgende fire indkomstår.

 • Fradrag kan ikke opnås for efterfølgende indkomstår, hvori indskudte beløb endnu ikke er hævet fuldt ud.

 • Der kan ikke foretages indskud på etableringskonto efter kontohavers død.

 • Indskud der vedrører indkomstår før etablering skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 60 pct. af indskyderens nettolønindtægt, dog kan der altid indskydes 250.000 kr. af nettolønindtægten.

 • Indskud, der vedrører det indkomstår, hvor etablering finder sted eller et af de nærmest følgende 4 indkomstår, skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 60 pct. af indskyderens nettolønindtægt eller af overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, dog kan der altid indskydes 250.000 kr. af nettolønindtægten eller overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirksomhed.

 • Indskud skal foretages kontant på en særlig indlånskonto eller anbringes i et særskilt depot af børsnoterede obligationer. Etableringskontomidler kan desuden placeres på en gevinstopsparingskonto.

 • Fradrag for et givent indkomstår gives for indskud foretaget i tiden fra den 16. maj i indkomståret (fradragsåret) til og med den nærmeste efterfølgende 15. maj (indskudsåret).

 • En bevilget forlængelse af fristen for indgivelse af oplysningsskema medfører ikke forlængelse af fristen for indskud. Der kan ikke dispenseres fra indskudsfristen.

 • Kontohaver hæver selv indskud på etableringskonto til forlods afskrivning, så snart etablering har fundet sted. Midlerne skal som hovedregel hæves indenfor etableringsåret og således at indskud først kan hæves, når tidligere indskud er hævet fuldt ud.

 • Fristen for, hvornår indskud senest skal være anvendt til forlods afskrivning efter etablering, er 9 år og senest inden udgangen af det år, hvor kontohaver opnår folkepensionsalderen.

Etablering i selskabsform

Fra 1. juli 2004 er der givet mulighed for at etableringskontoindskud kan anvendes til køb af aktier eller anparter, dvs. at etablere en virksomhed i selskabsform, når en række særlige betingelser er opfyldt. Det drejer sig om følgende:

 • Der skal være et finansieringsbehov

 • Ejeren skal alene eller sammen med sin ægtefælle eje mindst 25 pct. af aktierne eller anparterne eller råde over mere end 50 pct. af stemmerne

 • Der skal ske en skattemæssig udligning af de tidligere fratrukne indskud. Dette sker ved et tillæg til ejerens personlige indkomst (genbeskatning) over en 10-års periode.

Pengeinstitutterne skal ved indberetning af hævninger, der er anvendt til aktiekøb, specielt markere, at hævning er sket til dette formål. Ved anvendelse af blanket 03.041 skal pengeinstituttet anføre "J" i feltet benævnt "Aktiekøb". Se også afsnittet Indberetning.

Konjunkturudlignings- og indkomstudligningsordningen

Reglerne om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere fremgår i lovbekendtgørelse 2019-12-09 nr. 1359 (Virksomhedsskatteloven).                         

Til loven knytter sig bekendtgørelse 2005-10-04 nr. 1021 om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere.

Konjunkturudligningsordningen

Fuldt og begrænsede skattepligtige, som anvender kapitalafkastordningen, kan foretage henlæggelser til konjunkturudligningsordningen.

Ordningen har virkning fra og med indkomståret 1993.

Reglerne for konjunkturudligning er:

 • Henlæggelse til konjunkturudligning kan højst udgøre 25 pct. af overskuddet af selvstændig erhvervsvirksomhed i henlæggelsesåret dog mindst 5.000 kr.

 • For samme indkomstår kan der ikke både henlægges og indtægtsføres tidligere henlagte beløb.

 • Det er en betingelse for at opnå fradrag for henlæggelsen, at 70 pct. af henlæggelsen fra og med indkomståret 2001 indsættes på en bunden konto (for henlæggelse til og med 1998 - 66 pct., 1999-2000 - 68 pct.). Kontoen skal betegnes 'Konjunkturudligningskonto' og bære påtegning om den skattepligtiges navn, adresse, personnummer samt virksomhedens regnskabsår og henlæggelsesåret. Beløbet skal indsættes på en kontantforrentet indlånskonto efter henlæggelsesårets udløb, men inden fristen for indgivelse af oplysningsskema for henlæggelsesåret.

 • Et beløb der er henlagt til konjunkturudligning, medregnes for det indkomstår, hvor indskuddet hæves. Beløb kan hæves, når henlæggelsesåret er udløbet. Et pengeinstitut kan dog ikke udbetale beløbet fra kontoen, før der er forløbet 3 måneder fra det tidspunkt, hvor beløbet blev henlagt.

 • Et indskud skal hæves senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb.

 • Der er ikke regler om, at konjunkturudligningsbeløbet skal anvendes til bestemte formål. Konjunkturudligningsbeløb kan derfor anvendes helt frit af den skattepligtige til erhvervsmæssige eller private formål.

 • Renter der tilskrives konjunkturudligningskontoen, skal hæves fra kontoen, før indskud kan hæves.

Indkomstudligningsordningen

Skattepligtige personer, der har indkomst fra arbejde udført af litterær eller skabende kunstnerisk karakter, og som ikke anvender virksomhedsordningen eller konjunkturudligningsordningen, kan foretage henlæggelse til indkomstudligning med henblik på at udjævne svingende indkomster fra kunstnerisk arbejde.

Ordningen har virkning fra og med indkomståret 2003.

Reglerne for indkomstudligning er:

 • Henlæggelsen kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, for hvilken henlæggelsen foretages (henlæggelsesåret).

 • Henlæggelsen skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre et grundbeløb på 671.900 kr. (2020-niveau) pr. indkomstår og de samlede indskud på kontoen kan højst udgøre et grundbeløb på 671.900 kr. (2020-niveau).

 • Det er en betingelse for at opnå fradrag for henlæggelsen, at 70 pct. af henlæggelsen indsættes på en bunden konto i et pengeinstitut eller kreditinstitut. Kontoen skal betegnes 'Indkomstudligningskonto' og bære påtegning om den skattepligtiges navn, adresse, personnummer samt virksomhedens regnskabsår og henlæggelsesåret.

 • Beløbet skal indsættes på kontoen efter henlæggelsesårets udløb, men inden fristen for indgivelse af oplysningsskema for henlæggelsesåret.

 • Et beløb der er henlagt til indkomstudligning, medregnes for det indkomstår, hvor indskuddet hæves. Beløb kan hæves, når henlæggelsesåret er udløbet. Et pengeinstitut kan dog ikke udbetale beløbet fra kontoen, før der er gået 3 måneder fra det tidspunkt, hvor beløbet blev henlagt.

 • Et indskud skal hæves senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb.