Generelt for søfarende

Når du skal indberette løn for søfarende, skal du først indsende ansættelsesoplysninger og bestille skattekort. Selvom om lønnen udbetales skattefrit, skal du bestille et skattekort. I de situationer, hvor lønnen udbetales skattefrit kan du bestille et bikort. Har den søfarende ikke et dansk CPR-nr. eller har den søfarende en udenlandsk adresse, skal du indberette supplerende personoplysninger hver gang du indberetter løn. Supplerende personoplysninger er navn, fødselsdato, køn, fuldstændig adresse, landekode.

Dine indberetninger om løn, søindkomst, sødage mv. udstilles til brug hos kommuner, a-kasser og andre offentlige myndigheder bl.a. til beregning af diverse ydelser, statistikker mv. Det er derfor vigtigt, at informationerne er korrekte.

Indkomsttyper
Indkomsttypen fortæller at indkomsten er almindelige løn eller indkomst til personer, der er fritaget for A-skat m.v.

 • Indkomsttype 00. Den skal du bruge til almindelige skattepligtige lønmodtagere, hvor der indeholdeles A-skat og evt. AM-bidrag
 • Indkomsttype 09. Den skal du bruge til personer, der er fritaget for A-skat og evt. AM-bidrag. Det kan være danske virksomheders udenlandske medarbejderes løn for arbejde udført i udlandet

DAS (Dansk Alm. Skibsregister)

DAS-indkomst skal indberettes, når en person, som er skattepligtig efter kildeskattelovens §§ 1 og 2, stk. 2, har indtjent løn ved tjeneste om bord på et dansk skib. Om et skib anses for dansk i skattemæssig henseende afgøres efter § 2 i lov om beskatning af søfolk.

Indkomsten skal indberettes i felt 13 (Arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst), Bruttoindkomsten i felt 200 og AM-bidrag i felt 16. Udregningen af beløbet til felt 13 og 200 samt indberetning af andre felter følger de almindelige regler. Til indkomsten skal følgende yderligere indberettes:

 • Felt 68 - Indtægtsart
  Du skal indberette indtægtsart 28 - Søindkomst Udenrigsfart - DAS (Dansk Almindelig Skibsregister)
 • Felt 83 - Sødage
  Du skal indberette antal dage med søindkomst (også ferie- og afspadseringsdage). Se afsnittet "Antal dage".

Bemærk! Indkomst og indtægtsarten (kode 28 Søindkomst) skal altid i den samme indberetning. Dette er især vigtigt for beregning af korrekt skat.

AM-bidrag
Der skal altid indeholdes arbejdsmarkedsbidrag, når en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 og 2, stk. 2, har indtjent løn ved tjeneste om bord på et dansk skib.

DIS-indkomst (Dansk Internationalt Skibsregister)

DIS-indkomsten skal indberettes, når en person, som er skattepligtig efter kildeskattelovens §§ 1 og 2, stk. 2, har erhvervet indkomsten ved tjeneste om bord på et dansk skib, der er registreret i DIS (Dansk Internationalt Skibsregister), og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven. Om et skib sejler i begrænset fart eller anden form for fart, og om det anses for dansk i skattemæssig henseende, afgøres efter § 2 i lov om beskatning af søfolk. Du skal også indberette løn for udenlandske søfarende, der har gjort tjeneste på DIS-skibe.

DIS-indkomsten er fritaget for AM-bidrag, og du skal indberette indkomsten i felt 14 og Bruttoindkomsten i felt 200. Udregning af beløb til felt 14 og 200 samt angivelse af andre felter følger de almindelige regler. Til indkomsten skal følgende indberettes:

 • Felt 68 - Indtægtsart
  Indtægtsart 27 ved tjeneste på DIS-skibe i anden udenrigsfart. (DIS-indkomst uden for begrænset fart og lønindkomst ved arbejde på stenfiskerfartøjer udenfor EU/EØS området

  eller

  Indtægtsart 56 ved tjeneste på DIS-skibe i fart fra Færøerne og Grønland - herunder stenfiskere m.fl., hvor skatten ikke sendes til Færøerne og Grønland.

  eller

  Indtægtsart 57 ved tjeneste på DIS-skibe i begrænset fart.
 • Felt 83 - Sødage
  Du skal indberette antal dage med søindkomst (også ferie- og afspadseringsdage). Se afsnittet "Antal dage".

Bemærk! Indkomst og indtægtsarten (kode 27, 56 eller 57) skal altid i den samme indberetning. Dette er især vigtigt for beregning af korrekt skat.

Antal dage

For at SKAT kan beregne det korrekte fradrag for søindkomst (sømandsfradraget), skal du indberette antal kalenderdage med søindkomst i felt 83. Dette skal du gøre i hver indberetning af løn. Du skal opgøre antallet som det faktiske antal dage, den pågældende har modtaget søindkomst fra rederiet, herunder også ferie- og afspadseringsdage. Fuld tid udgør herefter 365,00 dage.

Såfremt der er tale om deltidsansættelse, skal antallet af sødage indberettes således, at det svarer til ansættelsesbrøken. Fx ansat 365 dage på 3/4 tid, skal indberettes med 3654* 3 svarende til 273,75 dage. Og herefter omregnes til hver periodes antal dage. Ved månedsløn på 3/4 tid bliver resultatet således 22,81 dage.