Generelt for søfarende
Når du skal indberette løn for søfarende, skal du først indsende ansættelsesoplysninger og bestille skattekort, også selvom om lønnen udbetales skattefrit. I de situationer, hvor lønnen udbetales skattefrit, kan du bestille et bikort. Har den søfarende ikke et dansk cpr-nr., eller har den søfarende en udenlandsk adresse, skal du indberette supplerende personoplysninger, hver gang du indberetter løn. Supplerende personoplysninger er navn, fødselsdato, køn, fuldstændig adresse og landekode.

Dine indberetninger om løn (søindkomst), sødage mv. udstilles til brug hos kommuner, a-kasser og andre offentlige myndigheder bl.a. til beregning af diverse ydelser, statistikker mv. Det er derfor vigtigt, at informationerne er korrekte.

Forkortelser i det efterfølgende
DIS = Dansk International Skibsregister
DAS = Dansk Almindelig Skibsregister
SØBL = Sømandsbeskatningsloven

Indkomsttyper
Indkomsttypen fortæller at indkomsten er almindelige løn eller indkomst til personer, der er fritaget for A-skat m.v.

  • Indkomsttype 00. Den skal du bruge til almindelige skattepligtige lønmodtagere, hvor der indeholdes A-skat og evt. am-bidrag, herunder søfolk i DAS og udenlandske rederier godkendt efter SØBL § 11 b.
  • Indkomsttype 09. Den skal du bruge til personer, der er fritaget for A-skat og evt. am-bidrag. Det kan være danske virksomheders udenlandske medarbejderes løn for arbejde udført i udlandet, herunder søfolk i DIS og udenlandske rederier godkendt efter SØBL § 11 a.

Indtægtsart
Når der skal indberettes en indtægtsart, skal den altid i samme indberetning som løn-beløbet, for at personens skattemæssige årsopgørelse bliver korrekt. 

Landekoder
Når der indberettes på personer, der ikke er bosiddende i Danmark, skal der altid indberettes supplerende navne- og adresseoplysninger, herunder landekoder - se afsnit 18. Landekoder. Landekode for Grønland er GL og for Færøerne FO.  

Skibets nationalitet og "uden for begrænset fart"
Om et skib anses for dansk, og om det sejler uden for begrænset fart i skattemæssig henseende, afgøres efter § 2 i lov om beskatning af søfolk.

Lille eller stort sømandsfradrag
Vejledningen tager principielt udgangspunkt i det lille sømandsfradrag på 56.900 kr. Hvis sømanden mener at være berettiget til det store sømandsfradrag på 105.000 kr., skal sømanden kontakte Skattestyrelsen.

Følgende 3 betingelser skal alle være opfyldt for at sømanden er berettiget til det forhøjede fradrag for DIS-indkomst på kr. 105.000: 

  1. DIS-indkomst erhvervet ved arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe (uden for begrænset fart)
  2. Skibet har en tonnage på 500 BT eller derover
  3. Skibet må ikke anvendes til passagersejlads mellem havne i EU-medlemsstater

Søindkomst, når personen ikke er skattepligtig til Danmark
Situationen opstår, fx når der fra et dansk rederi udbetales løn til sømænd bosiddende i udlandet, for arbejde på skibe, der ikke har hjemsted i Danmark. Når søindkomsten er fritaget for A-skat og am-bidrag, skal du indberette indkomsten i felt 14, med indkomsttype 09, sammen med fødselsdato, navn, adr. og landekode. Der skal ikke indberettes indtægtsart eller sødage. Se i øvrigt afsnit 8.2. om indberetning til felt 14. 

Sødage (felt 83)
For at Skattestyrelsen kan beregne det korrekte fradrag for søindkomst (sømandsfradraget), skal du indberette antal kalenderdage med søindkomst i felt 83. Dette skal du gøre i hver indberetning af løn. Du skal opgøre antallet som det faktiske antal dage, den pågældende har modtaget søindkomst fra rederiet, herunder også ferie- og afspadseringsdage. Fuld tid udgør herefter 365,00 dage.

Såfremt der er tale om deltidsansættelse, skal antallet af sødage indberettes således, at det svarer til ansættelsesbrøken. Fx ansat 365 dage på 3/4 tid, skal indberettes med 3654* 3 svarende til 273,75 dage. Og herefter omregnes til hver periodes antal dage. Ved månedsløn på 3/4 tid bliver resultatet således 22,81 dage.

Når der indberettes sødage, skal den tilhørende løn altid specificeres med en indtægtsart.

Der skal aldrig indberettes sødage (felt 83), når der sejles ombord på et skib registreret i DAS, og der samtidig sejles i "begrænset fart".